№ 86 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та інші мови

ПЕТЛЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК НАРАТИВНА ТЕХНІКА В АНГЛОМОВНОМУ БІБЛІЙНОМУ ДИСКУРСІ: ЕКОПОЕТОЛОГІЧНИЙ РАКУРС

Олена Олександрівна Жихарєва
Київський національний лінгвістичний університет
Наталя Павлівна Ізотова
Київський національний лінгвістичний університет

Опубліковано 2021-06-29

Ключові слова

  • Bible, biblical narrations, discourse, ecological values, feedback loop
  • Біблія, біблійні нарації, дискурс, екологічні цінності, петля зворотного зв’язку

Анотація

Мета. У статті розглядаються моделі формування петлі зворотного зв’язку як наративного прийому, реалізованого у біблій- них нараціях Старого Завіту про царя Давида з Другої книги Самуїла, про царя Манасію з Другої книги хронік, про пророка Йону з однойменної книги. Мета дослідження полягає у з’ясуванні наративних механізмів та лінгвальних засобів формування петлі зворотного зв’язку в англомовному біблійному дискурсі.

Методи. Під час реконструювання етапів формування петлі зворотного зв’язку залучалися: наративний і контекстуально- інтерпретаційний аналіз для виведення ціннісних смислів оповіді; елементи синтаксичного аналізу з метою з’ясування при- чинно-наслідкових або умовно-наслідкових зв’язків між подіями, вчинками, ціннісними змінами у поведінці учасників подій та структурно-змістовий аналіз для розмежування моделей петлі зворотного зв’язку за критерієм їх складності.

Результати. Петля зворотного зв’язку як наративний прийом, властивий англомовному біблійному дискурсу, відобра- жає проходження людиною етапів повчання від Господа і, відповідно, усвідомлення відповідальності щодо свого існуван- ня у навколишньому світі. Експліцитно марковані причинно-наслідкові відношення, що актуалізують причини або наслідки порушення екологічної рівноваги, реалізуються за допомогою стилістичних прийомів градації, синтаксичного паралелізму, полісиндетону, повтору. З огляду на кількість задіяних учасників у передачі інформації наративна техніка формування петлі зворотного зв’язку в англомовному біблійному дискурсі представлена трьома моделями: простої петлі зворотного зв’язку, розширеної петлі зворотного зв’язку (з’являється додатковий її виток) або складної петлі зворотного зв’язку (залучається додатковий посередник, що маркується появою нового витка-відгалуження).

Висновки дослідження. Зазначена наративна техніка передбачає модифікацію всієї моделі відносин, оскільки залежить від того, як змінюються цінності і поведінка залучених до неї учасників, як відбуваються духовні зміни у світосприйнятті і способі життя людини або усього суспільства.

Посилання

1. Арутюнян М.Ю., Петровская Л.А. Обратная связь в системе восприятия человека человеком. Психология межличностного познания / под ред. А.А. Бодалева. Москва : Педагогика, 1981. С. 42–53.
2. Бабире О.В. Стилістичні засоби як аргументативні прийоми в англомовному екологічному дискурсі (на матеріалі документальних фільмів). Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. Київ : Логос, 2011. С. 51–56.
3. Богачевcкая И.В. Религиозный дискурс как объект философско-религиоведческой рефлексии. Культура народов Причерноморья. 2006. № 79. С. 119–121.
4. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / пер. с англ. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова. Изд. 2-е. Москва : Наука, Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. 344 с.
5. Гадомский А.К. (2004). Проблема взаимодействия языка и религии. Культура народов Причерноморья. № 49. T. 1. С. 164–166.
6. Деменок С.Л. Просто Фрактал. Изд. 3-е. Санкт-Петербург : ООО «Страта», 2016. 244 с.
7. Жихарєва О.О. Екопоетика англомовного біблійного дискурсу: концепти, образи, нарації: монографія. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2018. 312 с.
8. Задорожна М. Зворотній зв’язок як механізм реалізації права громадян на участь у прийнятті управлінських рішень. Ефективність державного управління. 2012. Вип. 31. С. 250–256.
9. Ионова С.В. К вопросу о признаках экологичности текстовой коммуникации. Вестник Волгогр. гос. ун-та. 2011. Сер. 2. Языкознание, № 1 (13). С. 190–197.
10. Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем / пер. с англ. / Под. ред. В.Г. Трилиса. Киев : София; Москва : ИД София, 2003. 336 с.
11. Карасик В.И. Языковая кристализация смысла. Москва : Гнозис, 2010. 351 с.
12. Ковалевіч І.П. Теоретичні засади забезпечення зворотного зв’язку в державному управлінні. Державне будівництво. 2008. № 2. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_17.
13. Ладионенко М.А. Факторы принятия обратной связи в деловом общении : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Московский гос. ун-т имени М.В. Ломоносова. Москва, 2009. 221 с.
14. Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пособ. для студентов гуманитарн. вузов. Москва : Агентство ФАИР, 1998. 352 с.
15. Немов Р.С. Психология : учебн. для студ. высш. учебн. заведений: В 3 кн. Кн. 1: Общие основы психологи. Москва : ВЛАДОС, 2000. 686 с.
16. Пигалев А.И. Бог и обратная связь в сетевой парадигме Грегори Бейтсона. Вопросы философии. 2004. № 6. URL : http://cat4chat.narod.ru/pigalev.htm.
17. Плахотная Ю.И. Речевое воздействие в диалогическом политическом дискурсе. Политическая лингвистика. 2011. Вып. 4(38). С. 121–124.
18. Плотникова С.Н., Домышева С.А. Политическое дискурсивное пространство: принципы структурирования. Политическая лингвистика. 2009. № 1(27). С. 103–108.
19. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с.
20. Раду А. Мовна екологія: напрями та проблеми дослідження. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 2013. № 27. С. 191–197.
21. Райт К. Око за око. Этика Ветхого Завета. Черкассы : Коллоквиум, 2010. 536 с.
22. Рассел Т. Навыки эффективной обратной связи. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 176 с.
23. Руделев В.Г. Проблемы экологии современного русского языка. Задачи и трудности их скорейшего разрешения. Экология языка и речи: материалы Междунар. науч. конф., 17-18 ноября 2011 г. / Отв. ред. А.С. Щербак. Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. С. 15–18.
24. Руденко Н. Экологические лингвоконцепты в поэтическом дискурсе: переводческий аспект. Науковий Вісник Херсонськ. держ. ун-ту. Серія Лінгвістика. Херсон : Вид-во ХДУ. 2010. Вип. Х. С. 65–68.
25. Стремоусова Е.Н. Эффективность обратной связи в межличностных отношениях сотрудников организации : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. психол. наук : 19.00.05. Москва, 2010. 30 с.
26. Стругова Г.С. Градация как стилистический прием художественной речи. Метеор-Сити. 2016. № 1. С. 90–93. URL : https://www.slideshare.net/AlexeyObzhorin/ss-58824837.
27. Хрибар С.Ф. Экологическое в Библии. Формы религиозно-экологического мировоззрения: Учебно-методическое пособие. Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. 96 с. URL : http://www.ecoethics.ru/old/b46/.
28. Шамне Н.Л., Карянин А.В. Речевая агрессия как нарушение экологичности политического дискурса. Вестник Волгогр. гос. ун-та. Серия 2. Языкознание. 2011. № 1(13). С. 204–208.
29. Bauckham R. The Bible and Ecology: Rediscovering the Community of Creation. Waco, Texas : Baylor University Press, 2010. 226 p.
30. Bernstein E. The Splendor of Creation: a Biblical Ecology. Cleveland, Ohio: The Pilgrim Press, 2005. 145 p.
31. Bredin M. The Ecology of the New Testament: Creation, Re-Creation, and the Environment. Colorado Springs, CO: Biblica Publishing, 2010. 209 p.
32. Crystal D. Language and religion. Twentieth Century Catholicism. London, New York: Hawthorn Books, 1966. P. 11–28.
33. Downes W. Language and Religion: A Journey into the Human Mind. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2011. 280 p.
34. Green J.B., Lapsley J.E. The Old Testament and Ethics. A book-by-book survey. Grand Rapids: Baker Academic, 2013. 216 p.
35. Janzen W. Old Testament Ethics: A Paradigmatic Approach. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1994. 236 p.
36. Jenkins W. Ecologies of Grace. Environmental Ethics and Christian Theology. Oxford, New York: Oxford Univ. Press, 2008. 363 p.
37. Kravchenko N., Pasternak T., Davydova T. (2020). Eco-pragmatics: the state of the art. Cogito. Vol. XII. No. 3. P. 281–296.
38. Rubin I.M., Campbell T. The ABC’s of Effective Feedback: A Guide for Caring Professionals. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 1998. 156 p.
39. The Holy Bible. King James Version. New York : Ivy Books, 1991. 1112 p.
40. Wainwright E. Images, words and stories: exploring their transformative power in reading biblical texts ecologically. Biblical interpretation. 2012. V. 20. Issue 3. P. 280–304.
41. Zebre G. Ecology according to the New Testament. Direction. 1992. Vol. 21, № 2. P. 15–26. URL : http://www.directionjournal.org/21/2/ecology-according-to-new-testament.html.