Приклад оформлення статті

  1. Порівняльне літературознавство

УДК 826.161.1/82-1

DOI

ТИПОЛОГІЯ РЕЛІГІЙНО-ПОЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ Б. БРЕХТА І Й. БРОДСЬКОГО

Сидоренко Тетяна Василівна,

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри світової літератури та культури
імені професора О. Мішукова

Херсонського державного університету

sydorenko2000@gmail.com

orcid.org/_________

Анотація.

Обсяг: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів.

Структура анотації:

Мета

Методи

Результати

Висновки

Ключові слова: 5–10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

TYPOLOGY OF RELIGIOUS-POETIC CONSCIOUSNESS OF B. BRECHT AND J. BRODSKY

 

Sydorenko Tetiana Vasylivna,

Candidate of Philological Sciences, 

Associate Professor of the Department of World Literature and Culture
named after Prof. O. Mishukov

Kherson State University

sydorenko2000@gmail.com

orcid.org/_________

 

Анотація англійською мовою.

Обсяг: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів.

Структура анотації:

Purpose

Methods

Results

Conclusions

Key words: 5–10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву cтатті.

 

  1. Вступ
  2. Розділ 1 (розділ з окремим заголовком (до 4-6 слів).
  3. Розділ 2 (розділ з окремим заголовком (до 4-6 слів).
  4. Висновки

Література:

1. Бовсунівська Т. В. Теорія літературних жанрів : Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману : Підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 519 с.
2. Поліщук Н. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ - ХХ ст. Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.04. Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2001. 20 с.

References:

1. Bovsunivska T.V. (2009) Teoriia literaturnykh zhanriv : Zhanrova paradyhma suchasnoho zarubizhnoho romanu. [Theory of literary genres: The genre paradigm of a modern foreign novel]. Kyiv: Publishing and printing center "Kyiv University", 519 p. [in Ukrainian].
2. Polishchuk N. (2001) Transformatsiia mifolohemy Ahasvera v zakhidnoievropeiskii literature ХІХ – ХХ st. [Transformation of Ahasverus mythologeme in Western European literature of the 19th – 20th centuries]. Synopsis diss. Cand. Of Phil. Sciences: 10.01.04. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv. 20 p. [in Ukrainian].