№ 86 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та інші мови

МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНИХ НОВИННИХ ТЕКСТАХ: КОГНІТИВНО-РИТОРИЧНИЙ ПІДХІД

Тетяна Віталіївна Міщенко
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Опубліковано 2021-06-29

Ключові слова

  • конструкція, когнітивна риторика, потреби, риторичні ефекти
  • construction, cognitive rhetoric, needs, rhetorical effects

Анотація

Мета пропонованого дослідження полягає у встановленні механізмів активації базових потреб людини за допомогою ФО у текстах новин. Досягнення мети і завдань статті стало можливим завдяки застосуванню методів суцільної вибірки, лінгвокогнітивного та контекстуально-інтерпретаційного аналізу.

Результати дослідження. Когнітивно-риторичний підхід до вивчення ролі ФО в новинних текстах виявив, що досліджувані одиниці апелюють до базових потреб людини: фізіологіч- них, у безпеці, належності, репутації і самоактуалізації. ФО формують ефекти задоволення або дефіциту вказаних потреб за рахунок їхньої конструкційної сутності, яка спирається на доконцептуальні структури сенсомоторного походження. ФО ство- рюють ефект дефіциту задоволення фізіологічної потреби в їжі з опертям на відношення руху багатьма проміжними точками. Натомість відчуття задоволення вказаної потреби сталі вирази викликають за рахунок ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, яке також поряд із образ-схемою ПРИМУШЕННЯ, формує враження самоактуалізації учасників подій, співвідносних із джере- лом силової дії. Звороти зі семантикою близької відстані і вміщення створюють ефект входження до кола сім’ї або соціальної групи, а відношення виключення, навпаки, свідчать про незадоволення потреби в належності. Фразеологізми викликають враження безпеки, спираючись на образ-схему ПЕРЕШКОДА, яка виконує захисну функцію, або дефіциту безпеки, представ- ляючи учасників подій як джерело ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ і ПРОТИДІЇ. ФО, які апелюють до потреби у визнанні, засновуються на СТАТУСНІЙ ВЕРТИКАЛІ, створюючи ефект задоволення цієї потреби через локалізацію учасників подій УГОРІ, а про дефіцит визнання свідчить зображення суб’єктів УНИЗУ, тобто недосягнення ними вершини статусної ієрархії.

Висновки. Фразеологічні одиниці є конструкціями, тобто єдністю форми, значення і функцій, яка спирається на доконцеп- туальні структури сенсомоторного досвіду людини – образ-схеми. Локалізаційні, просторово-моторні і динамічні відношення в основі ФО як конструкцій дозволяють пояснити механізми створюваних досліджуваними одиницями риторичних ефектів задоволення або дефіциту потреб.

Посилання

1. Аристотель Риторика. Поэтика. Москва : Лабиринт, 2000. 224 с.
2. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. Москва : Наука, 1991. 215 с.
3. Большой психологический словарь / под ред.: Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. Санкт-Петербург : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 672 с.
4. Володина М.Н. СМИ как форма общественного диалога. Язык современной публицистики. Москва : Флинта, Наука, 2007, С. 31–43.
5. Володина М.Н. Язык СМИ – основное средство воздействия на массовое сознание. Язык средств массовой информации : учебное пособие для вузов / под ред. М.Н. Володиной. Москва : Академический проект; Альма Матер, 2008. С. 5–23.
6. Демьянков В.З. Семиотика событийности в СМИ. Язык средств массовой информации : учебное пособие для вузов / под ред. М.Н. Володиной. Москва : Академический проект; Альма Матер, 2008. С. 71–85.
7. Міщенко Т.В. Когнітивно-риторичні функції фразеологізмів в англомовному журнальному дискурсі : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин, 2016. 262 с.
8. Набок А.І. Вербалізація ефектів об’єктивності та суб’єктивності в англомовному новинному інтернет-дискурсі: когнітивно-риторичний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин, 2017. 240 с.
9. Потапенко С. І. Сучасний англомовний медіа-дискурс: лінгвокогнітивний і мотиваційний аспекти : монографія. Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2009. 391 с.
10. Потапенко С. И. Медиапафос: не только эмоции. Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 2017. № 22-1. С. 26–30.
11. Потапенко С.И. Медийная риторика: от устного к технологизированному воздействию. Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 2018. № 23. С. 55–60.
12. Хазагеров Г.Г. Политическая риторика. Москва : Николло-Медиа, 2002. 313 с.
13. Goldberg A. E. Constructions: a construction grammar approach to argument structure. Chicago ; L. : The University of Chicago Press, 1995. 265 p.
14. Goldberg A. E. Constructions at work. The nature of generalization in language. N. Y. : Oxford University Press, 2006. 280 p.
15. Hoffman T. The renaissance of constructions: from constructions to construction grammars. The Cambridge Handbook of Cognitive Linguistics / ed. Barbara Dancygier. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. P. 284–309.
16. Johnson M. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason. Chicago ; L. : The Univ. of Chicago Press, 1987. 233 p.
17. Kwiatkowska A. From the editor Texts and Minds : Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric. Frankfurt am Main, etc. : Peter Lang, 2012. P. 7–10.
18. Leith S. You Talkin’ to me? Rhetoric from Aristotle to Obama. L. : Profile Books, 2011. 296 p.
19. Maslow A. Motivation and Personality. N.Y., etc. : Harper&Row Publishers, 1970. 368 p.
20. Oakley T. Force-dynamic dimensions of rhetorical effect. From Perception to Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics. B. ; N.Y. : Mouton de Gruyter, 2005. P. 444–473.
21. Tabakowska E. Rhetoric: «the most valuable gift of gods» or «the art of deception»? Texts and Minds: Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric. Frankfurt am Main, etc. : Peter Lang, 2012. P. 273 – 286.
22. The Free Dictionary. URL : https://idioms.thefreedictionary.com/ (дата звернення: 16.03.2021).