ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ АСПЕКТИ СУБ’ЄКТНОГО ПОЗИЦІЮВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-БЛОЗІ

  • Оксана Андріївна Шкамарда Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: позиція суб’єкта дискурсивної діяльності, станс, особистість, суб’єкт дискурсивної діяльності, особис- тісний модуль позиціювання

Анотація

Мета. Мета наукової розвідки – проаналізувати мовленнєву поведінку учасників інтеракції в інтернет-блозі та виявити засоби актуалізації індивідуально-особистісного модуля позиціювання у глобальній мережі.

Методи. Матеріалом для нашого дослідження послугували фрагменти інтернет-повідомлень, вилучені з популярного англомовного авторського блогу “In Pursuit of Happiness” («У пошуку щастя»), авторкою якого є американська письменниця та спікерка конфереції TED (від англ. Technology, Entertainment, Design – Технології, Розваги, Дизайн, конференція, присвяче- на «ідеям вартим поширення») Бріт Рейнтс. Представлена праця ґрунтується на методологічних засадах комунікативно-діяль- нісного підходу до мови й мовлення, який активно розвивається у лінгвістиці останніх років. Застосовані методи дискурс- аналізу, конверсаційного та лінгвостилістичного аналізу дали змогу виявити та описати індивідуально-особистісні аспекти суб’єктного позиціювання в дискурсі персонального інтернет-блогу.

Результати. У статті узагальнено дані сучасних наукових розвідок щодо трактування феномену позиціювання та визна- чено поняття «станс». Установлено, що позиція суб’єкта дискурсивної діяльності базується на ознаках учасника дискурсу як особистості, його / її індивідуальних характеристиках, особистих переконаннях, уподобаннях, судженнях та оцінках подій навколишньої дійсності. Таким чином, дослідження засвідчує, що станс – це явище публічне, яке має два основних взаємоза- лежні і взаємопов’язані модулі: 1) індивідуально-особистісний, в якому проявляються особистісні характеристики суб’єктів дискурсивної діяльності, а саме фізичні дані, особливості світосприйняття та мислення, специфічні потреби та інтереси, духо- вні та морально-вольові якості та 2) інтеракційний, який забезпечує органічну взаємодію адресанта й адресата, синхронізуючи їхні мовні картини світу для сприйняття та інтерпретації позицій один одного.

Висновки. У статті простежено стійкі кореляції між індивідуально-особистісними характеристиками мовця / автора пись- мового повідомлення та його / її позиціями у дискурсі англомовного інтернет-блогу. На основі аналізу мовленнєвої поведінки учасників комунікативної взаємодії у блогосфері виокремлено лексико-стилістичні ресурси активізації особистісного модуля позиціювання в мережі інтернет.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної прагматики. Київ : Видавничий Центр «Академія», 2011. 304 с.
2. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке. Исследование по русской грамматике: избранные труды. Москва : Наука, 1975. С. 53–87.
3. Зеленщиков А.В. Пропозиция и модальность. Санкт-Петербург : Издательство С.-Петербург. ун-та, 1997. 244 с.
4. Морозова О.І. Діяльнісний стиль мислення у лінгвістичних дослідженнях. Вісник Харківського національного університету. Серія «Романо-германська філологія». Харків, 2008. № 811. С. 41–45.
5. Морозова О.І. Stance: позиція суб’єкта дискурсивної діяльності. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». Київ, 2011. Т. 14. № 1. С. 87–93.
6. Пшеничних А. М. Діяльнісний підхід до вивчення особливостей реперспективізації ситуації комунікантами. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків, 2010. № 928. С. 52–58.
7. Тураева З.Я. Лингвистика текста и категория модальности. Вопросы языкознания. Москва, 1994. № 3. С 105–114.
8. Ущина В.А. Позиціонування суб’єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 380 с
9. Ущина В.А. Позиціювання суб’єкта в сучасному англомовному дискурсі ризику : дис. … д-ра. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2016. 500 с
10. Biber D., Finegan E. Styles of stance in English: Lexical and grammatical marking of evidentiality and affect. Text 9. 1989. Vol. 9. Issue 1. P. 93–124.
11. Blog : In Pursuit of Happiness. URL : https://www.goodreads.com/author_blog_posts/9088021-what-the-plannedparenthood-vote-says-to-women (дата звернення: 25.12.2020).
12. Burke P. J., Owens T. J., Serpe R T., Thoits P. A. Advances in Identity Theory and Research. New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003. 247 p.
13. Du Bois J. The Stance Triangle : Stancetaking in Discourse. / ed. by R. Englebretson. Amsterdam : John Benjamins, 2007. P. 139–182.
14. Hyland K. Stance and Voice in Written Academic Genres. London ; New York : Palgrave Macmillan, 2012. 280 p.
15. Hunston S., Thompson G. Evaluation in Text: Authorial Stance and the Construction of Discourse. Oxford : Oxford University Press, 2000. 225 p.
16. Jaffe A. Introduction : The Sociolinguistics of Stance : Stance: Sociolinguistic Perspectives. / ed. by A. Jaffe. Oxford : OUP, 2009. P. 3–28.
17. Jarowski A., Thurlow C. Taking an Elitist Stance: Ideology and the Discursive Production of the Social Distinction : Stance: Sociolinguistic Perspectives. / ed. by A. Jaffe. Oxford : OUP, 2009. P. 195–226.
18. Kärkkäinen E. Epistemic Stance in English Conversation: A Description of Its Interactional Functions, with a Focus on I Think. Amsterdam : John Benjamins, 2003. 209 p.
19. Kiesling F. S. Style as Stance : Stance: Sociolinguistic Perspectives. / ed. by A. Jaffe. Oxford : OUP, 2009. P. 171–194.
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
123-126
Розділ
Романські, германські та інші мови