СИМВОЛІКА ОСНОВНИХ ОБРАЗІВ-ДОМІНАНТ ПОЕЗІЇ ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА

  • Оксана Ігорівна Білічак Івано-Франківський національний медичний університет
Ключові слова: образ-домінанта, символічність, метафоричність, підтекст, поетична образність, стилістична досконалість

Анотація

Мета. Мета статті – розкрити типологічні особливості образів-домінант поезії Є. Плужника, а також охарактеризувати своєрідність художнього світу митця, його стиль, поетику, творчу манеру.

Методи дослідження. Для реалізації поставленої мети було застосовано методи систематизації матеріалу, метод спосте- реження, аналізу, синтезу, а також описовий метод. Основу комплексного підходу до характеристики цілісного уявлення про поетику лірики Є. Плужника становлять принципи герменевтичного методу, а також звернення до засобів структурно-семіо- тичного аналізу образної системи поетичного тексту. Формальний метод використано у висвітленні стильових особливостей і жанрової специфіки лірики. Біографічний метод допоміг у дослідженні історії розвитку творчості індивідуальності поета, його світоглядної характеристики, закономірностей вибору мотивів та образів. Метод інтертекстуальності дав можливість розглянути поетичний доробок письменника з позиції текстуальних зв’язків із сучасними авторами та його попередниками в українській та світовій літературі. А де ж методи, що розкривають символічний спектр образів? І де всі інші методи аналізу художнього тексту, які допома- гають осмислити ключові слова статті (стилістика, підтекст образність тощо)?

Результати. Образи-домінанти лірики є результатом переосмислення як тогочасних подій, так і філософським відобра- женням внутрішнього письменницького «я». Образ смерті сприймається насамперед як національна катастрофа. Відзначено, що Євген Плужник як поет постає чуттєвим та мисленнєво активним, він споглядає навколишній світ і водночас його осмис- лює через досвід: з’являється так званий раціоналістичний струмінь бачення. До основних образів-домінант поезії зараховано образ землі. Це місце, де розгортаються страшні криваві події, вона стає для ліричного героя мертвою, насиченою кривавим минулим. Земля у творчості Є. Плужника виконує роль макрообразу планетарного масштабу, який у персоніфікованому варі- анті стає надійним супутником ліричного героя, розуміє його істинні поривання і почуття, водночас його поривання – це пори- вання всіх мешканців Землі. Відзначено, що ліричний герой поезії щирий у своїй любові до землі, водночас він її возвеличує за можливість на ній жити, відчувати цей світ у всіх його іпостасях.

Висновки. Зроблено висновок, що полісемантика образу землі говорить про виважений підхід письменника до формуван- ня основних складників його поетичної системи. У статті узагальнено, що основні образи-домінанти сконцентровано навколо найпоширеніших образних пластів, які конденсують основні філософські настрої митця: життя – смерть, низ – верх, серце – розум. Вони дають змогу сформувати уявлення про поета як митця із глибоко закоріненою у філософію свідомістю. Звернення до образів-домінант дає змогу сприяти заглибленню читача у підтекст поезії, осмислити зміст твору з різних аспектів, а також сформувати уявлення про поета.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Дружинович Л. Образно-змістові координати концепту «земля» в поетичній рецепції Є. Плужника. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. 2010. Вип. 14. С. 106–114.
2. Плужник Є. Поезії. / Укл., вступна стаття і прим. Л.В. Череватенка. Київ : Рад. письменник, 1988. 415 с.
3. Соловей Е. Співзвучність поетичних світів. Слово і час. 2001. № 9. С. 40–44.
4. Кодак М. Огром Євгена Плужника-поета : монографія. НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Шевченка. Луцьк : Твердиня, 2009. 189 с.
5. Базилевський В. Євген Плужник. Літературна Україна. 1988. № 45. С. 5–6. References: 1. Druzhynovych, L. (2010). Obrazno-zmistovi koordynaty kontseptu “zemlia” v poetychnii retseptsii Ye. Pluzhnyka. Aktualni problemy ukrainskoi literatury i folkloru [Figurative and semantic coordinates of the concept of “land” in the poetic reception of E. Pluzhnik]. Actual problems of Ukrainian literature and folklore. Vol. 14. P. 106–114.
2. Pluzhnyk, Ye. (1988). Poezii. / Ukl., vstupna stattia i prym. L.V. Cherevatenka. Kyiv: Rad. Pysmennyk [Poetry. Introductory article] P. 415.
3. Solovei, E. (2001). Spivzvuchnist poetychnykh svitiv. Slovo i chas. [Consonance of poetic worlds]. Word and time. No. 9. P. 40–44.
4. Kodak, M. (2009). Ohrom Yevhena Pluzhnyka-poeta: monohrafiia. NAN Ukrainy, In-t lit. im. T. Shevchenka. Lutsk: Tverdynia [Ogrom yevhen Pluzhnik – poet: monograph]. 189 p.
5. Bazylevskyi, V. (1988). Yevhen Pluzhnyk. Literaturna Ukraina. [Yevhen Pluzhnik]. Literary Ukraine. No. 45. P. 5–6.
Опубліковано
2021-04-07
Сторінки
8-12
Розділ
Українська мова та література