№ 89 (2022): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та інші мови

КОМПАРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У ТВОРАХ РІЗНИХ ЖАНРІВ НА МАТЕРІАЛАХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ДЖ. РОЛІНГ

Опубліковано 2022-05-10

Ключові слова

  • genre, stylistic means, emotive, feelings, emotionality, emotiveness, emotional language, idiostyle
  • жанр, стилістичні засоби, емотивність, почуття, емоційність, емоційна мова, ідіостиль

Анотація

Мета цієї розвідки – дослідити та проаналізувати лексичні засоби, що виражають емоції у творах одного автора різних жанрів. Методи, які були використані: метод суцільної вибірки аналітичного матеріалу, метод порівняльного аналізу, метод упорядкування та групування мовних засобів та для комплексного аналізу дослідження – дедуктивний метод. Результати. У роботі представлено компаративну характеристику вербальних засобів вираження емоцій у трьох романах Дж.К. Ролінг. Наведені приклади з усіх трьох романів та проаналізовані всі мовні рівні: фонетичний, фонетико-графічний, морфологічний, лексичний та синтаксичний. З’ясовано, що найбільше вербальних засобів використано у соціально-психологічному романі “Casual vacancy”, а найменше у детективному романі “The Cuckoo’s Calling”. Досліджено, що у своїх романах Дж.К. Ролінг навмисно пропускає літери у словах для позначення дефектів мови на фонетичному рівні, найбільше прикладів було знайдено у “Casual vacancy” та “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. Для вираження емоцій своїх персонажів авторка використовує найчастіше три крапки на фонетико-графічному рівні. На лексичному рівні переважають слова, що позначають або описують саму емоцію, найбільше їх у романі “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. Найбільше сленгу та вульгарної лексики в романі “Casual vacancy” та менш емоційно виражений саме роман “The Cuckoo’s Calling”. На синтаксичному рівні переважають повтори у романі “Casual vacancy”. Інші мовні засоби, а саме інверсії та короткі, обривчасті фрази, траплялися дуже рідко в інших двох романах. Висновки. Проведений аналіз дає можливість зробити висновок, що вербальні засоби вираження емоцій у представлених романах Дж.К. Ролінг відрізняються на всіх мовних рівнях, окрім фонетичного. Було виявлено найбільше вербальних засобів вираження емоцій саме у соціально-психологічному романі, а найменше – у детективному. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у залученні інших творів автора, що належать до різних жанрів, для кількісного аналізу.

Посилання

1. Аносова Т.В. Проблема лексикографического отображения коннотации. Запоріжжя : Нова філологія, 2002. С. 7–8.
2. Вовк О.В. Емотивність та емоційність в ракурсі іконічності (на матеріалі англомовного роману жахів Р. Блоха “Psycho”). Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2016. № 6. С. 24–29.
3. Глінка Н.В. Англійський модерністський текст: комунікативно-прагматичний аспект : монографія. Київ : Interservis, 2019. 329 с.
4. Глущак Н. Особливості відтворення емотивності в романі «Таємний сад» Ф.Г. Бернет. Актуальні питання гуманітарних наук. 2014. Вип. 10. С. 100–104.
5. Дмитрієв О. Словник.ua. URL: https://slovnyk.ua/.
6. Изард К.Э. Психология эмоций. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 464 с.
7. Козуб Л.С., Погукай К.Є. Специфіка прагматичного спрямування емотивних тектсів. Міжнародний філологічний часопис. 2019. Т. 10, № 3. С. 26–31.
8. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. Москва : Издательство Московского Университета, 1971. 40 с.
9. Мац І.І. Різновиди емоцій та способи їх вербалізації (на матеріалі англійської мови), 2002. URL: http://eprints.zu.edu.ua/3511/1/03miiesv.pdf.
10. Прокойченко А. Емотивне забарвлення художнього тексту (на матеріалі роману Д.Г. Лоуренса «Коханець леді Чаттерлей»). Південний архів. Філологічні науки. 2017. Вип. 67. С. 134–136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_67_34.
11. Симонов П.В. Потребностно-информационная теория эмоций. Вопросы психологии. 1982. Т. 6. С. 44–56.
12. Шаховский В.И. Лингвистическая теория емоций. Москва : Гнозис, 2008. 416 с.
13. Шаховский В.И. Язык и эмоции: номинативные и коммуникативные аспекты. Сборник научных трудов к юбилею В.И. Шаховского. Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2009. 281 с.
14. Wierzbicka A. Emotions across languages and cultures: diversity and universals. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. 364 p.