НОМІНАЦІЯ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ В ГОВІРКАХ БУЗЬКО-ІНГУЛЬСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ

  • Ольга Анатоліївна Жвава Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Ключові слова: лексико-семантичні групи, словниковий склад традиційних родинних обрядів, ареал між Бугом та Інгу- лом, специфіка народної культурної термінології, лексика весільного дійства

Анотація

Метою статті є презентація репертуару та опис номінації родинних обрядів українських говірок Бузько-Інгульського меж- иріччя у структурно-семантичному аспекті.

Методи: теоретичний аналіз літератури; критичний аналіз досліджень; описовий та лінгвогеографічний; використано еле- менти порівняльно-історичного, зіставно-типологічного методів та методики контекстуального аналізу.

Результати. Уперше досліджено вербальні засоби родинних обрядів українських говірок як фрагмент мовної картини сві- ту носіїв цих говірок; оприлюднено значний за обсягом діалектний та етнографічний матеріал, який відбиває стан збереження традиційних родинних обрядів та їх номінації у другій половині ХХ ст.; досліджено просторову поведінку мовних елементів, пов’язаних із традиційною культурою. Здійснене на межі споріднених суміжних наук (лінгвістики, етнографії та фольклористики) дослідження сприяє вирішен- ню теоретичних питань, що стосуються проблем специфіки народної культурної термінології, взаємодії обряду та його мовної реалізації в семіотичному плані. Практичне значення дослідження полягає в тому, що зібраний і систематизований мовний та етнографічний матеріал може бути використаний у діалектній лексикографії, етимології, етнографії, дидактиці.

Висновки. Лексика традиційних родинних обрядів є одним із найбільш архаїчних шарів діалектного словника. Вона не є ізольованою від лексики інших говірок. У Словнику українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя зафіксовано понад 1000 назв на позначення реалій, пов’язаних із родинними обрядами Бузько-Інгульського межиріччя. У статті лексику весіль- ного обряду структуровано за тематичними і лексико-семантичними групами. Спостереження над лексикою досліджуваного регіону дає підстави відзначити збереження репертуару зафіксованих назв як у старшого, так і молодшого поколінь. Таку дум- ку підтверджено наявністю великої кількості найменувань, що мають сталий характер: веис’і|л:’а, |свад’ба, об|зорини, |огл’ади та ін. Постійно вербалізованими у різних говірках виявилися поняття, що складають ядро обряду: назви етапів обрядів, учас- ників, обрядового одягу, предметів, що використовуються з ритуальною метою. Страви і напої рідко мають спеціальні назви (окрім суто обрядових страв). До складу весільної лексики входять здебільшого полісемічні лексеми. Мотивованість назв пов’язана насамперед із вибором мотиваційних ознак, що є основою для називання предметів і явищ.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Борисенко В.К. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців. 2000. 190 с.
2. Гриценко П.Ю. Дослідження лексики українських говорів. Мовознавство. 1984. № 5. С. 22–30.
3. Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання до Лексичного атласу української мови. Київ : Наукова думка, 1969. 221 с.
4. Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. Київ : Наукова думка, 1982.
5. Іванський Р.Д. Вербальний компонент традиційного українського родильного обряду в говірках Інгуло-Бузького межиріччя : автореф. дис… канд. філол. Наук : 10.02.01 / Запоріз. держ. ун-т., Запоріжжя. 1999. 17 c.
6. Руснак Ю.М. Лексика родинних обрядів у буковинському діалекті : автореф. дис. … канд. філол. наук. Чернівці, 2010. 20 с.
7. Словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя : укл. Л.С. Спанатій, А.П. Супрун, М.Ф. Тимченко, В.П. Токар ; за заг. ред. Л.С. Спанатій. Миколаїв : Іліон, 2018. 876 с.
8. Словник української мови : в 11 т. / (за ред. І.К. Білодіда). Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 2. 1971. 550 с.
9. Фасмер М. Предисловие автора. Этимологический словарь русского языка: В 4 т.: Пер. с нем., 4-е изд., стереотип., Москва : Астрель. 2007. Т. 4. 860 с.
10. Хомчак Л.М. Проблеми дослідження родинно-обрядової лексики в надсянських говірках. Наук. час. Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. М.Я. Плющ]. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. Вип. 3. Кн. 2. С. 145–152.
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
158-163
Розділ
Міжкультурна комунікація