СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБРОЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  • Наталія Юріївна Тодорова Військова академія (м. Одеса)
Ключові слова: класифікація, розряди, структурні моделі, дієслівні фразеологізми, субстантивні фразеологізми, адвербі- альні фразеологізми, атрибутивні фразеологізми

Анотація

Мета. Метою дослідження є висвітлення структурних та семантико-граматичних характеристик фразеологічних одиниць (ФО) з компонентом на позначення зброї в англійській мові, досягнення якої уможливлюється шляхом встановлення корпусу ФО з компонентом на позначення зброї в англійській мові, розробки їх семантико-граматичної класифікації та опису найпро- дуктивніших структурних моделей кожного семантико-граматичного розряду.

Методи. Дослідження характеризується комплексним застосуванням загальнонаукових та спеціальних лінгвістичних методів. Для обробки емпіричного матеріалу використовувалися загальнонаукові методи аналіз і синтез, індукція та дедукція, логічні операції визначення та класифікація. Серед лінгвістичних методів описовий метод дає змогу репрезентувати результа- ти, а прийом внутрішньої інтерпретації залучався для розподілу ФО за семантико-граматичними розрядами. У межах струк- турного підходу методика безпосередніх складників використовувалась для побудови структурних моделей ФО. Елементи кількісного аналізу забезпечили об’єктивність і точність отриманих результатів.

Результати. Окреслення поняття зброя уможливило встановлення корпусу досліджуваних одиниць, до якого ввійшли англійські ФО, в структурі яких є лексема-компонент на позначення узагальненого поняття зброя (arms, weapon), на позначен- ня захисної, метальної, холодної, вогнепальної зброї, її конструктивних частин та боєприпасів. У результаті розробки семан- тико-граматичної класифікації ФО розподілено за семантико-граматичними розрядами: дієслівні, субстантивні, адвербіальні й ад’єктивні ФО, серед яких дієслівні ФО набувають найвищої кількісної представленості. У межах кожного розряду виявлено найпродуктивніші структурні моделі утворення ФО, описано тип синтаксичного зв’язку між компонентами моделей. Дієслівні ФО з компонентом на позначення зброї переважно є підрядними словосполученнями утвореними за моделлю V+N. Найви- ща кількість субстантивних ФО є словосполученнями з атрибутивний зв’язком між стрижневим і залежним компонентом (Adj+N). Найтиповішою моделлю утворення адвербіальних ФО є модель Prep+N+N. Ад’єктивні ФО часто є компаративними словосполученнями із порівняльним компонентом у своїй структурі (Adj+Conj+N).

Висновки. Корпус ФО з компонентом на позначення зброї формують ФО з лексемою-компонентом на позначення узагаль- неного поняття зброя, різновидів зброї, її частин та боєприпасів. Згідно зі структурно-семантичною класифікацією ФО роз- падаються на структурно-семантичні розряди: дієслівні, субстантивні, адвербіальні й ад’єктивні ФО, серед яких дієслівні ФО кількісно переважають. Найпродуктивнішою структурною моделлю дієслівних ФО є модель V+N, субстантивних – Adj+N, адвербіальних – Prep+N+N, ад’єктивних – Adj+Conj+N.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології : монография. Харків : Вища школа, 1987. 136 с.
2. Англо-український фразеологічний словник / уклад. Л.Т. Баранцев. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2005. 1056 с.
3. Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц (на материале фразеологических единиц, семантически ориентированных на человека в английском и русском языках). Казань : Изд-во Казанского университета, 1989. 128 с.
4. Геркерова О.М., Коваль К.В. Зооморфна лексика у фразеології англійської мови як віддзеркалення національнокультурних особливостей Великобританії. Мова. Одеса, 2016. № 26. С. 34–38.
5. Запухляк І. Структурні особливості адвербіальних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Дрогобич, 2020. Вип 28. Т. 2. С. 17–24.
6. Ковалюк Ю.В. Семантика та функції фразеологізмів з онімним компонентом у національних варіантах англійської мови : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Чернівці, 2011. 286 с.
7. Краснобаєва-Чорна Ж. Фраземіка та фраземографія в сучасній лінгвопарадигмі : підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / за ред. А.П. Загнітка. Вінниця, 2018. 200 с.
8. Митна енциклопедія / відп. ред. І.Г. Бережнюк та ін. Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013.Т. 1. 472 с.
9. Мороз О.А. До питання про стрижневий компонент фразеологізму. Вісник Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2012. № 1. С. 323–327. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_68 (дата звернення: 04.01.2021).
10. Панасюк Ю.В. Особливості фразеологічних одиниць із топонімічним компонентом в англійській мові. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2019. № 42. Т. 2. С. 88–91.
11. Панченко О.І. Фразеологізми з компонентом-зоонімом в українській та англійські мовах. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации». 2014. Т. 27(66). № 1. С. 111–114.
12. Скрипник І.Ю. Соматичні фразеологічні одиниці із значенням інтерперсональних відносин: структурно-семантичні та функціональні характеристики : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2009. 20 c.
13. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва : Школа «Языки русской культуры», 1996. 228 с.
14. Тимощук Н.М. Фразеологізми з компонентом-ортонімом у лексичній системі англійської мови. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. 2019. № 2(18). C. 249–255.
15. Тоненчук Т.В. Структурно-семантичний, ідеографічний та функційний аспекти соматичних фразеологізмів у сучасній англійській мові : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Чернівці, 2016. 284 с.
16. Cambridge International Dictionary of Idioms / ed. by E. Walter. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 587 p.
17. Collins COBUILD Dictionary of Idioms / edited by J. Sinclair and others. London: Harper Collins Publishers, 1997. 493 p.
18. Dictionary of English Idioms & Phrases. UsingEnglish.com: website. URL : https://www.usingenglish.com/reference/idioms/cat/32.html (дата звернення: 12.12.2020).
19. Farlex Dictionary of Idioms. Farex, 2015. URL : https://idioms. thefreedictionary.com (дата звернення: 17.12.2020).
20. Oxford dictionary of Idioms / edited by J. Siefring. NY : Oxford University Press Inc., 2004. 340 p.
21. Renton N.E. Metaphorically Speaking: A Dictionary of 3.800 Picturesque Idiomatic Expressions. NY: A Time Warner Company, 1992. 528 p.
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
117-122
Розділ
Романські, германські та інші мови