№ 91 (2022): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та інші мови

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СЕНСОРНИХ КАНАЛІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Опубліковано 2023-02-28

Ключові слова

 • оптичний, акустичний, тактильно-кінестетичний, ольфакторний, канал, кінесика, проксеміка, хронеміка
 • optical, acoustic, tactile-kinesthetic, olfactory, channel, kinesics, proxemics, chronemics

Анотація

Мета нашого дослідження – охарактеризувати основні канали невербального спілкування, репрезентовані у сучасному англомовному художньому дискурсі. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: розглянути сутність невербальної комунікації; проаналізувати оптичний, акустичний, тактильно-кінестетичний та ольфакторний канали невербальної комунікації. Матеріалом дослідження слугували дискурсні фрагменти, що відображають невербальну комунікацію, виокремлені із сучасних англомовних художніх творів. Методи. Аналіз фактичного матеріалу здійснювався із залученням таких методів: методу суцільної вибірки, контекстуального аналізу та описового методу. Результати. Як показало проведене дослідження, усі елементи невербальної комунікації демонструють тісний зв’язок один з одним, вони можуть взаємно доповнювати один одного або вступати в протиріччя один з одним. Характерною особливістю невербальної комунікації є те, що вона здійснюється за участю всіх органів чуття: зору, слуху, дотику, смаку, нюху, кожен з яких формує свій канал комунікації. До основних каналів невербальної комунікації належать: оптичний, акустичний, тактильно-кінестетичний та ольфакторний, які репрезентовані у сучасному англомовному художньому дискурсі. Висновки. Сенсорні канали невербальної комунікації забезпечують можливість сприйняття людиною практично всіх біологічно і соціально значимих видів інформації, що надходить із зовнішнього світу. В англомовному художньому дискурсі відображена взаємодія всіх видів невербальної інформації, що передається по каналах різної сенсорної модальності, і її взаємодія з власне вербальною інформацією. Комуніканти використовують невербальні засоби для здійснення своїх намірів, як-от: встановлення певного психологічного контакту, вираження емоцій тощо. Невербальні засоби беруть активну участь у формуванні образу комуніканта, розкритті його внутрішнього світу.

Посилання

 1. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник. Київ : Академія, 2011. 304 с.
 2. Варій М.Й. Загальна психологія : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 968 с.
 3. Джейн Б.Б., Ленора М.Ю. Прокрастинація. Чому ви вдаєтеся до неї і що можна зробити із цим уже сьогодні / пер. з англ. Ксенислави Крапки. Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. 400 с.
 4. Коццолино М. Невербальная коммуникация. Теории, функции, язык и знак / пер. с итал. О.А. Шипиловой. Харьков : Гуманитарный центр, 2015. 224 с.
 5. Льюис Х. Язык тела. Руководство для профессионалов / пер. с англ. Ю.С. Вовк. Харьков : Гуманитарный Центр, 2016. 332 с.
 6. Морозов А.В. Психология влияния. Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. 560 с.
 7. Піз А., Піз Б. Мова рухів тіла / пер. з англ. Н. Лавської. Київ : КМ-БУКС, 2017. 416 с.
 8. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2011. 844 с.
 9. Серякова И.И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивных практиках : монография. Киев : КНЛУ, 2012. 280 с.
 10. Солощук Л.В. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі : автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук : 10.02.04. Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Київ, 2009. 42 с.
 11. Ставицька Л. Стать крізь призму запаху. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2006. Вип. 38. Ч. 2. С. 72–78.
 12. Cooley Ch. On Self and Social Organization. Chicago : University of Chicago Press, 1998. 259 p.
 13. Hall E.T. The Hidden Dimension. New York : Anchor Books, 1990. 217 p.
 14. Hall E.T. The Silent Language. Westport : Greenwood Press, 1980. 217 p.
 15. Trager G.L. Paralanguage: A First Approximation. Studies in Linguistics. 1958. No. 13. Pp. 1–12.