СПОНУКАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ АНГЛОМОВНИХ КОНФІДЕНЦІЙНИХ ЛИСТІВ

  • Інна Пилипівна Борковська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Юлія Геннадіївна Карачун Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: діловий лист, жанр, модальне дієслово, конфіденційність, розпорядження

Анотація

Мета. Мета цієї статті – виявити основні типи cпонукальних конструкцій в англомовних конфіденційних листах.

Методи. У роботі використано як загальнонаукові методи, а саме: аналізу, описовий метод, суцільного вибирання, так і лінгвістичні методи: дефініційний, семантичний та синтаксичний аналізи.

Результати. У процесі дослідження доведено, що діловий лист виокремлюється як жанр, який має критерії, що характерні будь-якому жанру, а саме: текстовий варіант ділового листа має свою назву завдяки наявності формуляру, який і відповідає назві цього документа; ділові листи оформлюються з урахуванням чітких вимог до композиції, що співвідноситься з жанро- вою формою; сюжет, що представлений у тексті листа, наповнений мовними етикетними формулами; діловий лист має обсяг, який відповідає типу листа; жанрова група ділових листів представлена різними текстами-варіантами. Конфіденційний лист належить до регламентованих листів зі своїм набором реквізитів, архітектонікою і композицією. Текстова частина дає інформацію про привід складання листа, констатує необхідність забезпечення конфіденційності відо- мостей, пов’язаних із договором, регулює конкретні механізми співпраці партнерів під час користування і розпорядження секретною інформацією. Оскільки основна мета такого листа – змусити адресата виконати певні дії, конфіденційний лист міс- тить значну кількість конструкцій зі спонукальним значенням. Спонукальні конструкції в текстах ділових листів різноманітні за своєю семантикою, які можуть виражати розпорядження, прохання, пропозиції. Розпорядження реалізуються у вигляді трьох типів, які прокласифіковано за ступенем категоричності: власне-розпорядження (з максимальним ступенем вираження категоричності); розпорядження-інструкція (ступінь категоричності знижується); розпорядження-прохання (категоричність мінімальна, але директивність зберігається). Представлено типові мовні формули, які допомагають класифікувати зазначені типи мовлення. Типова мовна формула для першого типу мовлення, а саме власне-розпорядження, акцентує увагу на тому, що суб’єкт повинен здійснити певні дії, необхідні для досягнення результату. Ефективність виконання розпорядження визначається правильно поставленою метою адресантом та адекватним вибором мовних засобів, серед яких превалюють модальні дієслова will, must, shall. Розпоряджен- ня-інструкція належить до другого типу розпоряджень, коли ступінь категоричності в повідомленні знижується. Такий тип розпорядження означає висловлювання вимоги щодо правил і необхідних умов типових дій у тій чи іншій ситуації. Розпоря- дження-прохання реалізує комунікативну мету адресанта змусити адресата підписати лист або зробити заключні дії, необхідні для підписання контракту.

Висновки. Отже, конфіденційний лист належить до регламентованих листів, текст яких розвивається в певну жанрову форму і реалізує мовний задум адресанта встановити порядок використання конфіденційної інформації. Конфіденційний лист як текстовий варіант жанру ділового листа містить спонукальні конструкції, які характеризуються різноманітністю мовних засобів вираження.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Веселов П.В. Аксиомы делового письма: культура делового общения и официальной переписки. Москва : ИВЦ «Маркетинг», 1993. 74 с.
2. Годісь Ю.Я. Комунікативно-когнітивні засади мотиваційного жанру «мистецтво успіху» : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Львів, 2019. 253 с.
3. Кыркунова Л. Г. Официально-деловые тексты в аспекте функционально-смысловых типов речи : автореферат дис. … кандидата филологических наук : 10.02.01. Пермь, 2007. 19 с.
4. Радченко В.В. Архитектоника делового письма (Сопоставительный анализ английской, немецкой и русской деловой корреспонденции) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.20. Пятигорск, 2005. 206 с.
5. Свєтлічна А.А. Англомовні митні документи: структурно-семантичний та когнітивно-прагматичний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2018. 304 с.
6. Скібіцька Т.В. Лексико-семантичні особливості мови ділових листів. Іноземна філологія. Львів, 2006. Вип. 115. С. 1–14.
7. Федюрко С.Ю. Стилистические особенности русского делового письма как жанровой разновидности официально-делового стиля : диссертация … кандидата филологических наук : 10.02.01. Воронеж, 2002. 140 с.
8. Чепурна М.А. Особливості перекладу ділових листів. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2015. №. 12. С. 204–210.
9. Шабат-Савка С. Жанрові вияви інтенцій регламентування в офіційно-діловому дискурсі. Лінгвостилістичні студії. 2015. №. 2. С. 221–229.
10. Letter confidential. URL: https://kamgs3.kpi.ua/sites/default/files/7%20Letter%20CONFIDENTIAL.pdf (дата звернення: 04.01.2021).
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
73-78
Розділ
Романські, германські та інші мови