№ 91 (2022): Південний архів (філологічні науки)
Мова і засоби масової комунікації

СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ

Опубліковано 2023-02-28

Ключові слова

 • конфліктний дискурс, семіозис, мультимодальність, конфліктив, художній дискурс
 • conflict discourse, semiosis, multimodality, conflictive, fiction discourse

Анотація

Мета статті полягає у виявленні специфіки семіотичного аспекту дослідження конфліктного дискурсу з позицій семіотичної епістемологічної парадигми та теорії мультимодальності. Методи. У статті використано методи аналізу та синтезу, індуктивний та дедуктивний метод як загальнонаукові методи для вивчення історії становлення семіотики та передумов дослідження конфліктної комунікації з позицій лінгвосеміотичного аналізу. Також застосовано метод лінгвопрагматичного, контекстуального та мультимодального аналізу для з’ясування характеру семіозисних процесів у конфліктному дискурсі. Результати. Результати дослідження засвідчують наявність глибоко семіотичної внутрішньої структури конфлікту, представленого у художньому дискурсі. Лінгвосеміотична модель будь-якого типу конфлікту передбачає поєднання і комбінацію вербальних, невербальних та паравербальних семіотичних ресурсів як центрального компонента моделі, що знаходиться у площині перетину інтенційної та результативної інтерпретанти, формуючи спільну комунікаційну інтерпретанту, що дозволяє трактувати взаємодію як конфліктну. Динамічні фази розгортання конфліктного дискурсу передбачають функціонування структурних одиниць кожної фази – конфліктивів, семіозис якого у художньому дискурсі здійснюється за допомогою комплементарної взаємодії знакових систем та характеризуються дисгармонізацією інтра- та інтерперсональних стосунків комунікантів. Висновки. Отримані результати дослідження дозволяють окреслити загальну модель семіозису різних типів конфліктів у сучасному художньому дискурсі з позицій семіотики як матричної дисципліни. Побудова семіотичної моделі інтраперсональних конфліктів дозволяє вдосконалювати та уніфікувати схему лінгвосеміотичного аналізу інших мультимодальних типів дискурсу.

Посилання

 1. Войцеховська Н.К. Конфліктний дискурс в українській художній літературі: структурний, семантичний, комунікативний і лінгвокогнітивний аспекти : дис. … докт. філол. наук : 10.02.01. Київ. 2018. 512 с.
 2. Ділі Дж. Основи семіотики. Львів : Арсенал, 2000. 232 с.
 3. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Санкт-Петербург : Симпозиум, 2006. 235 с.
 4. Крисанова Т., Вербицька А. Принципи лінгвістичного конструювання емоцій у дискурсі. Лiнгвiстичнi студії. 2018. № 36. С. 55–60.
 5. Почепцов Г.Г. Семиотика. Киев : Ваклер, 2002. 431 с.
 6. Сєрякова І.І. Семіозис невербальних знаків комунікації. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». 2013. № 16 (2). С. 121–126.
 7. Ч ерненко О.В. Дискурсивні характеристики конфліктивів у сучасному англійськомовному художньому дискурсі. Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського». Серія «Філологія. Журналістика». 2022. № 3. Том 33 (72). С. 134–139.
 8. Ч ерненко О.В. Семіозис інтерперсональних конфліктів в англійськомовному художньому дискурсі. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». 2022. № 1. Том 25. С. 134–141.
 9. Andreichuk N. A semiosis-based approach to discourse interpretation. Visnyk Kyivs’koho natsional’noho linhvistychnoho universytetu. Seriia: Filolohiia, 2020. №23 (1). С. 60–70.
 10. Chernenko O.V. Functional and pragmatic value of nonverbal communication in conflict fiction discourse. Science and Education a New Dimension. Philology, VII (63). 2019. No. 212. Р. 15–18.
 11. Frolova I.Ye. Confrontation Strategy in Discourse and Communities of Practice. The Advanced Science: open access journal. Torrance, CA (United States), 2013. No. 10. P. 29–32.
 12. Gilbert E. The Signature of All Things. New York : Riverhead Books, 2014. 528 p.
 13. Królikowska P. Discourse of Conflict as Political Genre. Thesis for the doctor’s degree in philology. (Published Doctoral Thesis). Łódź : Uniwersytet Łódzki. 2015. URL: http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/11885/Doktorat_Dyskurs%20konfiktu%20jako%20gatunek%20polityczny_Paulina%20Kr%C3%B3likowska.pdf?sequence=1&isAllowed=y.