КОНЦЕПТОСИСТЕМА ІДІОДИСКУРСУ РОБЕРТА БЕРНСА

  • Анатолій Миколайович Приходько Національного університету «Запорізька політехніка»
  • Наталія Вадимівна Семьонова Національного університету «Запорізька політехніка»
Ключові слова: концептуалізація, концепт, лінгвоаксіологія, аксіологічна характеристика, картина світу, художній текст

Анотація

Мета. Художній текст є складним і багатоаспектним об’єктом філологічного аналізу, який уможливлює множинність під- ходів до його тлумачення. Нові імпульси у філологічному вивченні художнього тексту пов’язані з розвитком наративного та когнітивного напрямів у сучасному гуманітарному знанні, котрі дають змогу досліджувати відображену в художньому тексті індивідуальну картину світу автора-творця крізь призму художньо-естетичних концептів. На сучасному етапі розвитку лінгвістики особливо актуальними стають питання взаємодії мови та мислення, мови та куль- тури, мови й етносу. Оскільки мислення посідає чільне місце у процесі формування мовної картини світу, важливу роль у лінгвістичних дослідженнях останніх десятиліть відіграє когнітивний напрям, за допомогою якого функціонування мови розглядається як різновид пізнавальної діяльності, а концепт є основною одиницею, що інтегрує в собі мову та культуру в їх взаємопроникненні. Ключові концепти культури займають важливе місце в колективній мовній свідомості, тому їхнє дослідження стає над- звичайно актуальною проблемою. Характеристика базисних індивідуально-авторських концептів Роберта Бернса з лінгвоаксі- ологічних позицій і стала метою цього дослідження. Досягнення встановленої мети включає розв’язання таких завдань, як визначення поняття «концепт» із подальшим з’ясуванням специфіки терміна «концептуальна система», опис концептосистеми ідіодискурсу Р. Бернса та її невід’ємних структурних елементів, а також аналіз ціннісних орієнтирів, що становлять основу індивідуально-авторської картини світу.

Методи, застосовані під час виконання дослідження, включають контекстуальний та концептуальний аналізи, метод суцільної вибірки, описовий метод.

Результати. Проведене дослідження дає змогу отримати результати, які свідчать про те, що ментальну організацію творів Р. Бернса, де зосереджена сукупність усіх концептів, становлять такі концепти: LOVE, FRIENDSHIP, FREEDOM, HONOR, POVERTY, JOY, HYPOCRISY, LABOR, NOBLES, які наділені різними аксіологічними характеристиками. Ціннісні орієнти- ри, якими Р. Бернс оперує у своїх творах, – це осуд жорстокості класу знаті, презирливе ставлення до матеріального блага та накопичення, але співчуття до бідняків, шанобливе ставлення до дружби, вірність братньому духу і щирій любові, а також затвердження рівності та свободи людей, честі та почуття людської гідності.

Висновки. Концептуальну систему ідіодискурсу Р. Бернса становлять концепти, які наділені позитивними і негативними аксіологічними характеристиками: концепти LOVE, FRIENDSHIP, FREEDOM, HONOR, JOY – позитивно-ціннісні; концепти NOBLES, HYPOCRISY – негативно-ціннісні; концепти POVERTY, LABOR – амбівалентно-ціннісні.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бірюкова Д.В. Інтратекстові описи інтер'єру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів XIX – XX ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ, 2016. 20 с.
2. Выстропова О.С. Концепты «любовь», «свобода», «честь/достоинство» в творчестве Р. Бёрнса. Известия Волгогр. гос. пед. университета. Сер.: Филологические науки. 2012. № 6 (70). С. 83–86.
3. Елистратова А.А. Роберт Бёрнс. Критико-биографический очерк. Москва : Художественная литература, 1957. 157 c.
4. Колесников Б.И. Роберт Бернс. Очерк жизни и творчества. Москва : Просвещение. 1967. 240 с.
5. Кузьменко А.О. Лінгвоспецифічні властивості інфантичних віршованих текстів (на матеріалі англомовних творів для дітей дошкільного віку) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2017. 20 с.
6. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. Москва : Academia, 1997. С. 280–287.
7. Орлов С.А. Бёрнс в русских переводах. Ученые записки ЛГПИ им. Герцена. Ленинград : ЛГПИ 1939. Т. XXVI. С. 225–255.
8. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с.
9. Приходько А.Н. Концепты и концептосистемы. Днепропетровск : Белая Е.А., 2013. 307 с.
10. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава : Довкілля, Київ, 2008. 712 с.
11. Черник О.О. Концептосистема ідіодискурсу Дена Брауна. Теорія і практика сучасної науки. 15–16 травня 2019 р. Київ : «Міжнародний центр наукових досліджень», 2019. С. 48–50.
12. Шапочка Н.В. Когнітивно-комунікативна організація текстів німецьких народних пісень : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2018. 20 с.
13. The Complete Works of Robert Burns, with glossary translation of harder Burns words into German, French, Spanish, and American. URL: http://www.robertburns.org/works.
14. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. URL: http://www.oup.com/elt/oald (дата звернення: 12.10.2020).
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
91-95
Розділ
Романські, германські та інші мови