ЗАМІНА КОГНІТИВНИХ МОДЕЛЕЙ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ПОРІВНЯНЬ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

  • Ельвіра Джавадівна Ахмедова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: алюзивне порівняння, ідіоматичне порівняння, когнітивний перекладацький аналіз, неідіоматичне порівняння, перекладацька процедура, стратегія перекладу

Анотація

Мета статті полягає у встановленні кореляцій між наявністю/відсутністю культурної специфіки порівняння тексту оригі- налу і використанням перекладачем процедури його заміни на порівняння, що базується на іншій когнітивній моделі. Робота виконана на матеріалі романів Д. Тартт та М. Етвуд та їхніх українських перекладів.

Методи. У дослідженні використано структурно-семантичний перекладацький аналіз, що дозволяє виявити способи і трансформації перекладу і когнітивний перекладацький аналіз, що лежить в основі побудови когнітивних пропозиціональ- них моделей художніх порівнянь в оригіналі і перекладі, і дозволяє встановити, чи є вони культурно специфічними. Порівнян- ня розглядається як експліцитна концептуальна метафора за Дж. Лакоффом та М. Джонсоном, когнітивна пропозиціональна модель якого має такий вигляд: «А є як Б», де «А» є доменом цілі, а «Б» – доменом джерела. У дослідженні визначаються поняття перекладацької процедури, способів/трансформацій перекладу та стратегій перекладу. Перекладацька процедура роз- глядається як процес вирішення перекладацької проблеми, способи/трансформації перекладу – як перетворення текстової одиниці з однієї мови на іншу, а стратегія перекладу – як загальний план дій перекладача. Способи/трансформації перекладу вивчаються як специфічне мовне втілення перекладацької процедури.

Результати. У ході дослідження були розмежовані ідіоматичні, неідіоматичні та алюзивні конвенціональні порівняння. Визначено, що перекладацька заміна когнітивних моделей англомовних художніх порівнянь поширюється на ідіоматичні, неідіоматичні та алюзивні порівняння і втілюється в українській мові культурно специфічними ідіоматичними порівняннями.

Висновки. Заміна когнітивних моделей порівнянь здійснюється за допомогою лексико-граматичної трансформації ціліс- ної заміни, яка реалізує стратегію одомашнення. Стратегія одомашнення є примусовою, якщо перекладач є обмеженим у при- йнятті рішень лінгвокультурною специфікою англомовного порівняння, як у випадку з ідіоматичними порівняннями, або факультативною, як у випадку з неідіоматичними або алюзивними порівняннями, які не є лінгвокультурно маркованими.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Академічний тлумачний словник української мови. Київ : «Наукова думка», 1970–1980. URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 09.07.2021).
2. Ахмедова Е. Д. Стратегії і методи англо-українського перекладу засобів мовного втілення еталонів художніх порівнянь. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2020. № 91. С. 80–86.
3. Етвуд М. Сліпий убивця. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. 512 с.
4. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1983. 175 с.
5. Карабан В. I. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2004. 576 с.
6. Кушина Н. І. Відтворення етномовного компонента українських народних казок в англомовних перекладах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16. Київ, 1998. 17 с.
7. Мартинюк А. П. Відтворення англійських конвенціональних метафор в українських перекладах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. 2017. Вип. 85. С. 21–28.
8. Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. 376 с.
9. Словник літературознавчих термінів. Визначення терміна «алюзія». 2007–2021. URL: https://ukrlit.net/info/dict/34cqg.html (дата звернення: 09.07.2021).
10. Словник української мови online. Київ : Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2015–2021. URL: https://sum20ua.com/?page=1262&wordid=39896 (дата звернення: 05.07.2021).
11. Словник.ua. Вислів «білий як крейда». 2005–2021. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd (дата звернення: 10.07.2021).
12. Тарасова А. В. Відтворення англійських компаративних фразеологізмів- інтенсифікаторів в українських перекладах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16. Дніпропетровськ, 2017. 20 с.
13. Тартт Д. Таємна історія. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 560 с.
14. Тартт Д. Щиголь. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 816 с.
15. Тищенко О. В. Засоби перекладу деяких лінгвокультурем та концептуальних метафор у поетичному тексті: спроба реконструкції образу (на матеріалі перекладів А. Ахматової, Л. Костенко, І. Драча, Д. Павличка, М. Влад та ін. польською мовою). Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2016. Вип. 10. № 3. С. 143–153.
16. Alvarez A. A. On Translating Metaphor. Meta. 1993. Vol. 38. No. 3. P. 479–490.
17. Atwood M. The Blind Assassin. Kettering : Virago Press, 2009. 656 p.
18. Bredin H. Comparison and Similes. Lingua. 1998. No. 105. P. 67–78.
19. Chendey N. V. Metaphor and Cognitive Equivalence in Translation. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2014. Is. 12. P. 231–236.
20. Crash Bandicoot. N. Sane Trilogy – PlayStation Store. 2017. URL: https://store.playstation.com (дата звернення: 06.07.2021).
21. Farlex Dictionary of Idioms. Definition of smoke like a chimney. 2015. URL: https://idioms.thefreedictionary.com/smoke+like+a+chimney.
22. Fauconnier G. Mappings in Thought and Language. Cambridge University Press, 1997. 205 p.
23. Fauconnier G., Turner M. B. Conceptual Integration Networks. Cognitive Science. 1998. Vol. 22, No. 2, P. 133–187.
24. Kendenan E. S. Simile & Metaphor in Translation: A Study on Students’ Translation of Amy Tan’s “Two Kinds” Short Story. LANGUAGE CIRCLE: Journal of Language and Literature. 2017. XI/2. P. 107–116.
25. Kovalenko L., Martynyuk A. English container metaphors of emotions in Ukrainian translations. Advanced Education. 2018. Is. 10. P. 190–197.
26. Kövecses Z. Metaphor: A practical introduction. Oxford : Oxford University Press, 2002. 285 p.
27. Lakoff G., Johnsen M. Metaphors we live by. London : The university of Chicago press, 2003. 276 p.
28. Langacker R. W. Foundations of cognitive grammar. Volume 1. Theoretical prerequisites. Stanford : Stanford University Press, 1987. 516 p.
29. Massey G., Ehrensberger-Dow M. Translating Conceptual Metaphor: The Processes of Managing Interlingual Asymmetry. Research in Language. 2017. Vol. 15. No. 2. P. 173–189.
30. Merriam-Webster Dictionary. Definition of (as) plain as the nose on your face. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary (дата звернення: 09.07.2021).
31. Miller D. In Defence of Nationality. Applied Philosophy. 1993. Volume 10, Issue 1. P. 3–16.
32. Mohammed E. T. Simile As A Translation Problem. Adab Al Farahidi Magazine. 2017. P. 563–577.
33. Newmark P. A. Textbook of Translation. Shanghai : Shanghai Foreign Language Education Press, 1988. 292 p.
34. Pierini P. Simile in English: from Description to Translation. Circulo de Linguistica Applicada a la Communication. 2007. No. 29. P. 21–43.
35. Pohlig J. A. Cognitive Analysis of Similes in the Book of Hosea : dissertation presented for the degree of Doctor of Literature in Biblical Languages. University of Stellenbosch, 2006. 317 p.
36. Riddell P. Metaphor, simile, analogy and the brain. Changing English. 2016. Vol. 23. No. 4. P. 362–373.
37. Schäffner C., Shuttelworth M. Metaphor in translation. Possibilities for process research. Interdisciplinarity in Translation and Interpreting Process Research. 2015. Vol. 72. P. 95–109.
38. Tartt D. The Goldfinch. New York : Little, Brown and Company, 2013. 400 p.
39. Tartt D. The Secret history. New York : Vintage, 2015. 319 p.
40. Venuti L. Strategies of Translation. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 2001. P. 240–244.
41. Vinay J. -P., Darbelnet J. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris : Didier, 1958. / Translated and edited in English by J. C. Sager and M. J. Hamel. Comparative Stylistics of French and English. A Methodology for Translation. Amsterdam, Philadelphia : J. Benjamins, 1995. P. 6–50.
Опубліковано
2021-09-29
Сторінки
78-84
Розділ
Перекладознавство