№ 87 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Українська мова та література

ЖАНР ЩОДЕННИКА У ТВОРЧОСТІ МАРІЇ МАТІОС: ТИПОЛОГІЯ І ПОЕТИКА

Наталія Миколаївна Борисенко
Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової

Опубліковано 2021-09-29

Ключові слова

  • nonfiction, memoiristics, novel of the beginning of the 21st century, eseyistycs, meta-genre
  • документалістика, мемуаристика, роман початку ХХІ ст., есеїстика, метажанр

Анотація

Мета. Метою публікації є системні спостереження щодо мистецького засвоєння жанрових ознак діаристики в творах Марії Матіос «Щоденник страченої», «Приватний щоденник. …Майдан. Війна…», спрямовані на спеціальне вивчення варіа- тивності взаємодії документального та художнього типів письма, домінування того чи того з них і, відповідно, виформування оригінальних поетик оповідних систем.

Методи. З цією метою використано естетичний та історико-порівняльний методи дослідження.

Результати. У статті вперше цілісно досліджено щоденниковий сегмент доробку сучасної української письменниці, лау- реатки Національної премії України імені Т.Г. Шевченка Марії Матіос.

Висновки. Унаслідок аналізу текстів дійшли висновку, що жанровими ознаками щоденника є побудова тексту як низки нотаток, котрі датовано фіксують події із життя «Я»-наратора, як і їхня хронікальність, дискретність, змістова і формальна різ- ноплановість, концептуальна незапрограмованість, суб’єктивованість тощо. Водночас художнє ядро творів – гострі конфлікти соціально-психологічного й громадянсько-політичного типу, які моделюють сюжетику, розбудовують систему персонажів, більшою або меншою мірою естетизують текст.

«Щоденник страченої» – це художньо-епічний твір, створений за взірцем белетризованого жіночого діарія; власне роман, у якому щоденник – і художній образ, і архітектонічний принцип, і композиційно-стильовий прийом, котрий у мемуарно- рецептивному ключі організовує розгортання теми (самопізнання й особистісне становлення жінки через щоденникове пись- мо-читання). Твір має виразний мелодраматичний характер, акцентує приватну історію на сірому фоні загального буття, через есеїстичну мозаїку думок і станів утверджує владу свідомості жінки над її підсвідомим.

«Приватний щоденник. …Майдан. Війна…» – це типовий літературний щоденник, власне діаріуш, який засвідчує діяльну присутність його авторки – письменниці, політика, культурно-громадської діячки, жінки (доньки, сестри, дружини, матері, бабусі, колеги, подруги), людини – Марії Матіос у буремному сьогоденні України. Із формального погляду це різновид доку- ментально-художнього метажанру – роман-хроніка, який фіксує події Революції Гідності й початку російсько-української війни від 30.11.2013 р. до 05.07.2015 р. крізь призму особистого сприйняття й безпосередньої причетності до них нараторки. У творі потужне проблемно-реалістичне тло, виразна есеїстична та репортажна оповідальність; воднораз його естетичність забезпечують художнє мовлення, прийоми композиції, поетичність описів тощо.

Розвиток жанру щоденника у творчості М. Матіос є одним із чинників, що відображають її письменницьку еволюцію.

Посилання

1. Барбукова І.С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: жанрова природа, поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.06. «Теорія літератури». Луганськ, 2012. 20 с.
2. Баранська Л. Лінгвостилістика знакових сакральних образів у творі Марії Матіос «Приватний щоденник. …Майдан. Війна…». Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс. 2016. Вип. 772. С. 66–70.
3. Баранська Л. Молитовні мотиви в прозі Марії Матіос (лінгвостилістичний аспект). Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філологія». 2016. Вип. 38. С. 313–319.
4. Галич О. «Записки українського самашедшого» Ліни Костенко як імітація документального твору. Слово і Час. 2012. № 7. С. 105–112.
5. Галич О. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, перспективи. Луганськ : Знання, 2001. 246 с.
6. Герасименко Н. Особливий погляд (огляд романів українських письменниць про події Революції Гідності та війну на Сході України). Слово і Час. 2018. № 7. С. 24–35.
7. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу. Вид. 3-є, стереотип. Київ : Факт, 2000. 116 с.
8. Ігнатьєва С. Діаріуш як жанр щоденникового дискурсу. STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. 2018. Vol. VI. Р. 37–43.
9. Коцюбинська М. Історія, оркестрована на людські голоси. Екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 70 с.
10. Кулінська Я.І. Щоденниковий жанр в контексті сучасної української воєнної прози (на матеріалі творів М. Матіос «Приватний щоденник. …Майдан. Війна…», А. Куркова «Щоденник Майдану та Війни», О. Мамалуя «Військовий щоденник» та ін.). Science and Education a New Dimension. Philology. 2020. Vol. VIII (72). Is. 241. Р. 30–33. URL: http://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:RaT9th4FeRQJ:seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2020-241viii72-06.pdf+&cd=9&hl=uk&ct=clnk&gl=ua (дата звернення: 27.12.2020).
11. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 1. 608 с. Т. 2. 624 с.
12. Максименко О.В. «Щоденник страченої» Марії Матіос – щоденник-імітація. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. 2013. № 4 (2). С. 154–160.
13. Матіос М. Букова земля: роман-панорама завдовжки 225 років. Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. 928 с.
14. Матіос М. Вирвані сторінки з автобіографії. Львів : ЛА «Піраміда», 2011. 368 с.
15. Матіос М. Приватний щоденник: …Майдан. Війна… Львів : Піраміда, 2015. 353, [1] с.
16. Матіос М.В. Щоденник страченої: психол. розвідка. Львів : Піраміда, 2005. 186, [2] с.
17. Павленко Ю.Ю. Французьке чорнило в щоденнику українки (на матеріалі «Щоденник страченої» М. Матіос). Наукові праці. Серія: Філологія. Літературознавство. 2014. Т. 231, вип. 219. С. 84–88.
18. Рарицький О. Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників). Київ : Смолоскип, 2016. 488 с.
19. Родик К. Навіщо Джульєтті молоток? День. 2006. 20 січн. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/navishcho-dzhulietti-molotok (дата звернення: 20.11.2020).
20. Словник української мови: в 11 т. АН УРСР, Ін-т мовознавства / за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1980. Т. 11. Х–Ь. 699 с.
21. Танчин К.Я. Щоденник як форма самовираження письменника : автореф. дис. … к. філол. н. : спец. 10.01.06. «Теорія літератури». Тернопіль, 2005. 20 с.
22. Улюра Г. Історія хвороби для читача-діагностика. Друг читача. 2005. № 23. С. 4.
23. Черкашина Т. Мемуарна, автобіографічна, мемуарно-автобіографічна проза: термінологічний аспект. Вісник Житомирського державного університету. 2014. Вип. 1 (73). Філологічні науки. С. 210–214.