№ 85 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Перекладознавство

ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ ДЖОРДЖА ГОРДОНА БАЙРОНА У СУЧАСНИХ УКРАЇНОМОВНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ МІСТЕРІЇ «КАЇН»

Оксана Ярославівна Ковальчук
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Опубліковано 2021-04-12

Ключові слова

  • translation, original, style, adequacy, stylistic dominant, translation strategy, emotionality, lexeme, lexical and syntactic linguistic-stylistic means
  • переклад, оригінал, стиль, адекватність, стильова домінанта, перекладацька стратегія, емоційність, лексе- ма, лексичні та синтаксичні мовностилістичні засоби

Анотація

Мета роботи – шляхом зіставного аналізу містерії Дж.Г. Байрона «Каїн» та україномовних інтерпретацій М. Кабалюка і О. Грязнова порівняти ідіостилі і концепції перекладачів.

Методи роботи. У дослідженні використано зіставний метод для порівняння оригіналу та перекладу і порівняння двох перекладів між собою, літературно-стилістичний текстуальний аналіз, описовий і контекстуальний методи – для визна- чення стильових домінант ориґіналу і цільового твору, метод оцінювання адекватності перекладу – для визначення ступеня майстерності перекладачів, метод кількісних підрахунків – для визначення ступеня відтворення мовностилістичних засобів вираження.

Результати. У статті окреслено характерні риси ідіостилю Дж.Г. Байрона, стильові особливості оригінального тексту містерії «Каїн». Визначено ступінь адекватності відтворення стилю містерії Дж.Г. Байрона «Каїн» в інтерпретації двох укра- їнських перекладачів – М. Кабалюка та О. Грязнова, з’ясовано специфіку їхньої перекладацької манери. Досліджено історію перекладу О. Грязнова з використанням власного електронного листування. Розглянуто літературно-критичну думку щодо названих перекладів. Проведено перекладознавчий аналіз на фонетичному, ритмічному, лексичному, морфологічному та син- таксичному рівнях. Розширено відомості про перекладну рецепцію творчості Дж.Г. Байрона в Україні.

Висновки. Проведений зіставний аналіз дає змогу стверджувати, що кожен із зазначених перекладачів має індивідуальний перекладний стиль, власне розуміння авторського задуму. М. Кабалюк враховує вимоги щодо якнайточнішого відображення змісту у поєднанні з якнайглибшим відтворенням стилю автора, тому його переклад відзначається високим ступенем адек- ватності. М. Кабалюк підходить гранично близько до першотвору, уникаючи буквалізму, максимально зберігаючи авторські лексеми. Він намагається максимально передати всі стильові домінанти першоджерела, звертає увагу на найтонші нюанси поетичної тканини англійського твору; присутність перекладача зведена до мінімуму. О. Грязнов стверджує, що переклад із неблизькоспорідненої мови не може бути точним; звертає більшу увагу на зміст, ніж на стиль, і відтворює не всі особливості ідіостилю Дж.Г. Байрона (окличну інтонацію подекуди, повтори, приблизно половину епітетів і вигуків). Він дещо вільно поводиться з оригіналом, часто перефразовує мовні одиниці, виходячи із власного сприйняття.

Посилання

1. Андрієнко Т.П. Стратегії і тактики перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект (на матеріалі художнього перекладу з англійської мови на українську) : монографія / за ред. В.І. Карабан. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. 339 с.
2. Байрон Джордж-Гордон. Каїн. / Переклад з англійської М. Кабалюка. Всесвіт. 1984. № 3. С. 104–129.
3. Байрон Джордж-Гордон. Каїн. Джордж-Гордон Байрон, Олександр Пушкін. Драматичні твори. / Переклад з англійської і російської та впорядкування: О.А. Грязнов. Київ : Задруга, 2007. С. 5–76.
4. Бурбан В. Вічний паломник. Дзеркало тижня. 2003. № 4. С. 12.
5. Дзера О. Байронова містерія «Каїн» в українських перекладах. Іноземна філологія : Респ. міжвід. наук. зб., 1996. Вип. 109. С. 104–112.
6. Дубенко О. Фактор прототипічності вихідного ґештальту при поетичному перекладі. Science and Education a New Dimension. Philology, VII (55), 2019. Issue 189. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2019-189vii55-03.pdf (дата звернення: 12.01.2021).
7. Коломієць Л. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця XIX – початку XX ст. : дис. … доктора філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство». КНУТШ. Київ, 2006. 504 с.
8. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії) : монографія. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. 522 с.
9. Коптілов В.В. Першотвір і переклад. Київ : Дніпро, 1972. 213 с.
10. Кравцова М. Алюзивний характер мовлення Едґара в трагедії В. Шекспіра «Король Лір» як стратегія зображення теми жебрацтва в Єлизаветинську епоху: особливості перекладу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2015. Вип. 15(1). С. 140–143.
11. Кравцова М. Переклади монологу Короля Ліра з однойменної трагедії В. Шекспіра: фоносемантичні та просодичні аспекти. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 6. С. 216–221.
12. Кравцова М. Українська Ліріана Панаса Мирного, М. Рильського, Василя Барки та О. Грязнова: до історії створення перекладів. Молодий вчений. 2015. № 8(2). С. 81–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_8%282%29__21 (дата звернення: 15.01.2021).
13. Мазур О. Дослідження творчої особистості перекладача у світлі теорії контекстів. Теорія та практика перекладу. 2011. № 6 (ч. 2). С. 65–71.
14. Матвіїшин О. Українська проза початку XX століття в перекладах німецькою мовою: лінгвокультурний вимір : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.16. Дрогобич : Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2011. 227 c.
15. Назарук О. Англійська класика в перекладах Лесі Українки. Леся Українка : публікації, статті, дослідження. Київ, 1973. С. 136–147.
16. Пащук Г. Леся Українка як перекладач англійської класики. Збірник наукових статей викладачів кафедри суспільних дисциплін. Закарпатський державний університет. Ужгород, 2006. Вип. № 1. С. 69–75.
17. Чередник Л.А. Творчість Дж.Г. Байрона в українських перекладах. Young Scientist. 2019. № 5.1 (69.1) С. 227–229. URL: http://molodyvcheny./in.ua/files/journal/2019/5.1/67.pdf (дата звернення: 15.12.2020).
18. Шекспір В. Король Лір / пер. О.А. Грязнова. В. Шекспір: трагедії та хроніки. Київ : Задруга, 2008. Кн. 2. С. 3–125.
19. Бех П.А. Переводы произведений Байрона на Украине. Вестник Киевского университета. Романо-германская филология. Киев : Высшая школа, 1979. Вып. 13. С. 91–93.
20. Кашкин И. Критики есть и нет критики. Мастерство перевода. Москва : Советский списатель, 1965. С. 5–11.
21. Lord Byron. Cain: A Mystery. The Poetical Works of Lord Byron. London, 1957. P. 521–545.