№ 86 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Українська мова та література

МАРИНІСТИЧНИЙ ВИМІР ЗБІРКИ СТАНСІВ «ОСІННЯ ГРАНЬ» ДМИТРА ШУПТИ

Іван Васильович Немченко
Херсонський державний університет

Опубліковано 2021-06-29

Ключові слова

  • motif, image, metaphor, symbol, poetry, music, painting
  • мотив, образ, метафора, символ, поезія, музика, живопис

Анотація

Мета. Морська тематика є однією з найулюбленіших у доробку багатьох митців різних часів і країн – шанувальників і пропагандистів літературної мариністики. У статті розглядаються морські мотиви та образи в творчості українського поета Дмитра Шупти початку ХХІ століття. Метою нашої статті є висвітлення особливостей художнього осмислення мариністично- го простору письменником у його збірці стансів «Осіння грань».

Методи. У статті використано елементи таких методів: естетичного (забезпечує розгляд творів митця як літературно-мис- тецького феномену), герменевтичного (пропонується вільна інтерпретація текстів із можливістю подальших витлумачень), біографічного (простежуються риси автобіографізму в поезіях співця), інтермедіального (здійснюється систематизація різно- манітних мариністичних, музичних, живописних елементів, наявних у текстах поета), компаративного (висвітлюються вза- ємозалежності та взаємовпливи між поетичними, музичними, живописними мікрообразами), інтертекстуального (звертається увага на зв’язки між віршами митця та українським фольклором і літературною традицією), текстуального аналізу (застосо- вується для окреслення провідних мотивів cтансової збірки). Дослідження засноване на загальнонауковій методиці аналізу, синтезу, спостереження, добору та систематизації матеріалу.

Результати. Для ліричної збірки Дмитра Шупти «Осіння грань» характерним є ефект органічного вживання героя в зобра- жуване автором середовище й це насамперед мариністичний світ. Цей нерозривний зв’язок український письменник, який тонко розуміє музику і живопис, уміє передавати через переплетіння елементів різних мистецьких стихій. Він майстерно використовує слухові, зорові враження. Морські мотиви та образи виконують важливу функцію у творенні автором художньої картини світу. Мариністичний простір у поета символізує й природну стихію, й амплітуду людських почуттів, і складний вир життя, і творче начало, і руйнівну сутність. У мариністичних замальовках збірки Д. Шупти поєднуються реальний і феєрич- ний плани, дійсність переплітається з легендою, казкою, містичними уявленнями. У статті простежено зв’язки між віршами письменника-мариніста та українським фольклором і літературною традицією.

Висновки. Збірка стансів Дмитра Шупти «Осіння грань» є самобутнім мистецьким витвором, що заснований на пере- хресті літературної, музичної та живописної образності. Варіюючи різні стансові форми, видозмінюючи найрізноманітніші мариністичні мотиви, образи, атрибутику, автор зумів передати своє власне бачення моря у всій його cилі та красі. Збірка потверджує належність митця до найяскравіших представників вітчизняної і світової літературної мариністики.

Посилання

1. Вієр Х. Тримовна доктрина моря. Одес. вісті. 2010. 8 квіт.
2. Золотослов: поетичний космос Давньої Русі / упоряд., передм. та переклади М. Москаленка. Київ : Дніпро, 1988. 295 с.
3. Мейзерська Т., Корпанюк М. Поет зі світлою душею. Слово Просвіти. 2008. 30 жовтня – 5 листопада. № 44. С.11.
4. Немченко І. Морська символіка в ліриці Дмитра Шупти 60-х – 80-х років ХХ століття. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: сьогодення і перспективи»: Херсон, 20 травня 2020 р. Херсон, 2020. С. 139–143.
5. Немченко І. Морські мотиви та образи в ліричній збірці Дмитра Шупти «Дельфін». «Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі: зб. мат. Міжнар. наук. конф. / гол. ред. О.П. Новик. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 84–86.
6. Нечуй-Левицький І. Твори: в 2 т. Київ : Дніпро, 1977. Т. 1. 519 с.
7. Пінчук С. Морська феєрія. Актуальні проблеми сучасної філології: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тирасполь, 2004. Зб. 4. С. 98–105.
8. Січкар О. Чорне море миє ноги Україні дорогій. Чорномор. новини. 2009. 8 серп.
9. Словник української мови: 11 т. Т. 9: С / ред. тому І.С. Назарова, О.П. Петровська, Л. Г. Скрипник та ін. Київ : Наукова думка, 1978. 916 с.
10. Ткачук О. Художні варіації образу Чорного моря в ліриці Дмитра Шупти. Одеса та Чорне море як літературний простір / ред. Я. Лавський, Н. Малютина. Білосток-Одеса : PRYMAT, 2018. С. 580–586.URL : https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/10540/1/O_Tkaczuk_Chudozni_wariaciji_obrazu_Czornoho_Moria.pdf (дата звернення: 12.04.2021).
11. Українські народні думи та історичні пісні: зб. Київ : Веселка, 1990. 239 с.
12. Чуковский К. Чудо-дерево: сб. стихов и сказок. Київ : Веселка, 1985. 262 с.
13. Шупта Д. Осіння грань: станси. Одеса : Друк, 2006. 108 с.
14. Яни А. «Читаю моря фолиант открытый...». Морские ведомости Украины. 2007. 17 сент. С. 8.