СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕДУПЛІКАТІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  • Ганна Михайлівна Удовіченко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Анжеліка Миколаївна Горобей Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Вікторія Володимирівна Головата Комунальний заклад «Криворізька гімназія № 91 Криворізької міської ради» Дніпропетровської області
Ключові слова: редуплікація, редуплікат, словотвір, стилі мовлення, класифікація

Анотація

Мета. Мета статті – проаналізувати застосування, функції та різницю використання редуплікатів у різних сферах мов- лення. Відповідно до мети поставлено такі завдання: розглянути редуплікацію як предмет вивчення в лінгвістиці; дослідити класифікації редуплікатів, запропоновані різними лінгвістами; виявити зв’язок між способом утворення редуплікатів та їх стилістичним забарвленням.

Методи. Основні наукові результати отриманні із використанням комплексу загальних та спеціальних методів дослі- дження, а саме: аналізу, узагальнення та систематизації наукової та навчальної літератури з літературознавства, психології та мовознавства; теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, а також порівняння, описового та аналітичного, а також мето- ду довільної вибірки для відбору мовного матеріалу. Результати. У мовознавстві не існує єдиного підходу до редуплікації як мовного явища. Термінологія потребує доопра- цювання, більш чіткого підходу до критеріїв, за якими буде визначено сферу використання того чи іншого терміна з його чітким визначенням. Незважаючи на розрізненість поглядів щодо однозначного визначення та відсутність універсальної кла- сифікації, редуплікація в лінгвістичній літературі широко досліджується. В усіх опрацьованих джерелах відзначаються такі функціональні особливості редуплікації, як засіб художньої виразності (естетична та експресивна функція), засіб спілкування, який несе емоційне забарвлення (комунікативна та емотивна функція). Діапазон використання редуплікації дуже широкий.

Висновки. Редуплікація як словотворення властива мовленню дітей та дорослих, притаманна багатьом стилям мовлення: розмовному, художньому, публіцистичному, епістолярному.

Менше поширення редуплікатів характерне для наукового стилю. У цій сфері вони виступають в ролі термінів, позбавле- них низького стилістичного забарвлення, характерного для використання в інших сферах спілкування. У науковому стилі такі слова мають нейтральну емоційну функцію.

Нам не вдалося знайти приклади редуплікатів в офіційно-діловому та конфесійному стилях. Можемо припустити, що цей факт є свідченням специфічного стилістичного забарвлення редуплікатів (зневажливого ставлення, подекуди фамільярності, приниження, призирства, іронії та висміювання), що не може бути доречним у таких сферах спілкування.

Більшість слів, утворених шляхом редуплікації, відносяться до розмовного мовлення і сленгу.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Arsent’eva, E., Valiullina, R. (2013). Reduplikacija v sovremennom anglijskom i russkom jazykah [Reduplication in modern English and Russion]. Filologija i kul’tura [Philology and Culture]. no.1(31), pp. 12–16. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reduplikatsiya-v-sovremennom-angliyskom-i-russkom-yazykah/viewer [in Russian].
2. Busel, V. (ed.) (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy : 250000 [Large explanatory dictionaryof the modern Ukrainian language: 250,000]. Kyiv; Irpin: Perun Publ., 1728 p. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000728_11 [in Ukrainian].
3. Wikipedia. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Шм-редупликация [in Russian].
4. Harmash, O. (2005). Systema slovotvoru anhliiskoi movy ta innovatsiini protsesy [The system of word formation in English and innovation processes Synopsis diss. Cand. of Phil. Sciences: 10.02.04. Zaporizhzhia, 19 p. [in Ukrainian].
5. Levytskyi, A., Sheludko, A. (2009). Funktsionalnyi aspekt neaktyvnykh typiv slovotvorennia: ukrainsko-anhliiski ta anhlo-ukrainski paraleli [Functional aspect of inactive types of word formation: Ukrainian-English and English-Ukrainian parallels]. Filolohichni traktaty [Philological treatises]. Kyiv National University named after T. Shevchenko, vol. 1, 3-4. URL : https://docplayer.net/73642232-Filologichni-traktati-tom-1-3-4-1.html [in Ukrainian].
6. Matsko L., Sydorenko, O. &. Matsko, O. (2003) Slovnyk stylistychnykh terminiv. Stylistyka ukrainskoi movy: pidruchnyk [Dictionary of stylistic terms. Stylistics of the Ukrainian language: a textbook]. URL : http://litmisto.org.ua/?p=7314 [in Ukrainian].
7. Paholok, Z. (2015). Edinicy povtorjaemosti v russkom jazyke [Units of repeatability in the Russian language]. Baltijskij gumanitarnyj zhurnal [Baltic Humanitarian Journal], no. 1 (10), pp. 65–69. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/edinitsy-povtoryaemosti-v-russkom-yazyke/viewer [in Russian].
8. Melnychuk, O. (ed.) (1974). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Kyiv : URE Main Editorial Office. 775 p. [in Ukrainian].
9. Chumak, L. (2011). Reduplikatsiia yak sposib slovotvoru v suchasnii anhliiskii movi [Reduplication as a way of word formation in modern English]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu Ostrozka akademiia. Filolohiia [Scientific notes of the National University of Ostroh Academy. Philology]. Ostroh, no, 20. pp. 216–221. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/6608 [in Ukrainian].
10. Nevins Andrew, Vaux Bert. (2003) Metalinguistic, shmetalinguistic: the phonology of shm-reduplication. Academia. In Proceedings of CLS 39. URL : http://www.academia.edu/209796/Metalinguistic_shmetalinguistic_The_phonology_of_shm-reduplication [in English].
11. Merriam-Webster Dictionary. URL : https://www.merriam-webster.com/dictionary/rhyme [in English].
12. Literary Devices. Definition and Examples of Literary Terms. URL : https://literarydevices.net/repetition/ [in English].
13. Slovnyk.me. URL : https://slovnyk.me/dict/orthography/реплікація [in English].
14. Wordnik. URL : https://www.wordnik.com [in English].
15. Merriam-Webster Dictionary. URL : https://www.merriam-webster.com/dictionary/hoity-toity [in English].
16. Pott, A. (182). Doppelung (Reduplikation, Gemination) als eines der wichtigsten Bildungsmittel der Sprache, beleuchtet aus Sprachen aller Weltteile. Lemgo-Detmold [in English].
17. ReversoContext. URL : https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/hoity-toity [in English].
18. Contextual Dictionary. URL : https://ru.contdict.com/перевод/английский-русский/itsy-bitsy [in English].
19. Cambridge Dictionary. URL : https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/chick-flick [in English].
20. The Mail, July 12, 1998 [in English].
Опубліковано
2021-09-29
Сторінки
53-59
Розділ
Романські, германські та інші мови