НОМИНАЦИЯ АРТЕФАКТОВ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

  • Татьяна Николаевна Высоцкая Национальный технический университет «Днепровская политехника»
  • Светлана Витальевна Короткова Национальный технический университет «Днепровская политехника»
Ключові слова: найменування, гірничотехнічний артефакт, загальнотехнічний термін, денотативний термін, денотатив- но-сигнифікативний термін

Анотація

Мета. Дослідження має на меті аналіз ролі, яку відіграють загальнотехнічні терміни в номінації технічних артефактів гір- ничої промисловості. До загальнотехнічної лексики належать слова, які сигналізують про науково-технічний і виробничо-тех- нічний характер тексту. Об’єктом аналізу стала російська номінативна система, що міститься в текстах виробничо-технічного профілю, які надають опис техніки гірничої промисловості, а також наводять конкретні та чіткі відомості щодо певних гірничо- технічних пристроїв. Предметом вивчення стали російські загальнотехнічні терміни на позначення гірничотехнічних артефак- тів. Мета дослідження визначила коло завдань: 1) сформувати корпус досліджуваних термінологічних одиниць; 2) визначити типи загальнотехнічних термінів на позначення гірничотехнічних артефактів; 3) проілюструвати значимість загальнотехніч- ної термінології для формування підсистеми найменувань артефактів гірничої промисловості. Методи дослідження: аналі- тичний метод, формально-структурний метод; корпус дослідження сформовано з використанням методу суцільної вибірки з енциклопедичного довідника з гірничої справи, політехнічних словників російської мови, підручників та навчальних посіб- ників з гірництва, гірничих машин, гірничих комплексів для відкритої та закритої розробки тощо. У результаті дослідження визначено типи загальнотехнічних термінів на позначення гірничотехнічних артефактів та проілюстровано значимість загаль- нотехнічної термінології для формування системи найменувань артефактів гірничої промисловості. Виокремлено денотативні загальнотехнічні терміни (винт, конвейер, транспортер, манипулятор, экскаватор, самосвал і таке інше), а також значна група термінів, які займають за своєю семантикою проміжне положення між денотативними і сигнифікативними термінами і через це можуть бути віднесені до термінів денотативно-сигнифікативного типу (устройство, аппарат, прибор). Визначено, що загальнотехнічні терміни обох типів активно використовуються в утворенні складених термінів, що позначають гірничо- технічні артефакти, наприклад: центробежный воздушный сепаратор с вращающимися тарелками, стяжной болт, натяж- ной винт, башенный экскаватор, шнековый загрузочный аппарат, прибор фильтрующего действия, загрузочное устройство ленточного конвейера. Висновки показують, що загальнотехнічна термінологія в досліджуваній підсистемі представлена термінами денотативного та денотативно-сигнифікативного типу; загальнотехнічні терміни обидвох типів активно викорис- товуються під час створення складених термінів-найменувань артефактів гірничої промисловості.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Аксютенкова Л.Г. Деривация как фактор эволюции терминосистемы (на материале терминологии «рыночная экономика») : автореф. дис. … на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.19 «Теория языка». Краснодар, 2002. 19 с.
2. Алексеенко Т.А. Регулярность полисемии в терминосистемах современного английского языка (на материале английской музыкальной, физической и математической терминологии) : автореф. дис. … на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.04 «Германские языки». Москва, 1986. 27 c.
3. Головина Е.В., Щербакова М.В. Теоретические аспекты изучения терминов. URL: https://www.gramota.net/articles/issn_1997-2911_2017_11-2_15.pdf (дата обращения: 22.09.2020).
4. Горная энциклопедия. URL: http://www.mining-enc.ru/ (дата обращения: 22.05.2020.)
5. Гусева И.Г. Когнитивно-дискурсивный анализ межотраслевой экологической терминологии в области рыбного промысла (на материале английского языка) : дисс. … на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.04 «Германские языки». Калининград, 2004. 291 с.
6. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. Москва : Наука, 1977. 246 с.
7. Демченко И.И., Плотников И.С. Горные машины карьеров : учебное пособие. Красноярск : СФУ, 2015. 252 с.
8. Кузиев Д.А. Горные машины и оборудование. Шахтное и подземное строительство. Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. 55 с.
9. Миклаш Л.Т. Структурно-семантичні параметри англомовної терміносистеми лісового господарства. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Myklash_Lesia/Strukturno-semantychni_parametry_anhlomovnoi_terminosystemy_lisovoho_hospodarstva.pdf?PHPSESSID=546f0bbb77530a436ecf97dc0e3a8fb6 (дата обращения: 15.09.2020).
10. Пристайко Т.С. Лексико-номинативная организация специального текста. Днепропетровск : УКО ІМА-прес, 1996. 200 с.
11. Пристайко Т.С. Очерки по русской терминологии экономики и права. Днепропетровск : Нова ідеологія, 2011. 304 с.
12. Саламаха М.Я. Англомовна терміносистема охорони довкілля: структура, семантика, парадигматика. URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/aref_salamakha.pdf (дата обращения: 19.09.2020).
13. Стасюк Т.В. Нові тенденції розвитку термінознавства: здобутки міжнародної наукової групи Р. Теммерман. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/51254/03-Stasyuk.pdf?sequence=1 (дата обращения: 10.09.2020).
14. Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения (семиологическая грамматика). Москва : Наука, 1981. 361 с.
15. Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принцип семиологического описания лексики. Москва : Наука, 1986. 240 с.
16. Федорова И.В. Функционирование общенаучной лексики в научно-техническом тексте Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. 1986. № 4. С. 59–65.
17. Фецко І.М. Термінологія музейництва: формування, системно-структурна організація, термінотворення URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dis_fetsko.pdf (дата обращения: 20.09.2020).
18. Цаголова Р.С. Лексико-семантические особенности политико-экономической терминологии. Москва, 1985. 236 с.
19. Яковлев М.В. Прагматичні функції політичних квазітермінів і політичних терміноїдів. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16098/Yakovliev_Prahmatychni_funktsii_politolohichnykh.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 10.09.2020).
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
109-113
Розділ
Загальне мовознавство