ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В РОМАНІ «ЛИСТЯ ЗЕМЛІ» В. ДРОЗДА

  • Наталія Станіславівна Дашко Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: оповідь, оповідач, герой, мовець, мовлення, поліфонія, метафора, порівняння, фольклор, фразеологізм

Анотація

Мета. Метою статті є аналіз роману «Листя землі» В. Дрозда, виявлення особливостей художньої реалізації національно- мовної картини світу в ньому, зважаючи на його своєрідну оповідну структуру.

Методи. Дослідження здійснено за допомогою описового, зіставного, типологічного методів, компонентного, контексту- ального комунікативно-дискурсивного аналізу, з використанням елементів психоаналітичної та семіотичної методологій.

Результати. У процесі дослідження було виявлено, що національно-мовна картина світу в романі «Листя землі» В. Дрозда реалізується як світобачення кожного з героїв зокрема й етносу загалом. Вона постає як результат сприйняття й осмислення навколишнього світу та людини в ньому, відображених у мові. Завдяки своєрідній структурі оповіді з одночасним включенням багатьох рівноправних, непідпорядкованих одна одній думок, що зумовлює явище багатоголосся, діалог різних світоглядних позицій, національно-мовна картина світу у творі позначена багатогранністю. Її основними репрезентантами є забарвлені суб’єктивною експресією дієслова, дієслівні метафори з домінуванням концептів «серце», «душа», що притаманні українській мовній картині світу; порівняння (найчастіше людей із тваринами, рослинами, явищами природи), що передають національ- ний колорит, відображають український характер; поліська говірка, прислів’я та приказки, фразеологізми як засіб зберігання та трансляції знань, уявлень, образів українського народу, стереотипів його етносвідомості, передачі системи ціннісної орі- єнтації. Загалом у творі простежується тенденція до використання специфічних засобів фольклорної поетики, серед яких найбільш уживані синонімічні пари, тавтологогії, слова зі зменшувальними суфіксами, постійні епітети та прямі фольклорні формули. Нерідко автор за зразком народнопоетичних творить свої оригінальні пари, поєднує в них слова різних смислових і емоційних відтінків, орієнтованих на реальну дійсність.

Висновки. Отже, національно-мовна картина світу в романі «Листя землі» В. Дрозда постає крізь призму світоглядів бага- тьох мовців і характеризується розмаїтістю.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Астаф’єв О. «Чужий» стиль : семантика запозичених сенсів. Філологічні семінари. Література як стиль і спогад. Київ : Київський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2006. Вип. 6. С. 11–20.
2. Бойчук Б. Від Yokonapatawpha Country до Пакуля, без дороги назад. Світовид. 1993. № 13. С. 32–38.
3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Москва : Русские словари, 1996. 416 с.
4. Вишницька Ю. Міфосценарій віднаходження раю як одна з реалізацій космогонічного міфу (на матеріалі роману Володимира Дрозда «Листя землі»). Синопсис: текст, контекст, медіа. 2014. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2014_4_4 (дата звернення: 26.10.2020).
5. Голубовська І. Етнічні особливості мовних картин світу. Київ : Логос, 2004. 284 с.
6. Голубовська І. Етноспецифічні константи мовної свідомості : автореф. дис. … докт. філол. наук: 10.02.15. Київ, 2004. 38 с.
7. Голубовська І. Перспективи розвитку сучасної зіставної лінгвокультурології. Науковий часопис Національного педагогічного університет імені М. П. Драгоманова. 2009. Вип. 3. С. 98–102. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3552/1/holubovska.pdf (дата звернення: 27.10.2020).
8. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. Москва : Прогресс, 1985. 451 с.
9. Дашко Н. Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї «Листя землі» Володимира Дрозда : монографія. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2010. 208 с.
10. Дрозд В. Мої духовні мандрівки: від Пакуля до Мрина і знову – до Пакуля. Начерки літературного автопортрета. Вибрані твори : у 2-х т / В. Дрозд. Київ : Радянський письменник, 1989. Т. 1. С. 5–32.
11. Дрозд В. Листя землі. Київ : Український письменник, 1992. 559 с.
12. Дрозд В. До читача. Березіль. 1992. № 1. С. 5–16.
13. Дрозд В. Листя землі : нові книги роману. Київ : Український письменник, 2003. 514 с.
14. Жулинський М. Жорстока мудрість життя живого, або Євангеліє від Володимира. Спроба літературного портрета. Літературна Україна. 1999. 26 серпня. С. 3.
15. Калмук О. Національна мовна картина світу та її зв’язок із пареміологічним фондом. Національний університет «Острозька академія». Науковий блог. URL: https://naub.oa.edu.ua/2014/natsionalna-movna-kartyna-svitu-ta-jijizvyazok-iz-paremiolohichnym-fondom-2/ (дата звернення: 27.10.2020).
16. Колощук Н. Про поетику роману В. Дрозда «Листя землі». Літературознавство. Бібліографія. Інформатика : доповіді та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. Харків : Око, 1996. С. 154–156.
17. Павлишин М. Чому не шелестить «Листя землі»? Канон та іконостас: літературно-критичні статті / М. Павлишин. Київ : Час, 1997. С. 76–292.
18. Потебня А. Язык и народность. Эстетика и поэтика / А. Потебня. Москва : Искусство, 1976. С. 253–285.
19. Сімонок В. Іншомовна лексика в українській мовній картині світу. Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. Серія «Філологія». 2014. № 71. С. 64–68. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9671/1/Simonok_64_68.pdf (дата звернення: 28.10.2020).
20. Яструбецька Г. Експресіоністичний вимір роману «Листя землі» В. Дрозда. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3121/3/7243.pdf (дата звернення: 27.10.2020).
21. Яшина Л. Проза Володимира Дрозда : міфопоетичний дискурс. Дніпропетровськ : Баланс-клуб, 2003. 176 с.
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
14-20
Розділ
Українська мова та література