ХУДОЖНІ ПРИНЦИПИ АКМЕЇЗМУ В ПОЕТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ Є. ПЛУЖНИКА ТА Д. ФАЛЬКІВСЬКОГО

  • Ольга Олександрівна Крижановська Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: акмеїстична поетика, історизм, культуроцентризм, етікоцентрізм, ліричний герой, художній світ

Анотація

Мета. Метою статті полягає у прагненні дослідити художню реалізацію акмеїстичних принципів в поетичній практиці Є. Плужника та Д. Фальківського.

Методи дослідження. У роботі використано порівняльно-історичний метод, якій реалізовано через вивчення функціону- вання художніх принципів російського акмеїзму в творах українських поетів Є. Плужника та Д. Фальківського. Звернення до культурно-історичного методу сприяє забезпеченню об’єктивності дослідження, врахування фактів світобачення та куль- турної ситуації. У дослідженні здійснюється поєднання рецептивного й герменевтичного методів, а також загальнонаукових методів аналізу, синтезу та систематизації досліджуваних матеріалів.

Результати. На основі дослідження Т. Пахарєвої, в якому визначені головні категорії акмеїстичної естетики, що полягають в синтезі історизму, культуроцентризму, етікоцентрізму, автор статті доводить, що поезії Є. Плужника та Д. Фальківського демонструють типологічну близькість до російського акмеїзму. У статті з’ясовано, що творча реалізація принципу культуро- центризму реалізовано в творах Є. Плужника та Д. Фальківського через усвідомлення культурного простору як засобу фор- мування етичних цінностей життя. Із цією категорією акмеїзму пов’язаний етікоцентрізм, що втілюється в особливу модель поетичної поведінки Є. Плужника та Д. Фальківського, яка наповнює життєві акти естетичною діяльністю. Зв’язок історії з особистісною долею, з моральним вибором, складний драматичний характер сприйняття подій революції та громадянської війни, відчуття власної відповідальності перед майбутнім за жорстокість сучасної епохи, катастрофізм світосприйняття у тво- рах Є. Плужника та Д. Фальківського – виступають маркерами акмеїстичної поетики.

Висновки. У статті зроблено висновок про те, що поетична практика Є. Плужника та Д. Фальківського демонструє звер- нення до художніх принципи акмеїзму, що реалізовано через категорії культуроцентризму, етікоцентрізму, історизму, та свід- чить про типологічну близькість до творчості М. Гумільова, О. Мандельштама та А. Ахматової.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Білічак О. Інтертекстуальний характер лірики Є. Плужника : художньо-філософське світобачення. Південний Архів, 2019. Вип. LXXVIII. C. 8–13.
2. Білічак О. Образні пласти лірики Є. Плужника. Молодий вчений. 2018. Вип. 1 (53). С. 195–198.
3. Бодасюк О. Поетичні збірки Євгена Плужника «Рання осінь» та «Дні» у літературному контексті 20-х років ХХ ст. Літературознавчі студії. 2015. Вип. 43, ч. 1. С. 62–69.
4. Гончарук В. Три етапи еволюції «майстра слова» Євгена Плужника. Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. С. 64–69.
5. Гончарук В., Чумаченко Т. Життєва доля поета доби «розстріляного відродження» Євгена Плужника. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії. Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2019. С. 11–14.
6. Гумилёв Н. Сочинения: В 3 т. Москва : Художественная литература, 1991.
7. Дмитренко В. Основні мотиви творчості Дмитра Фальківського URL : https://dspace.pdaa.edu.ua › bitstream. (дата звернення: 21.10.2020).
8. Жигун С. Поетична творчість Є. Плужника крізь призму нової стилістики. Літературний процес. 2012. № 4. С. 51–54.
9. Кихней Л. Акмеизм : миропонимание и поэтика. Москва : МАКС Пресс, 2001. 184 с.
10. Ковалів Ю. «На перехрещених скрижалях». Фальківський Д. Поезії. Київ : Радянський письменник, 1989. С. 5–26.
11. Лекманов О. Осип Мандельштам. Москва : Молодая гвардия, 2004. 255 с.
12. Мандельштам О. Сочинения : В 2 т. Москва : Художественная литература, 1990.
13. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ століття. Ч. 1. Українська література. Луцьк : Ред. вид. відділ «Вежа» ВДУ, 1999. 154 с.
14. Пахарева Т. Акмеистические тенденции в русской поэзии последних десятилетий ХХ – начала XXI в. : дис. … д-ра філол. наук 10.01.02 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2005. 420 с. URL : https://www.twirpx.com/file/396791/ (дата звернення: 21.10. 2020).
15. Токмань Г. Жар думок : лірика Євгена Плужника як художньо-філософський феномен : монографія. Київ : ВЦ «Академія», 2013. 224 с.
16. Червинская О. Акмеизм в контексте Серебряного века и традиции. Черновцы : Alexandrucel Bun; Рута, 1997. 272 с.
17. Череватенко Л. Все, чим душа боліла. Плужник Є. Поезії. Київ : «Радянський письменник». 1988. С. 5–100.
18. Ящук Ж. «…Я справжнім болем догорів» (особливості екзистенціальної художності Є. Плужника. Слово і Час. 1994. № 2. С. 67–72.
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
98-102
Розділ
Порівняльне літературознавство