ПОЕТИЧНІ ГРАНІ БОГДАНА КРАВЦІВА: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СВОЄРІДНІСТЬ

  • Олеся Олександрівна Жураківська Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка
Ключові слова: ідіостиль, сонет, колористика, евфонія, образ, символ, міф, фольклор

Анотація

Мета статті – розкрити специфіку художнього мислення Богдана Кравціва, представити сучасну інтерпретацію поетич- ного тексту митця, проаналізувати фольклорно-міфологічні образи-символи, пояснити їхню семантику, походження з ура- хуванням як народного світогляду, так і авторського індивідуального поетичного мислення; розглянути жанрово-стильову своєрідність лірики поета.

Методи. У дослідженні застосовано комплексний підхід, у який входять аналіз, синтез і узагальнення, герменевтичний та порівняльний методи, а також метод міфологічного аналізу. Комплексна методологія дозволила зіставити й узагальнити різні підходи до розуміння поетичного тексту.

Результати. У статті здійснено спробу схарактеризувати індивідуально-авторський стиль Богдана Кравціва, проаналізу- вати жанрово-стильову своєрідність лірики митця та її змістові пласти. Висвітлено фольклорно-міфологічну основу творчос- ті Богдана Кравціва, багатство колористики поезії. Досліджено поезії мариністичної тематики, колоритні образи, насичені багатими асоціаціями. Образ – символ дороги є ключовим у ранній творчості Богдана Кравціва. Стилістика збірки «Дорога» представлена романтикою вітаїзму. Серед домінантних засобів особливу увагу звернено на фольклорну основу й асоціативне мислення митця. У книзі Богдана Кравціва «Ґлоссарій : Сонети» представлено три цикли: історичний, родинно-побутовий, міфологічний. Автор обрав сонет як досконалу форму вірша, майстерно адаптував його до українського ґрунту. Варто зазначи- ти, що творчість Богдана Кравціва наскрізь інтертекстуальна. Митець високо цінував неокласиків, однак канонізовані строфи адаптував до власного ідіостилю: поєднав сонетну форму з елементами фольклорного стилю.

Висновки. У статті вперше запропоновано аналіз художнього інструментарію, ідіостилю, жанрово-стильової матриці, що характеризують поетичну творчість Богдана Кравціва, яка насичена фольклорними мотивами та репрезентує міфологічний світогляд і водночас українську національну самобутність. Дослідження ідіостилю окремого митця дає панорамне бачення його творчості в літературному контексті загалом. Варто зазначити, що унікальним явищем індивідуального стилю Богдана Кравціва є використання оксиморона як домінантного художнього засобу, семіметафор, що репрезентують душевний стан митця в його екзистенційному пошуку енергії та творчих сил. Отже, творчість поета-емігранта багатогранна, адже увібрала в себе європейські й українські здобутки культури. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого науково- го осмислення творчості Богдана Кравціва в контексті еміграційної літератури, а також під час написання статей, дипломних, магістерських та кандидатських робіт, у доповідях наукових конференцій.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Богдан Кравців. Під рідними і зорями чужими / упоряд. Т. Салига, І. Василишин. Львів : Світ, 2018. 648 с.
2. Бойчук Б. Богдан Кравців. Координати. Антологія сучасної української поезії на Заході : у 2-х т. Нью-Йорк, 1969. Т. 1 : Сучасність. 372 с.
3. Войтович В. Українська міфологія. Київ : Либідь, 2002. 664 с.
4. Жураківська О. Феномен творчості Богдана Кравціва в контексті еміграційної літератури. Мова та культура : сучасні аспекти співвідношення. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 4 с.
5. Ільницький М. «І жмут цілющих слів» : Поетична творчість Богдана Кравціва. Українська мова і література в школі. 1992. № 11/12. С. 33–39.
6. Качуровський І. Король-сонет. Сонет, його історія й теорія. Ґенерика і архітектоніка. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 130–150.
7. Кравців Б. Завжди обличчям до бурі. Дон Кіхот в Альказарі. Львів, 1938. С. 83–84.
8. Кравців Б. Зібрані твори. Нью-Йорк : Вид-во Нью-Йоркської групи, 1978. Т. 1. 380 с.
9. Кравців Б. Слово від молодих. Дажбог. 1934. Ч. 7. С. 90.
10. Маланюк Є. Пісня пісень. Вісник, місячник літератури, мистецького, науки й громадського життя. Львів, 1935. Т. 4. Кн. 12. С. 930.
11. Маланюк Є. Сонети і строфи. Вісник, місячник літератури, мистецького, науки й громадського життя. Львів, 1934. Т. 1. Кн. 1. С. 71–72.
12. Рихтицька Д. Крижаний цвіт. Дітройт, 1998. 311 с.
13. Рихтицька Д. Магія вогню. Дітройт, 2000. 270 с.
14. Рубчак Б. В колі Хорса (про поезію Кравцева). Сучасність. 1975. Ч. 1.
15. Салига Т. З євшаном крізь долю. Дзвін. 1991. № 12. С. 131–138.
16. Слабошпицький М. Колекціонер : Богдан Кравців. Двадцять п’ять поетів української діаспори. Київ : Ярославів Вал, 2006. С. 323–337.
17. Тарнавський О. Поетичний шлях Богдана Кравціва. Сучасність. 1977. Ч. 11 (203). С. 22.
18. Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Харків : Фоліо, 1998. Т. 1. 431 с.
19. Ільницький М. Кравців Богдан-Юрій Миколайович. Енциклопедія сучасної України : у 30-ти т / ред. І. Дзюба ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. Київ, 2003–2019.
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
21-27
Розділ
Українська мова та література