№ 86 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Перекладознавство

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ БАГАТОЗНАЧНИХ ТА ОМОНІМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ПІДМОВИ ПТАХІВНИЦТВА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Ірина Сергіївна Синельникова
Білоцерківський національний аграрний університет

Опубліковано 2021-07-01

Ключові слова

  • terminology, homonymy, polysemy, inter-sectoral and intra-industry terms
  • термінологія, омонімія, полісемія, міжгалузеві та внутрішньогалузеві терміни

Анотація

Мета. Метою цієї статті є виявлення специфіки перекладу англомовних термінів, які вживаються у межах підмови птахів- ництва українською мовою, особлива увага приділена багатозначним та омонімічним термінологічним одиницям.

Методи. Матеріалом дослідження є близько 700 англійських зоотехнічних термінів птахівницького напряму, які були відібрані з відповідних англійських фахових текстів (наукових статей та науково-дидактичних матеріалів, інструкцій для фахівців). Дослі- дження методологічно базується на системно-структурному підході, що дозволяє провести синхронний аналіз мовних явищ на основі зв’язків і відношень між цими елементами. Аналіз парадигматичних відношень термінології проводився на основі принципів семантичного поля та тематичної організації терміно-понять. Було також застосовано описовий та порівняльний методи.

Результати. Проведений огляд літератури підтвердив неодностайність дослідників у тлумаченні омонімії та багатознач- ності в термінології. Окреслено проблеми під час перекладу омонімічних та багатозначних термінів підмови птахівництва та запропоновані можливі шляхи вирішення цих проблем. Описано види термінологічної омонімії та полісемії простих оди- ниць та абревіатур. З’ясовано, що найбільші складності виникають у перекладі внутрішньогалузевих простих термінів.

Висновки. Проведений аналіз показав, що під поняттям «термін» розуміють одиниці, що застосовуються виключно в нау- ково-технічному контексті чи в певній галузі, загальнонародні слова, які мають загальновідомі значення; у роботі з полісеміч- ними та омонімічними термінами найбільшу складність становлять внутрішньогалузеві слова та словосполучення, оскільки їх переклад цілком визначається контекстом. Коректність перекладу омонімічного чи багатозначного терміна вимагає обі- знаності у галузі птахівництва та розуміння змісту англійського терміна, а також знання відповідної термінології української мови. Українське перекладознавство має накопичувати, обробляти та систематизувати термінологічний апарат зоотехнічної галузі загалом та птахівництва зокрема; укладання двомовних довідників та словників для цієї галузі сільського господарства також має бути пріоритетним.

Посилання

1. Бойко І. Синонімія, антонімія і паронімія в англійській термінології косметології та естетичної медицини. Південний архів (філологічні науки) : зб. наук. праць. 2020. № 84, с. 70–75.
2. Булик-Верхола С., Теглівець Ю. Англіцизми у термінології фотосправи. Південний архів (філологічні науки) : зб. наук. праць. 2017. № 73 С. 14–16.
3. Динес Л.А. Специфика составного термина в частноотраслевой терминосистеме : автореф. дисс. … канд. филол. наук. Ленинград. 1986. 19 с.
4. Коваленко А.Я. Науково-технічний переклад. Тернопіль : Видавництво Карп’юка, 2001. 284 c.
5. Кочан І. Українське термінознавство 1960–1990 років. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2012. № 733. С. 24–28.
6. Куцак Г. Міжгалузева термінологічна омонімія. Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. 1998. С. 74–76.
7. Левицкий В.В. Семасиология. Винница : Нова книга, 2006. 512 с.
8. Сандій Л. Гастрономічні терміни як ресурс для поповнення сучасного економічного лексикону англійської мови. Південний архів (філологічні науки) : зб. наук. праць. 2019. № 78 С. 80–84.
9. Хоменко С.А., Цветкова Е.Е., Басовец И.М. Основы теории и практики перевода научно-технического текста с английского языка на русский : учебное пособие. Минск : БНТУ, 2004. 204 с.
10. Фадєєва О., Походій В. Адекватність перекладу англійських термінів кредитно-банківської сфери. Південний архів (філологічні науки) : зб. наук. праць. 2017. № 71 С. 135-–139.
11. Dictionary of contemporary English. Harlow : Longman, 2003. P. 1950.