МОНОГОВІРКОВИЙ ІДЕОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК: ТИПОЛОГІЧНА І ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ

  • Тетяна Василівна Громко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Ключові слова: діалектологія, лексикографія, моноговіркові дослідження, ідеографічний метод, квантитативний метод, квалітативний аналіз лексики

Анотація

Мета. У статті розглядаються методологічні проблеми моноговіркового ідеографічного словника як окремо- го лексикографічного зводу діалектного узусу, побудованого за ономасіологічним принципом, за смисловими відношення- ми слів від поняття до його лексичних відповідників. За типологією ідеографічні й тлумачні словники є взаємодоповню- вальними, що й визначає еквіполентний зв’язок ідеографічного словника з тезаурусом окремої мовної системи. Методи. Пропонований автором моноговірковий ідеографічний словник пропонує методологію розробки ідеографічного словника говірки за суто лінгвістичною основою, у напрямі «від ядра до периферії», оскільки лексичний склад ідіому, на відміну від загальномовного, є вузькодоступним для носіїв літературного ідіому і широкодоступним для наукової інтерпретації лек- сикону говірки, а з огляду на повноту представлення дозволяє використовувати квантитативні методи. Вони забезпечують об’єктивність отриманих результатів і значно скорочують час на їх отримання і обробку, що у перспективі дасть об’єктивні результати для подальшого квалітативного (якісного) аналізу – монографічного опису мовної системи говірки. Резуль- тати. Моноговірковий ідеографічний словник є новим типом словника – лінгвістичним діалектологічним ідеографічним словником наукового та лінгводидактичного призначення. Методологічно його укладання передбачає стратифікацію лек- сики за функціональним, синтагматичним, парадигматичним й епідигматичним системними параметрами. Висновки. Удо- сконалення методу параметричного аналізу для моноговіркового ідеографічного словника передбачає у процесі укладан- ня автором «Ідеографічного словника говірки села Піщаний Брід Добровеличківського району Кіровоградської області» проведення різного роду типологічних досліджень: продовження збирання польового діалектного матеріалу, проведення квалітативного аналізу лексики на предмет ядра й периферії мовної системи, наочного представлення того, яке місце посі- дає така лексична одиниця в його структурі тощо, а також ідеографічної лексикографічної параметризації для проведення компонентного аналізу діалектної лексики, що екстраполюватиме говірковий матеріал, а в перспективі прислужиться для вирішення низки теоретичних і практичних завдань лінгвістики, і проведені за ним дослідження увіллються в мовну карти- ну світу та дадуть об’єктивні наукові результати.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Гороф’янюк І.В. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови, Вінниця, 2012. 304 с.
2. Гриценко П. Ю. Українська діалектна лексика: реальність і опис (деякі аспекти). Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти : матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції. Глухів, 2005. С. 5–33.
3. Громко Т.В. Тезаурус говірки як показник її онтологічного статусу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Київ, 2020. Том 31 (70). № 2. Ч. 1. С. 1–6.
4. Громко Т.В. Матеріали до словника говірок української мови. Studia semasiologica. Кіровоград, 2017. 239–253.
5. Громко Т.В. Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кіровоград, 2000. 194 с.
6. Громко Т.В., Лучик В.В., Поляруш Т.І. Словник народних географiчних термiнiв Кiровоградщини. Київ–Кіровоград : РВЦ КДПУ, 1999. 222 с.
7. Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. Москва : Наука, 1981. 367 с.
8. Краєвська Г.П. Народновиробнича термінологія центральноподільських говірок: матеріали до Лексичного атласу української мови. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. 204 с.
9. Кретов А.А., Подтележникова Е.Н. Общая лексикология : Учебное пособие. Воронеж : ВГУ, 2010. 90 с.
10. Никончук М.В. Сільськогосподарська лексика Правобережного Полісся. Київ, 1985. 312 с.
11. Никончук М.В., Никончук О.М. Будівельна лексика Правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнослов’янських мов. Житомир, 1990. 369 с.
12. Никончук М.В., Никончук О.М. Транспортна лексика Правобережного Полісся в системі східнослов’янських мов. Київ, 1990. 292 с.
13. Сабадош І. Зведений тематичний словник як вид лексикографічної праці. Волинь–Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. № 10. Житомир, 2003. С. 206–211.
14. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава, 2006. 712 с.
15. Сніжко Н. Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи. Українська мова. 2016. № 3. С. 28–43.
16. Титов В.Т. Общая квантитативная лексикология романских языков. Воронеж : ВГУ, 2002. 240 с.
17. Титов В.Т. Частная квантитативная лексикология романских языков. Воронеж : ВГУ, 2004. 552 с.
18. Studia nad dialektologią ukraińską i polską (z materiałów b. Katedry języków ruskich UJ), opracował i przygotował do druku M. Karaś Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze. 1975, z. 44.
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
19-24
Розділ
Українська мова та література