№ 89 (2022): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та інші мови

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Опубліковано 2022-05-10

Ключові слова

  • old English language, spatial vocabulary, locative-directional meaning of the word, conceptualization, structural-semantic features of vocabulary
  • давньоанглійська мова, просторова лексика, локативно-дирекціональне значення слова, концептуалізація, структурно-семантичні особливості лексики

Анотація

Мета. Статтю присвячено дослідженню етимологічних, структурних та семантичних особливостей просторової лексики у давньоанглійській мові. Методи. Лексичні одиниці проаналізовано за допомогою комплексу методів та методик: методу суцільної вибірки й описового методу – для інвентаризації та інтерпретації мовних одиниць; методу аналізу словникових дефініцій, етимологічного, структурного й контекстологічного аналізу для розкриття динаміки структурно-семантичних властивостей досліджуваних одиниць. Результати. Результати дослідження підтвердили, що просторова лексика є важливим засобом вербалізації знань і вражень мовців про навколишнє середовище у давньоанглійській мові. Поняття простору комунікативно значуще для представників англосаксонської культури. Про це свідчать структурно-семантичні особливості лексики з просторовим значенням (багатозначність, розвинена полісемія, синкретизм). Лексика з локативно-дирекціональним значенням є ефективним способом засвоєння та вербалізації поняття простору. Вона визначає і спрямовує комунікативну поведінку мовців та уживається практично у всіх сферах життєдіяльності. Висновки. Важливу роль у формуванні англосаксонської картини світу відіграють просторові зв’язки. Просторова лексика є універсальною, що робить її сприйнятливою до взаємодії з різними культурними кодами. Шляхом семантичного аналізу доведено, що лексика з просторовим значенням пронизує повсякденне життя, проявляється не тільки в мовленні, а й у мисленні та вчинках. Зокрема, представлена в таких сферах: навколишнє середовище, здоров’я, зайнятість, робота, взаємодія, вплив, емоції. Різні аспекти буття репрезентовано у термінах простору за допомогою одиниць з локативним та дирекціональним значенням. Переважна частина давньоанглійської просторової лексики представлена споконвічними лексемами, що засвідчує її культурну значущість та історичну стійкість. Результати дослідження засвідчили активність просторових одиниць у процесах словотворчої та семантичної деривації. Це підтверджує базовий характер концептуальної сфери «простір», яка задіяна в якості цільового когнітивного домена у процесах пізнання світу, себе та інших носіями англосаксонської культури.

Посилання

1. Бачишина О. Лексика на позначення простору в романі В. Шевчука «Дім на горі». Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія “Філологічна”. 2013. Вип. 34. С. 19–21.
2. Гаршина Е. Лексика с пространственно-временной семантикой в романе И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева». Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 12. Ч. 1. С. 67–69.
3. Гребнева А. Пространственная лексика и ее роль в формировании мордовской топонимической системы. Ежегодник финно-угорских исследований. 2019. Т. 13. № 4. С. 559–567.
4. Ісапчук Ю. Опозиція центру й периферії, або провінція versus метрополія в сучасному літературознавстві. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Літературознавство». 2016. № 8. С. 54–61.
5. Ковбаско Ю. Функціональна транспозиція в англійській мові IX-XXI століть: автореф. дис. … д-р. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2021. 43 с.
6. Ковбаско Ю. Origins of functional transposition within the category of time and space prepositions: lexicalization and grammaticalization. Записки з романо-германської філології. 2020. № 1. С. 335–350.
7. Козлова Т., Полєжаєв Ю., Салій О. Зовнішні та внутрішні стимули розвитку фразеології англійської мови в Австралії. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. 2020. Т. 1. № 1. C. 109–116.
8. Кузьменко Н. Холо-меронімічні структури в системі просторової лексики сучасної англійської мови. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2015. № 81. С. 40–48.
9. Левицкий В. Этимологический словарь германских языков, том I. Винница: Нова Кныга. 2010. 616 с.
10. Лутава С. Лексико-семантичне поле локусів сучасної української літературної мови : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Вінниця, 2019. 449 с.
11. Малькова Я. Пространственные образы в обозначениях чувства отвращения, неприятия (на материале лексики русских народных говоров). Научный диалог. 2018. № 12. С. 119–132.
12. Мухин С. Семантика и валентность предлога ofer в древнеанглийском эпосе «Беовульф». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/semantika-i-valentnost-predloga-ofer-v-drevneangliyskom-epose-beovulf (дата звернення 23.08.2021).
13. Спасская К. Пространственная лексика в поэтическом тексте: лексика со значением родины в поэзии И. Северянина. 2012. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/21875/1/newappr-2012-08.pdf (дата звернення: 05.09.2021).
14. Степанов Ю. Константы: словарь русской культуры. Москва : Академический Проект, 2004. 992 с.
15. Тхор Н. Просторові категорії в англійській мові. Записки з романо-германської філології. 2020. № 2. С. 120–126.
16. Фомичева К. Выражение пространства древнеанглийскими предлогами (на основе поэмы «Беовульф»). URL: www.gramota.net/materials/2/2015/4-1/59.html (дата звернення: 20.08.2021).
17. Яковенко Л. Категорія простору в контексті української фразеології. 2016. URL:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIv_eDqe_yAhXttYsKHRawB2wQFnoECA8QAQ&url=http%3A%2F%2Fslovzbir.onu.edu.ua%2Farticle%2Fview%2F132172%2F128581&usg=AOvVaw2MIdHhZdpgTzjh0QAIwsu9 (дата звернення: 05.09.2021).
18. Baugh, A. History of the English Language, 5th edn. London : Routledge, 2002. P. 49.
19. Bosworth J. An Anglo-Saxon Dictionary. Prague: Faculty of Arts, Charles University, 2014. URL: https://bosworthtoller.com/25094 (дата звернення: 17.07.2021).
20. Christian M. Air, Ether, Atmosphere: Space in Rilkeâs Duineser Elegien. Oxford German Studies. 2020. Vol. 49. № 3. P. 228–248.
21. Egan T. Cross-linguistic Correspondences: From lexis to genre. Locative at seen through its Swedish and Norwegian equivalents. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2017. P. 121–149.
22. Evans V. Cognitive Linguistics: An Introduction. Universals and variation in language, thought and experience. London : Routledge, 2018. 856 р.
23. Genesis A, B. URL: Genesis A, B (sacred-texts.com) (дата звернення: 13.08.2021).
24. Gozli D., Lockwood P., Chasteen A., Pratt J. Spatial metaphors in thinking about other people. Visual Cognition. 2018. URL: https://doi.org/10.1080/13506285.2018.1445153 (дата звернення: 05.09.2021).
25. Gu Yan, Mol L., Hoetjes M., Swerts M. Conceptual and lexical effects on gestures: the case of vertical spatial metaphors for time in Chinese. Language, Cognition and Neuroscience. 2017. Vol. 32. № 8. P. 1048–1063.
26. Hall J. R. A Concise Anglo-Saxon Dictionary. London: Cambridge University Press, 1960. 790 p.
27. Healey A. Straining Words and Striving Voices: Polysemy and Ambiguity and the Importance of Context in the Disclosure of Meaning. Inside Old English. Essays in Honour of Bruce Mitchell. Edited by J. Walmsley. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016. P. 79.
28. Holman A. J. The Holy Bible. Ohio County: A. J. Holman Company, 1942. 1271 p.
29. Holtschneider H. Space and spatiality in modern German-Jewish history. Journal of Modern Jewish Studies. 2020. URL: 10.1080/14725886.2020.1730586 (дата звернення: 05.09.2021).
30. Jódar-Sánchez J. The Spatial Language of Time. Metaphor, Metonymy and Frames of Reference. Metaphor and the Social World. 2015. Vol. 5. № 1. P. 155–163.
31. Kövecses Z. (2006). Language, Mind, and Culture: A Practical Introduction. Oxford : Oxford University Press. 416 p.
32. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. New York : University of Chicago Press, 2008. 256 p.
33. Latin Dictionary. URL: https://www.online-latin-dictionary.com/ (дата звернення: 20.08.2021).
34. Li Heng, Cao Yu. Time will tell: Temporal landmarks influence metaphorical associations between space and time. Cognitive Linguistics. 2018. URL: 10.1515/cog-2017-0043 (дата звернення: 20.08.2021).
35. Mills A. A Dictionary of British Place Names. URL: 10.1093/acref/9780199609086.001.0001 (дата звернення: 19.01.2022).
36. Roop E. Ruth, Jonah, Esther. Pensilvania: Herald Press, 2002. 303 p.
37. Swan T. Spatial Metaphors in the History of English and Norwegian. Helsinki : Modern Language Society, 2010. P. 55–67.
38. Teeri-Niknammoghadam K. The use of Motion-Implying front Grams in Spatial Metaphors of Importance in Finnish. Cognitive Semantics. 2019. Vol. 5. P. 91–120.
39. The Anglo‑Saxon Chronicle, 1994. URL: http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0001-1154,_Auctor_Incertus,_Anglo_Saxon_Chronicle,_EN.pdf (дата звернення: 13.08.2021).
40. The Exeter Book. Riddle 21. URL: https://theriddleages.bham.ac.uk/riddles/post/exeter-riddle-21/(дата звернення: 13.08.2021).
41. Wessex Gospels. Luke. URL: http://textusreceptusbibles.com/Wessex/42/19 (дата звернення: 13.08.2021).
42. Wessex Gospels. Matthew. URL: http://textusreceptusbibles.com/Wessex/40/27 (дата звернення: 13.08.2021).