№ 86 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство

СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ ВЛАСНОЮ НАЗВОЮ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Сергій Валерійович Олійник
Маріупольський державний університет

Опубліковано 2021-07-01

Ключові слова

  • idiom, onomastic component, anthroponym, toponym, phraseological meaning, comparative method
  • ідіома, ономастичний компонент, антропонім, топонім, фразеологічне значення, зіставний метод

Анотація

Метою статті є встановлення ізоморфних та аломорфних характеристик семантики фразеологічних одиниць з компонен- том «власна назва» в англійській та українській мовах.

Матеріалом дослідження слугували 300 англійських і 291 українських ФО з ономастичним компонентом, відібраних мето- дом суцільної вибірки із фразеологічних словників англійської та української мов. Методами фразеологічної ідентифікації, зістав- ного та компонентного аналізу визначено специфіку вживання власних назв у структурі фразеологізмів, типи фразеологічних одиниць за компонентним складом, розглянуті проблеми лінгвістичного статусу власної назви, співвідношення національного та інтернаціонального у складі фразеологізмів, проаналізовані особливості семантики англійських та українських фразеологізмів із власною назвою, особливості конотативного аспекту значення фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом. Метод кількісного аналізу використовувався для виявлення тенденцій, що стосуються частотності прояву семантичних особливостей.

Результати. Як компоненти фразеологічних одиниць власні назви зазнають складних семантичних перетворень, збагачу- ються новою семантикою, втрачають функцію індивідуалізації й набувають властивостей узагальнювати, характеризувати, перетворюючись в експресивне слово. Аналіз ідіом із власними назвами за характером компонентів показав, що в їхньому складі розрізняють такі компоненти, як антропоніми, топоніми і астроніми. Аналіз фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом дозволив виявити семантичні групи фразеологізмів із власними назвами та визначити специфіку зазначеного фразеологічного корпусу в англійській та українській мовах. Запропонована семантична класифікація дослуджуваних ФО є одним із видів організованості фразеологічного складу і проявом його семантичної структурності. Результати кількісного аналізу свідчать про перевагу семантичної групи «Характеристика людини» в зіставлюваних мовах. Антропоніми в структурі фразеологізмів не співвідносяться з конкретною особою, виступають денотатами багатьох осіб і набувають оцінної конотації. Більшість антропонімів співвідносяться з негативними характеристиками людей. У досліджуваному корпусі переважають негативно оцінні ФО. Гендерна референція ФО не впливає на характер оцінки.

Висновки. ФО з ВН є важливим лінгвокультурологічним шаром лексичного складу англійської та української мов. Ізо- морфною характеристикою семантики цієї групи слів є значна перевага антропонімів у складі ФО. Цей факт, а також значна номінативна щільність семантичної групи «Характеристика людини» в обох мовах пояснюється антропоцентричністю фразе- ологічних систем досліджуваних мов, тобто їх орієнтацією на людину, сфери її життя. Характерною особливістю англійської мови є наявність класу астронімів, відсутнього в українській мові. Аналіз походження ФО з ВН свідчить про наявність наці- онально-специфічних та міжнаціональних одиниць. Проявом ізоморфізму є також той факт, що значну частину фразеосистем англійської та української мов складають ФО з біблійними та античними власними назвами. Перевага негативно оцінних ФО співвідноситься із особливістю концептуалізації дійсності, де позитивне вважається нормою, а негативне є порушенням нор- ми, тому привертає до себе більшу увагу. Гендерний фактор не впливає на характер оцінного значення.

Посилання

1. Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні. Київ : Наук. думка, 1989. 132 с.
2. Алешкевич С.С. Новые тенденции в развитии фразеологического фонда английского языка. Английский лексикон в когнитивно-дискурсивной парадигме. Москва : МГЛУ, 2001. Вып. 457. С. 86–100.
3. Бояркин В.Д. Фразеологические единицы с ономастическим компонентом в современном русском литературном языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. Ленинград, 1987. 218 с.
4. Зыкова И.В. Концептосфера культуры и фразеология : теория и методы лингвокультурологического изучения. Москва : Ленанд, 2015. 380 с.
5. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. Москва : Ин-т социологии РАН, 1999. 189 с.
6. Кондратьева Т.Н. История фразеологизмов с собственными именами. Фразеология и синтаксис. Казань, 1982. С. 46–90.
7. Кравчук А.М. Польська фразеологія з ономастичним компонентом : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03. Київ, 1999. 19 с.
8. Кудрина Е.Ф. Фразеологические единицы с компонентом «имя собственное» современного немецкого и украинского языков : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. Киев, 1982. 219 с.
9. Кунин А.В. Курс фразеологии английского языка. Москва : Высш. шк.; Дубна : Феникс, 1996. 381 с.
10. Лагинович Я. Имена собственные в русской и польской фразеологии : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. Минск, 1978. 155 с.
11. Лиховидова Т.В. Фразеографическое толкование коннотативного аспекта значения фразеологических единиц : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Москва, 1978. 175 с.
12. Мокиенко В.М. Фразеологизация как способ апеллятивизации имени собственного. Имињата и фразеологијата имена и фразеология. Скопје, 2018. С. 195–207.
13. Манушкина Г.П. Фразеологические единицы с компонентом «имя собственное» в современном английском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Рязань, 1973. 32 с.
14. Назаров К. Сопоставительное исследование фразеологических единиц с ономастическим компонентом немецкого, английского и русского языков : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. Москва, 1980. 15 с.
15. Петрова Н.Д. Лингво-гносеологические основы динамики фразеологической номинации (на материале английской фразеологии живой природы) : дис. … д-ра филол. наук : 10.02.04. Киев, 1996. 496 с.
16. Сафронова О.В. Структура и семантика фразеологічних одиниць із ономастичним компонентом біблійного походження у сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 1997. 16 с.
17. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. Київ : Наук. думка, 1973. 280 с.
18. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1998. 260 с.
19. Современная фразеология: тенденции и инновации : монография / Н.Ф. Алефиренко, В.И. Зимин и др. ; отв. ред. А.П. Василенко. Москва ; Санкт-Петербург : Новый проект, 2016. 200 с.
20. Степанова Л.И. Фразеологические единицы с именами собственными (на материале чешского языка) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.03. Ленинград, 1985. 16 с.
21. Ужченко В.Д., Авксентьєв Л.Г. Українська фразеологія. Харків : Основа, 1990. 167 с.
22. Филлипаки Н.Р. Функционально-семантические характеристики фразеологических единиц с компонентом «имя собственное» : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.05. Ленинград, 1988. 16 с.
23. Чернышева И.И. К динамике фразеологической системы (на материале немецкого языка). Философские науки. 1993. № 1. С. 61–70.
24. Byessonova O.L. Teaching idioms: challenges and approaches. Current Higher Education Environment: Views and Perspectives. Arkalyk : Arkalyk State Pedagogical Institute, 2017. P. 36–42.
25. Cognitive linguistic approaches to teaching vocabulary and phraseology. Applications of Cognitive Linguistics 6 / ed.
G. Kristiansen, M. Achard, R. Dirven, F.J. Ruiz de Mendoza. Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2008. 407 p.
26. Kövecses Z. A Cognitive Linguistic View of Learning Idioms in an FLT Context. Applied Cognitive Linguistics. Language Pedagogy / ed. M. Pütz, S. Niemeier, R. Dirven. Berlin : Mouton de Gruyter, 2001. Vol. II. P. 87–115.
27. Liu D. Idioms. Description, Comprehension, Acquisition, and Pedagogy. New York ; London : Routledge, 2008. 208 p.
28. Phraseology in Foreign Language Learning and Teaching / ed. by F. Meunier, S. Granger. Amsterdam : Benjamins, 2008. 259 p.
29. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь: около 20 000 фразеологических единиц. 5-е изд., испр. Москва : Живой язык, 1998. 944 с.
30. Словник фразеологізмів української мови / уклад. : В.М. Білоноженко та ін. Київ : Наук. думка, 2003. 1104 с.