№ 90 (2022): Південний архів (філологічні науки)
Мова і засоби масової комунікації

СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРВ’Ю НА ВАЛЕОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ В АНГЛОМОВНИХ ЖУРНАЛАХ

Опубліковано 2022-09-07

Ключові слова

  • professional-non-professional valeological discourse, genre, interview-dialogue, interviewmonologue, interview-sentence completion.
  • професійно-непрофесійний валеологічний дискурс, жанр, інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-монолог, інтерв’ю-продовження речення.

Анотація

Мета. Цю розвідку проведено з метою комплексного аналізу жанру інтерв’ю на рівні його структурно- композиційної організації та виявлення його комунікативної мети у межах валеологічного дискурсу. Методи. Поряд із домінантним методом цього дослідження – лінгвістичного спостереження – було застосовано методи аналізу та синтезу. Результати. У статті проаналізовано поширений жанр професійно-непрофесійного валеологічного дискурсу – інтерв’ю, тексти якого було відібрано з електронних версій шести популярних англомовних журналів. З’ясовано, що комунікативна мета такого жанру полягає у висвітленні основних принципів здорового способу життя крізь призму власного досвіду знаменитості, відомої чи пересічної особистості, які своєю наполегливістю досягнули бажаного результату. Встановлено, що з метою привернення уваги потенційного читача та отримання останнім актуальної інформації, традиційний жанр інтерв’ю зазнає певних модифікацій, що сприяє утворенню його різновидів, зокрема інтерв’ю-монологу та інтерв’ю- продовження речення. В обох різновидах особа ініціатора інтерв’ю нівелюється, а я-повідомлення сприяють персоналізації викладу і висувають відому особистість на передній план. Особливу увагу приділено структурно-композиційному оформленню традиційного інтерв’ю (інтерв’ю-діалогу), інтерв’ю-монологу та інтерв’ю-продовження речення. Виявлено такі структурні елементи перелічених різновидів жанру інтерв’ю, як: заголовок, вріз, основна частина, висновок, фото респондента інтерв’ю; встановлено їхню роль в оформленні вербального та візуального складників дослідженого жанру. Висновки. Жанр інтерв’ю та його виявлені різновиди – це дієві та переконливі засоби висвітлення провідних принципів ведення здорового способу життя. Структура та композиція, персоналізований стиль викладу, невимушений тон спілкування, оснащення інтерв’ю фото респондента сприяють завоюванню довіри з боку читача та ознайомленню з актуальною інформацією з метою її подальшого практичного застосування.

Посилання

1. Бибик С.П. Усна літературна мова в українській культурі повсякдення: комунікативно-прагматичний та нормативний аспекти : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.01. Ін-т укр. мови НАН України. Київ, 2013. 41 c.
2. Гапотченко Н.Є. Структурні та жанрово-стилістичні особливості текстів інтерв’ю у сучасній французькій пресі (комунікативно-прагматичний аспект) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.05. Київ. нац. лінгв. ун-т. Київ, 2005. 19 с.
3. Гарачковська О. Жанрові особливості інтерв’ю у сучасному інформаційному просторі. Український інформаційний простір. 2021. № 1 (7). С. 86–93.
4. Дяків Х.Ю. Когнітивно-дискурсивна реконструкція комунікативних девіацій в українсько- і німецькомовних відеоінтерв’ю : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.17. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2020. 495 с.
5. Казімова Ю. До питання формату жанру інтерв’ю у журналістиці. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Журналістські науки». 2018. № 896. С. 59–62.
6. Касьяненко С. Інтерв’ю як метод і як жанр. 2021. URL: https://academy.suspilne.media/articles/intervyu_ yak_metod_i_yak_zhanr.
7. Крижанівська Г.Т. Комунікативно-прагматичні та семантико-стилістичні особливості медіажанру «інтерв’ю-монолог» (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2011. 19 с.
8. Назар Р.М. До питання типології жанрів мовлення в дискурсі публіцистичних текстів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. 2010. № 11. С. 105–114.
9. Прокопенко А.В. Інтерв’ю в передвиборчому американському дискурсі: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Донец. нац. ун-т. Донецьк, 2013. 20 с.
10. Саламатіна О.О. Мовленнєвий жанр «інтерв’ю» у сучасній німецькомовній та україномовній пресі : функціональні та прагматичні ознаки : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.15. ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського». Одеса, 2011. 20 с.
11. Шебеліст С. Трансформаційні процеси у системі журналістських жанрів. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія «Теле- та радіожурналістика». 2010. Вип. 9. Ч. 1, С. 274–280.
12. Штельмах М.Л. Інтерв’ю у системі жанрів сучасної українськомовної комунікації : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2008. 18 с.
1. Health & Fitness. 2010. No. 11, 12. 2011. No. 2, 3, 5, 6. 2018. No. 9. 2019. No. 8, 12.
2. Natural Health. 2010. No. 12/1 (2011). 2011. No. 2–11, 12/1(2012). 2012. No. 2–6. 2015. No 4. 2016. No. 4–6. 2017. No. 1–12. 2018. No. 4, 8–11. 2019. No. 1–7, 9, 10–12.
3. Prevention. 2010. No. 7, 9, 10. 2011. No. 1–12. 2012. No. 1–3. 2014. No. 12. 2015. No. 2–12. 2016. No. 2–8, 10. 2017. No. 1, 2, 7, 8, 10–12. 2018. No. 1, 4–12. 2019. No. 1–12.
4. Shape. 2010. No. 7–12. 2011. No. 2–12. 2012. No. 1, 2, 5, 6. 2015. No. 3, 6–8, 10–12. 2016. No. 2–6, 9–12. 2017. No. 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12. 2018. No. 3–7, 9–12. 2019. No. 1, 3–7, 10–12.
5. Vegetarian Times. 2010. No. 1–5, 7–12. 2011. No. 1–12. 2012. No. 1–6. 2014. No. 12. 2015. No. 2, 10, 12. 2016. No. 2, 4, 9/10.
6. Whole Living. 2010. No. 3–7, 9–12. 2011. No. 1, 3–12. 2012. No. 2–6.