№ 89 (2022): Південний архів (філологічні науки)
Загальне мовознавство

ПРОЄКТУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ БАЗИ ДАНИХ «ПОЛІТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ»

Опубліковано 2022-05-10

Ключові слова

  • computer technologies, data set, datalogical stage, English, infological stage, innovations in language
  • комп’ютерні технології, сукупність даних, датологічний етап, англійська мова, інфологічний етап, новотвори у мові

Анотація

Мета – опрацювати етапи проєктування лінгвістичної бази даних «Політичні неологізми в англійській мові». Методи: методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, моделювання), методи теоретичного рівня (абстрагування, аналіз і синтез, метод сходження від абстрактного до конкретного), лінгвістичні методи (словотвірний аналіз (для визначення плану вираження неологізму, а саме виявлення механізму творення окремого слова); морфемний аналіз (для окреслення морфологічних ознак складників неологізму, розмежування закінчення, основи, кореня та афікса); компонентний аналіз (для аналізу структури і системи лексичного значення, що, своєю чергою, дозволило розподілити одиниці за певними тематичними групами та визначити оцінний компонент у лексичному значенні неологізмів), а також метод суцільної вибірки та метод кількісних підрахунків). Результати. Характеристика ЛБД «Політичні неологізми в англійській мові» має вигляд: 1) тип мовних одиниць: лексеми – неологізми; 2) обсяг: 1200 одиниць; 3) аспект опису лексичної семантики: політичні неологізми; 4) джерело даних: сайт “Word Spy”, онлайн-словник неологізмів “The Rice University Neologisms Database” тощо; 5) лінгвістичні завдання: дослідження продуктивних способів творення політичних неологізмів в англійській мові; 6) методи: словотвірний аналіз, аналіз словникових дефініцій, компонентний аналіз; 7) галузь застосування: наука, навчання, лексикографічна практика; 8) тип БД: реляційна. Висновки. База даних – упорядкована сукупність даних, призначених для зберігання, накопичення й обробки за допомогою комп’ютерних технологій; лінгвістична база даних – сукупність систематизованих лінгвістичних даних. Для створення та ведення лінгвістичних баз даних використовуються спеціалізовані програми –системи управління базами даних. СУБД Access застосовується в тих випадках, коли прикладне завдання вимагає зберігання й обробки різнорідної інформації про велику кількість об’єктів і передбачає можливість розрахованого на багато користувачів режиму. Процес проєктування ЛБД «Політичні неологізми в англійській мові» є послідовністю переходів від неформального словесного опису лінгвістичної інформаційної структури до формалізованого опису лінгвістичних об’єктів – неологізмів. ЛБД «Політичні неологізми в англійській мові» робить внесок у систематизацію та розвиток комп’ютерних методів індивідуальних спеціальнолінгвістичних досліджень.

Посилання

1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. Москва : Эдиториал УРСС, 2001. 360 с.
2. Волошина А. База даних «Гроші» в українській і англійській фразеології: досвід проєктування. Лінгвокомп’ютерні дослідження. Вип. 13. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2020. С. 18–25.
3. Гарбера І. Мовноареальне поле концепту людина: фразеокодовий рівень і лінгвокомп’ютерне моделювання. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 170 с.
4. Гриценко П.Ю., Кобиринка Г.С., Ткачук М.М. База даних загальнослов’янського лінгвістичного атласу і український діалектний простір. Українська мова. 2019. № 4. С. 14–31.
5. Громовенко В.В. Словотворення політичних неологізмів в українській та англійській мовах: зіставний аспект : дис. … д-ра філософії : 035 «Філологія». Міжнародний гуманітарний університет. Одеса (Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця), 2021. 204 с.
6. Дарчук Н.П., Лангенбах М.О. Електронний словник як дослідницька база даних (на прикладі електронного словника мови Тараса Шевченка). Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 50(1). С. 442–447.
7. Карпіловська Є.А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2006. 188 с.
8. Клочко А.Д. Оптимизация индивидуальных лингвистических исследований средствами специализированной базы данных : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21. Армавир, 2006. 21 с.
9. Koltsova O.S. The Concept of the Linguistic Database “Fundamental Human Emotions in English Phraseology”. Академічні студії. 2021. Вип. 3. С. 118–124.
10. Кочергина К.С. Лингвистическая база данных отрицательно-оценочной лексики: концепция, структура, наполнение. Вестник Томского государственного университета. 2019. № 446. С. 29–40.
11. Мицкевич О.С. Лингвистическая база данных (ЛБД) специальной лексики белорусского языка с точки зрения потенциальных пользователей. Прикладная лингвистика в науке и образовании : сборник трудов VI международной научной конференции (Санкт-Петербург, 5–7 апреля 2012 г.). Санкт-Петербург : ООО «Книжный дом», 2012. С. 203–206.
12. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. Київ, 2006. 384 с.
13. Рычкова Л.В. Полнотекстовые базы данных как материал для лингвистических исследований. Язык. Образование. Компьютер. Гродно, 2010. С. 112–115.
14. Свиридова М.Ю. Система управления базами данных Access. Москва : Академия, 2010. 192 с.