МЕТАФОРИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ БАСКЕТБОЛ

  • Тамара Михайлівна Мандич Херсонський державний університет
Ключові слова: лексика, медіадискурс, метафора, спортивний коментар, стилістичний засіб

Анотація

Вступ. Статтю присвячено аналізу лексико-стилістичних особливостей сучасного українськомовного спортивного медіадискурсу. Дослідження виконано з урахуванням окремих засад когнітивної лінгвістики, відповідно до яких концепт БАСКЕТБОЛ як частину концептосфери СПОРТ можна трактувати концептом-ціллю у процесі семантичного зрушення та формування вторинної номінації у спортивних коментарях цього виду спорту.

Методи. У дослідженні застосовано загальнонаукові описовий метод та метод вибірки, а також окремі прийоми концепту- ального аналізу, методи метафоричного моделювання та лексико-стилістичного аналізу.

Результати. За підсумками проведеного дослідження проаналізовано прямі трансляції загальною тривалістю близько 14 годин, що супроводжувались українськомовним або білінгвальним (за участі українськомовного коментатора та російсько- мовного фахівця) коментарем. Зафіксовано та схарактеризовано низку метафоричних вербалізаторів концепту БАСКЕТБОЛ, що розподілені за чотирма типами відповідно до змістової диференціації: антропоморфного, артефактного, соціоморфного та приро- доморфного. У межах кожного з типів зібраний ілюстративний матеріал класифіковано на основі визначеного концепту-джерела, що за асоціаціями чи подібністю спричинив семантичне зрушення, та поділено на метафоричні моделі, які відбивають специфі- ку механізму метафоризації, вказуючи на корелятивну пару концет-джерело – концепт-ціль. Пояснено семантичну доцільність метафоричної вербалізації концепту БАСКЕТБОЛ та стилістичні функції, виконувані у спортивному коментарі.

Висновки. Метафорична вербалізація концепту БАСКЕТБОЛ в українськомовному спортивному медіадискурсі є типовою для текстового супроводу трансляцій різних видів спорту. На підставі виокремлення спільної семи, що спричинила метафо- ричне перенесення, визначено моделі «баскетбол – людина», «баскетбол – артефакт», «баскетбол – відпочинок», «баскетбол – війна», «баскетбол – історія», «баскетбол – культура», «баскетбол – кримінал», «баскетбол – природа», які становлять основу образної складової спортивних коментарів.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Блощінська О.В. Метафора як засіб формування термінолексики футболу. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2012. Вип. 21. С. 55–60.
2. Гаврилюк О. Комунікативні стратегії і тактики спортивних коментарів (на прикладі висвітлення World Cup 2018 в англомовних ЗМІ). Молодий вчений. 2018. № 11(63). С. 308–314.
3. Дегтярьова І.О. Особливості формування та структурно-семантичної організації англомовної баскетбольної термінології. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер.: Філологічна. 2012. Вип. 27. С. 9–12.
4. Зубко Д.С. Метафора як механізм утворення одиниць спортивного сленгу англійської мови. Нова філологія. 2010. № 42. С. 65–69.
5. Коваль О.П. Метафора як продуктивний засіб вторинної номінації: на матеріалі настільного тенісу. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2011. Вип. 20. С. 206–213.
6. Колупаєва О.М. Специфіка сучасного спортивного коментаря (на матеріалі інтернет-видання «PRZEGLĄD SPORTOWY»). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2015. Вип. 39. С. 150–154.
7. Олійник І.І. Переклад англійських спортивних метафор українською мовою. Мова і культура. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. Вип. 10. Т. VІІ (107). С. 256–259.
Опубліковано
2021-06-29
Сторінки
17-21
Розділ
Українська мова та література