СИНОНІМІЯ, АНТОНІМІЯ І ПАРОНІМІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

  • Ірина Ігорівна Бойко Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: семантичні відношення, системність мови, парадигматичні відношення, термін, лексико-семантичні від- ношення

Анотація

Мета. Метою статті було розкриття особливостей синонімії, паронімії і антонімії в англійській термінології косметології та естетичної медицини, розгляд їх функціонування, опис динаміки провідних характеристик цих семантичних процесів.

Методи. Матеріалом дослідження послугували 1 000 англійських термінів косметології та естетичної медицини, відібра- них з відповідних англійських фахових текстів (наукових статей та науково-дидактичних матеріалів). Дослідження методоло- гічно ґрунтується на системно-структурному підході, який дозволяє здійснювати синхронний аналіз мовних явищ на основі зв’язків і відношень між мовними елементами. Аналіз парадигматичних відношень термінології відбувався на основі прин- ципів семантичного поля та тематичної організації термінопонять. Було також застосовано описовий та порівняльний методи.

Результати. Здійснений огляд літератури підтвердив існування різновекторних поглядів на синонімію в термінології. Визначено джерела поповнення синонімів у термінології косметології та естетичної медицини. Описані семантичні і функці- ональні критерії синонімії в зазначеній термінології, виявлені наявні в ній синонімічні ряди. З’ясований вияв антонімічних відношень як регулярного принципу найменувань понять з протилежним значенням, пока- зано відмінності між словотвірною і лексичною антонімією в термінології косметології та естетичної медицини. Проаналі- зовано використання паронімів та підкреслено, що незначна відмінність у написанні і вимові призводить до неправильної заміни одного слова іншим та втрати інформації.

Висновки. Проведений аналіз лексико-семантичних особливостей косметології та естетичної медицини показав, що сино- німія і антонімія є у ній поширеними явищами, які маніфестуються на лексико-семантичному, дериваційному та стилістич- ному рівнях. Кожний з цих типів парадигматичних відношень сприяє розвитку і збагаченню термінології. Щодо паронімії, то вона є мовною універсалією, якої неможливо уникнути, попри те, що вона суперечить принципам фахового спілкування. Таке бачення ролі синонімії, антонімії та паронімії в термінології косметології та естетичної медицини загалом узгоджується зі спо- стереженнями та висновками дослідників цих явищ в споріднених або близьких за тематикою терміносистемах.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Балли Ш. Французская стилистика. Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. 394 с.
2. Булик-Верхола С.З. Синонімія в українській музичній термінології. Вісник Харківського нац. університету. Серія філологічна. Харків, 2000. № 491 : Традиції Харківської філологічної школи: до 100 річчя від дня народження М.Ф. Наконечного. С. 264–267.
3. Вакуленко М.О. Методологічні засади вивчення наукової термінології. Термінологічний вісник. 2013. Вип. 2 (2). С. 16–21.
4. Горохова Н.В. Антонимия в англоязычной терминологии нефтегазового дела. Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 5. Ч. 1. Тамбов : Грамота, 2015. С. 81–84. URL: http://www.gramota.net/materials/2/2015/5-1/16.html (дата звернення: 20.09.2016).
5. Даниленко В.П. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов. Исследование по русской терминологии. Москва : Наука, 1971. С. 7–67.
6. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. Москва : Наука, 1977. 246 с.
7. До проблеми класифікації паронімів в діловій англійській мові. URL: http://confcontact.com/2013_06_07/19_Korotkova.html (дата звернення: 20.07.2020).
8. Елисеева В.В. Лексикология английского языка. Санкт-Петербург : Филол. фак. СПбГУ, 2005. 80 с.
9. Іващенко В.Л. Лінгвоконцептологія і термінознавство (аналітичний огляд). Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр.: у 2 ч. Київ : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. Вип. 26, ч. 1. С. 382–388.
10. Квитко И.С., Лейчик В.М., Кабанцев Г.Г. Терминоведческие проблемы редактирования. Львов : Вища школа, 1986. 151 с.
11. Колобаев В.К., Всеволодова А.Х. Синонимия в медицинской терминологии: pro & contra. Международный журнал экспериментального образования. 2017. № 5. С. 89‒92.
12. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Москва : Русский язык, 2006. 256 с.
13. Лемов А.В. Система, структура и функционирование научного термина. Саранск : Изд-во Мордов. гос. ун-та, 2000. 192 с.
14. Новоставська О. Парадигматичні відношення (синонімія та антонімія) у філософській термінології творів Івана Франка. Українська мова. 2013. № 2. С. 68–75.
15. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. Львів, 1994. 216 с. 1
16. Пономарів О.Д. Сучасна українська мова. 2-ге вид., перероб. Київ : Либідь, 2001. 400 с.
17. Українська мова: енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Вид-во Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана, 2004. 824 с.
18. Kolaříková Z. Synonymy in English botanical terminology. SKASE Journal of Translation and Interpretation. 2008. 3 (1) URL: http://www.skase.sk/Volumes/JTI03/pdf_doc/Kolarikova.pdf (дата звернення: 20.07.2020).
19. Lyons J. Semantics. Volume 1. Cambridge : CUP, 1977. 371 p.
20. Lysanets Yu., Bieliaieva O., Morokhovets H. The Communicative status of paronyms in Medical English for Academic Purposes. Annals Of “Dimitrie Cantemir” Christian University: Linguistics, Literature and Methodology of Teaching. 2019. XVIII (2). P. 54‒63.
21. Pllana S., Pllana G. About some manifestations of antonymy and synonymy in the terminology of economics. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014. 5 (13). P. 434‒437.
22. Polackova G. Synonymy of medical terminology from the point of view of comparative linguistics. Bratisl Lek Listy. 2001. 102 (3). P. 174‒177.
23. Staicu S.N. Paradygmatic relations in medical terminology: homonymy, paronymy, meronymy. Journal Of Romanian Literary Studies. 2014. 4. P. 500‒505.
24. Titini S. Antonymy in the legal terminology: Diachronic analysis. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 4 (3 S1). P. 237‒241.
25. Tkach A. Ukrainian medical terminology: Modern tendencies of development. Ukrainian-Romanian scientific journal, 2018, № 3 (19). P. 22‒25.
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
70-75
Розділ
Романські, германські та інші мови