№ 86 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Українська мова та література

СИНКРЕТИЗМ САКРАЛЬНОГО В ЛІРИЦІ АННИ БАГРЯНОЇ

Юлія Василівна Москвич
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Опубліковано 2021-06-29

Ключові слова

  • sacrum, eclecticism, postmodernism, tradition, symbolism
  • sacrum, еклектика, постмодерн, традиція, символізм

Анотація

У статті подано аналіз синкретизму сакрального як одного із провідних мотивів творчості сучасної української письменни- ці Анни Багряної. Зазначено, що феномен цього трансцендентного явища сучасна українська література інтерпретує, виходячи з естетичних практик постмодернізму та традиціоналізму в культурі.

Підкреслено, що українська поезія ХХІ ст., увібравши ці протилежні тенденції, послуговується ними, з одного боку, для оформлення мовно-комунікативної оболонки вірша, з іншого, щоб відобразити винятковість національного характеру, ство- рюючи тип нового світовідчуття не на розбіжностях, а на синкретизмі, взаємопроникненні різних тенденцій, у якому розкри- вається вся багатоплановість світу.

За допомогою культурологічного, феноменологічного, порівняльно-історичного методів, що досліджують філософське сприй- няття сакрального авторкою, а також послуговуючись естетичним, біографічним підходами та психоаналізом для розуміння худож- нього світу її поезій, у розвідці досягнуто поставлену мету: розкрито еклектичну природу сакрального в ліриці Анни Багряної.

У статті зауважено, що, наслідуючи основні тенденції постмодерну, серед яких втрата вищого сенсу життя людини, рефлексія, релятивізм і внутрішня розгубленість, манера викладу письменниці характеризується й специфічними рисами: певною теоцентрич- ністю, релігійністю, прагненням зберегти духовні цінності. У конфлікті цих полярностей визріває синергетична трансформація сакрального, його т.зв. алогічна форма, що характеризується піднесеністю надприродного та водночас його буденністю.

Результатами роботи є реалізовані завдання: з’ясовано поняття сакрального у віршах Анни Багряної, розкрито його син- кретизм і відображено зміну естетики трансцендентного; схарактеризовано еклектику відчуття надприродного ліричною геро- їнею; проаналізовано захисну функцію сакрального в художній творчості поетеси.

Висновки. Сакральне, яке є поширеним мотивом поезії Анни Багряної, сприймається нею в контексті наукового підходу. Таке розуміння передбачає розрізнення світу людського та потойбічного. Традиційна естетика сакрального ґрунтується на красі як засобі чуттєво-духовного світогляду, що спричинило заміну матеріального світосприйняття ціннісним. Постмодерна стилістика відтворює синкретизм сакрального, додаючи до його інтерпретації алогічність уживаних образів, пошук нових смислів, внутрішню експресію. Визнаючи специфіку української літератури, яка в сучасній соціальній теорії не пориває з над- баннями попередніх епох, письменниця зберігає антропоцентричність та образне багатство своєї лірики.

Посилання

1. Багряна Анна: «Моя душа – завжди в Україні». Часопис «Оксамит». 2014. Черв.
2. Лотоцька В. Сакральність мотивів рослинного світу в українському пластичному мистецтві. Народознавчі зошити. Львів : Інститут народознавства НАН України. 2016. № 6(132). С. 1423–1427.
3. Руднев В. Морфология реальности : Исследование по философии текста. Москва : Гнозис, 1996. 207 с.
4. Набитович І. Категорія sacrum і художня література. Слово і Час. 2009. № 6. С. 27–39.
5. Пухонська О. Фольклорні мотиви сучасної української поезії в аспекті діалогу традиції з новаторством. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». 2012. Вип. 28. С. 205–211.
6. Савкина А.В. Понятие сакрального в условиях современного общества : автореф. дис... канд. филос. Наук : 09.00.11. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. 24 с.
7. Скибицька Ю. Трансформація постмодерної поетики в драматургічній творчості Анни Багряної. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність. 2015. Вип. 6. С. 95–105.
8. Тейлор Ч. Секулярна доба. Кн. перша. Вид. 2-ге. Пер. з англ. О. Панича. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА. 2018. 664 с.
9. Багряна Анна: Я категорично проти будь-якої ідеологізації творчості. URL : https://zaxid.net/anna_bagryana_ya_kategorichno_proti_budyakoyi_ideologizatsiyi_tvorchosti_n1119964 (дата звернення: 15.04.2021).
10. Багряна Анна. Вірші. URL : https://onlyart.org.ua/anna-bagryana-neandertaltsi-pitekant/ (дата звернення: 15.04.2021).
11. Жінка-українка : Поезія Анни Багряної. URL : http://ukrainka.org.ua/node/1842 (дата звернення: 16.04.2021).