Вимоги до оформлення статей

Просимо Вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для Збірника наукових праць «Південний архів (філологічні науки)». Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р.: «...приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі» (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003).

Вимоги до оформлення тексту рукопису
1. Статті приймаються українською, англійською, німецькою мовами.
2. Формат А4. Поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 35 мм, праве – 15 мм.; шрифт – 14; інтервал між рядками – 1,5; абзацний відступ – 1,25.
3. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски. Обсяг статті від 10 до 20 стор.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:
назва рубрики
код УДК
1. Вказується мовою статті:
•назва;
•прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
•науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
•код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
•анотація та ключові слова.
Обсяг анотації: не менше 1800 знаків без пробілів. Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

2. Вказується англійською мовою:
•назва;
•прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
•науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
•код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
•анотація та ключові слова.
Обсяг анотації англійською мовою: не менше 1800 знаків без пробілів. Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.
3. Текст статті:
Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).
Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Список літератури подається в порядку в алфавітному порядку.

4. Література:
Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Наприклад:
1. Бовсунівська Т. В. Теорія літературних жанрів : Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману : Підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 519 с.
2. Поліщук Н. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ - ХХ ст. Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.04. Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2001. 20 с.
3. Brendler G. Martin Luther. Theologie und Revolution. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1983. 452 s.

5. References:
Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:
1. Bovsunivska T.V. (2009) Teoriia literaturnykh zhanriv : Zhanrova paradyhma suchasnoho zarubizhnoho romanu. [Theory of literary genres: The genre paradigm of a modern foreign novel]. Kyiv: Publishing and printing center "Kyiv University", 519 p. [in Ukrainian].
2. Polishchuk N. (2001) Transformatsiia mifolohemy Ahasvera v zakhidnoievropeiskii literature ХІХ – ХХ st. [Transformation of Ahasverus mythologeme in Western European literature of the 19th – 20th centuries]. Synopsis diss. Cand. Of Phil. Sciences: 10.01.04. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv. 20 p. [in Ukrainian].
3. Brendler G. (1983) Martin Luther. Theologie und Revolution. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin. 452 s.

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.
Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.
Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:
Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках згідно прикладу:
(Брехт, 1972).
Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Амурский, 1998: 5–17).