ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИГУКОВИХ НЕЧЛЕНОВАНИХ РЕЧЕНЬ

  • Альона Сергіївна Кучер Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: вигук, нечленовані речення, інтер’єктивація, семантика вигуків, мовленнєві формули етикету, звуконас- лідування

Анотація

Мета. Комплексно проаналізувати вигукові нечленовані речення у зв’язку з їхніми семантичними, граматичними, кому- нікативно-прагматичними характеристиками та модальною спеціалізацією, описати закономірності реалізації нечленованих речень такого типу в системі синтаксично нечленованих конструкцій.

Методи. В основу дослідження покладено такі методи: аналіз та порівняння, що полягають в аналітичному опрацюванні теоретико-методологічної бази й інтерпретуванні різних дослідницьких парадигм у студіюванні вигуків та вигукових нечле- нованих речень; описовий, який ґрунтується на з’ясуванні провідних особливостей вигукових нечленованих речень; функцій- но-прагматичний метод, який передбачає характеристику вигукових нечленованих речень із позиції виявлення їхньої комуні- кативної ролі у формуванні та вираженні думки.

Результати. У статті звернено увагу на актуальність студіювання вигуків як одного з головних морфологічних маркерів нечленованих речень. Сформульовано низку наукових концептів у рамках визначення граматичної природи вигуків та вияв- лення провідних особливостей вигукових нечленованих речень. Зауважено різноаспектність наукового бачення стосовно сутнісних характеристик вигуків, оскільки вигуки як морфологічні одиниці мови активно інтегрують у сферу синтаксису та набувають синтаксичних категоріальних особливостей. Охарактеризовано низку різних класифікацій вигукових нечлено- ваних речень, в основі яких закладено різні критерії їх опису. Указано на формальність віднесення мовленнєвих етикетних формул та звуконаслідувань до складу вигукових нечленованих речень та проаналізовано з етимологічного погляду причини та наслідки інтер’єктивації.

Висновки. Результати дослідження свідчать про те, що вигуки часто стають граматичним центром нечленованих речень, формують такі їхні семантичні групи: емоційні, апелятивні, спонукальні, етикетні та звуконаслідування (окрема група). Вар- то зазначити, що для розуміння семантичної природи вигукових нечленованих речень доречною є їхня співвіднесеність із висловленням, що стає однією із провідних тез їх аргументованого кваліфікування як емоційних еквівалентів речення.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бабайцева В., Максимов Л. Синтаксис. Пунктуация : учебное пособие для вузов. Москва : Просвещение, 1981. 271 с.
2. Балли Ш. Французская стилистика. 2-е изд., стереот. Москва : Эдиториал УРСС, 2001. 392 с.
3. Безпояско О. Граматика української мови. Морфологія : підручник для студентів філологічних факультетів вузів. Київ : Либідь, 1993. 334 c.
4. Вихованець І. Частини мови в семантико-граматичному аспекті : монографія. Київ : Наукова думка, 1988. 255 c.
5. Горпинич В. Морфологія української мови : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : ВЦ «Академія», 2004. 336 с.
6. Греч Н. Практическая русская грамматика. 2-е изд., испр. Санкт-Петербург : типография издателя Греча Н.И., 1834. 526 с.
7. Дудик П., Прокопчук Л. Синтаксис української мови : підручник. Київ : ВЦ «Академія», 2010. 384 с.
8. Жовтобрюх М. Курс сучасної української літературної мови : у 2-х ч.]. 3-тє вид. Київ : Рад. шк., 1965. Ч. 1 : Підручник для факультетів мови і літератури педагогічних інститутів. 422 c.
9. Личук М. Формальний та семантичний принципи впорядкування нечленованих реченнєвих побудов. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки». 2018. Вип. 292. С. 32–38.
10. Мацько Л. Функціонування вигуків у структурі речення. Українське мовознавство. 1983. Вип. 11. С. 68–78.
11. Овсянико-Куликовский Д. Синтаксис русского языка. Санкт-Петербург : Издание Жуковского, 1902. 312 с.
12. Пешковский А. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд., доп. Москва : Языки славянской культуры, 2001. 545 с.
13. Плющ М. Граматика української мови : морфеміка, словотвір, морфологія : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 2-ге вид., доповн. Київ : Слово, 2010. 328 с.
14. Сучасна українська літературна мова : морфологія / за заг. ред. І. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1969. 583 с.
15. Сучасна українська літературна мова : підручник / за ред. А. Грищенка. 3-тє вид., допов. Київ : Вища школа, 2002. 439 с.
16. Шахматов А. Синтаксис русского языка. Учение о частях речи. Дополнения. Вып. 2. IV. Ленинград : Акад. наук СССР, 1927. 212 с.
17. Щерба Л. Языковая система и речевая деятельность / под ред. Л. Зиндер, М. Матусевич ; Акад. наук СССР, отделение лит. и яз., комис. по истории филол. наук. Ленинград : Наука ; Ленингр. отделение, 1974. 427 с.
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
118-123
Розділ
Загальне мовознавство