Вимоги до оформлення статей

Просимо Вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для Збірника наукових праць «Південний архів (філологічні науки)». 

Вимоги до оформлення тексту рукопису
1. Статті приймаються українською, англійською, німецькою мовами.
2. Формат А4. Поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 35 мм, праве – 15 мм.; шрифт – 14; інтервал між рядками – 1,5; абзацний відступ – 1,25.
3. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски. Обсяг статті від 10 до 20 стор.

Академічна доброчесність. Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:
назва рубрики
код УДК
1. Вказується мовою статті:
•назва;
•прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
•науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
•код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
•анотація та ключові слова.
Обсяг анотації: не менше 1800 знаків без пробілів. Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

2. Вказується англійською мовою:
•назва;
•прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
•науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
•код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
•анотація та ключові слова.
Обсяг анотації англійською мовою: не менше 1800 знаків без пробілів. Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.
3. Текст статті:
Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).
Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Список літератури подається в порядку в алфавітному порядку.

4. Література:
Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Наприклад:
1. Бовсунівська Т. В. Теорія літературних жанрів : Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману : Підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 519 с.
2. Поліщук Н. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ - ХХ ст. Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.04. Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2001. 20 с.
3. Brendler G. Martin Luther. Theologie und Revolution. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1983. 452 s.

5. References:
Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:
1. Bovsunivska T.V. (2009) Teoriia literaturnykh zhanriv : Zhanrova paradyhma suchasnoho zarubizhnoho romanu. [Theory of literary genres: The genre paradigm of a modern foreign novel]. Kyiv: Publishing and printing center "Kyiv University", 519 p. [in Ukrainian].
2. Polishchuk N. (2001) Transformatsiia mifolohemy Ahasvera v zakhidnoievropeiskii literature ХІХ – ХХ st. [Transformation of Ahasverus mythologeme in Western European literature of the 19th – 20th centuries]. Synopsis diss. Cand. Of Phil. Sciences: 10.01.04. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv. 20 p. [in Ukrainian].
3. Brendler G. (1983) Martin Luther. Theologie und Revolution. [Theology and Revolution]. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin. 452 s. [In German]

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.
Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:
Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках згідно прикладу: (Брехт, 1972).
Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Амурський, 1998: 5–17).

Заборона використання наукових праць країни-окупанта. Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.