АНАЛІЗ «ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО СЛОВНИКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА DICOENVIRO» ПОРІВНЯНО З ЕЛЕКТРОННИМИ РЕСУРСАМИ FRAMENET, PROPBANK, VERBNET У РАМКАХ СУЧАСНОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ПАРАДИГМИ

  • Тетяна Миколаївна Калініченко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: анотування, фрейми, терміни, пояснювальна і комбінаторна лексикологія, спеціалізована мова

Анотація

Мета статті – встановити можливості функціонування термінологічного інтернет-ресурсу «Фундаментальний слов- ник навколишнього середовища DiCoEnviro», розглянути його методи для здійснення порівняльного аналізу з електронни- ми ресурсами FrameNet, Propbank, VerbNet, щоб відкрити нову перспективу сприйняття значення слова у загальновживаній та спеціалізованій мовах у рамках сучасної теоретичної лексикографічної парадигми.

Методи. Комплексний лінгвопрагматичний описовий метод і прийоми спостереження, порівняння, узагальнення та інтер- претації допомогли охарактеризувати роботу термінологічного інтернет-ресурсу DiCoEnviro і електронних ресурсів FrameNet, Propbank, VerbNet, виявити явища в них; виокремлення термінологічних одиниць для формування матеріалів результатів зро- блено методом суцільної вибірки.

Результати. У статті висвітлено роботу термінологічного інтернет-ресурсу DiCoEnviro порівняно з електронними ресур- сами FrameNet, Propbank, VerbNet, які пропонують в основному інформацію про загальновживану мову. З’ясовано, що в DiCoEnviro учасник визначається своїм типом, роллю, виражається синтаксичною групою, кожен контекст містить опис синтаксичної функції. Анотування контекстів у DiCoEnviro виконується за допомогою редактора XML Oxigen, тоді як корис- тувачі, коли відвідують вебсайт DiCoEnviro, дивляться анотування у форматі HTML.

Висновки. У статті презентовано роботи науковців у галузі лексикографії, а саме електронних словників; показано дослі- дження термінологічного інтернет-ресурсу DiCoEnviro і принципів анотування термінів у ньому. Простежено мету проєк- ту DiCoEnviro; представлені попередні роботи FrameNet, Propbank, VerbNet, які пропонують в основному інформацію про загальновживану мову, тоді як DiCoEnviro включає у себе лексику спеціалізованої мови навколишнього середовища; наведено і проаналізовано приклади анотування з цих проєктів. Докладно розглянуто методику, яка застосовується в DiCoEnviro і ґрун- тується на пояснювальній і комбінаторній лексикології і частково на теорії семантичних фреймів.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Жаботинська С.А. Лексичні поля й нелінійна динаміка когнітивних структур. Вісник Львівського університету. Сер. Філологічні науки. 2011. Вип. 52. С. 3–11.
2. Помирча С.В., Пучков І.Р. Електронні словники з української мови як засіб формування лексикографічної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 59. № 3. С. 103–113. DOI: 10.33407/itlt.v59i3.1668 (дата звернення: 15.12.2020).
3. Рудіна М. Лексикографія як ресурс професійної діяльності майбутнього перекладача. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 2016. Вип. 34. С. 104–113. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2016_34_11 (дата звернення: 15.12.2020).
4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.
5. Стрельченко К.С. Концептуальний простір ТАЄМНИЦЯ: фреймова модель (на матеріалі англомовних художніх творів). Філологічні студії. Збірник наукових праць. 2016. Вип. 6. С. 56–62.
6. Яворська Г.М. Концепт «ВІЙНА»: семантика і прагматика. Стратегічні пріоритети. 2016. Вип. 1 (38). С. 14–23.
7. Babko-Malaya O. Propbank Annotation Guidelines. 2005. P. 1–38. URL: http://verbs.colorado.edu/~mpalmer/projects/ace/PBguidelines.pdf (дата звернення: 15.10.2020).
8. DiCoEnviro. Observatoire de linguistique Sens-Texte (OLST) : вебсайт. URL: http://olst.ling.umontreal.ca/cgi-bin/dicoenviro/search.cgi (дата звернення: 15.10.2020).
9. Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain: Recherches lexico-sémantiques. In 4 volumes. / I. Melchuk et al. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 1984. Vol. 1. 172 p.
10. Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain: Recherches lexico-sémantiques. In 4 volumes. / I. Melchuk et al. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 1999. Vol. 4. 347 p.
11. Drouin P. Term extraction using non-technical corpora as a point of leverage. Terminology. 2003. Vol. 9, No 1. P. 99–117.
12. FrameNet. Welcome to FrameNet! : вебсайт. URL: https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/ (дата звернення: 15.10.2020).
13. FrameNet II: Extended Theory and Practice : ICSI Technical Report. / J. Ruppenhofer et al. 2010. 119 p. URL: http://framenet2.icsi.berkeley.edu/docs/r1.5/book.pdf (дата звернення: 15.10.2020).
14. Hadouche F., L’Homme M.C., Lapalme G., Le Serrec A. Intégration d’informations syntaxico-sémantiques dans les bases de données terminologiques : méthodologie d’annotation et perspectives d’automatisation. First International Workshop on Terminology and Lexical Semantics (TLS’09). Montréal : Université de Montréal, 2009. P. 22–31. URL: http://rali.iro.umontreal.ca/rali/?q=en/node/757 (дата звернення: 15.10.2020).
15. Kipper Schuler, K. VerbNet: A Broad-Coverage, Comprehensive Verb Lexicon : doctoral thesis. University of Pennsylvania. Philadelphia, 2005. 146 p. URL: http://verbs.colorado.edu/~kipper/Papers/dissertation.pdf (дата звернення: 15.10.2020).
16. L’Homme M.C. Adding syntactico-semantic information to specialized dictionaries: an application of the FrameNet methodology. Lexicographica. 2012. Vol. 28, Issue 1. 233–252.
17. L’Homme M.C. Le DiCoInfo. Méthodologie pour une nouvelle génération de dictionnaires spécialisés. Traduire. 2008. Vol. 217. 78–103. DOI: https://doi.org/10.4000/traduire.966 (дата звернення: 15.10.2020).
18. L’Homme M.C. Lexical Semantics for Terminology. Coll. Terminology and Lexicography Research and Practice. No 20. Amsterdam : John Benjamins, xxi, 2020. 263 p.
19. L’Homme M.C., Pimentel J. Capturing Syntactico-semantic Regularities among Terms: An Application of the FrameNet Methodology to Terminology. Languages Resources and Evaluation (LREC 2012). Istanbul, Turkey, 2012. P. 262–268. URL: http://lrec.elra.info/proceedings/lrec2012/pdf/366_Paper.pdf (дата звернення: 15.10.2020).
20. L’Homme M.C., Pimentel J. Guide d’annotation des contextes anglais du DiCoInfo. Montréal : Observatoire de linguistique Sens-Texte, 2010. 60 p. URL: http://olst.ling.umontreal.ca/DiCoInfo/documentation/Guide_Annotation_Anglais_Sept-2009.pdf (дата звернення: 15.10.2020).
21. Palmer M. VerbNet. Department of Linguistics. University of Colorado Boulder : вебсайт. URL: http://verbs.colorado.edu/~mpalmer/projects/verbnet/downloads.html (дата звернення: 15.10.2020).
22. Pimentel J., L’Homme M.C., Laneville M.E. General and Specialized Lexical Resources: a Study on the Potential of Combining Efforts to Enrich Formal Lexicons. International Journal of Lexicography. 2012. Vol. 25, Issue 2. P. 152–190. DOI: https://doi.org/10.1093/ijl/ecr025 (дата звернення: 15.10.2020).
23. PropBank. The Proposition Bank : вебсайт. URL: http://verbs.colorado.edu/propbank/ (дата звернення: 15.10.2020).
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
166-173
Розділ
Міжкультурна комунікація