ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ

  • Наталя Миколаївна Півень Приазовський державний технічний університет
Ключові слова: професійне спілкування, ділова українська мова, мовні вміння й навички, підвищення кваліфікації фахів- ців, мовленнєві помилки, комунікативні труднощі

Анотація

Мета роботи – дослідити проблеми функціонування державної мови в сучасному бізнес-просторі, оскільки відомо, що тривалий час представники приватних бізнес-компаній нею майже не послуговувалися; відповідно до цього було поставлено завдання: сформулювати основні етапи опанування української мови як державної для фахівців зазначеної категорії осіб.

Методи. У дослідженні використано теоретичні методи (аналіз стандартів і стану функціонування державної мови в різних галузях господарства); ретроспективний аналіз власного педагогічного досвіду з організації й проведення навчальних занять; емпіричні – педагогічні спостереження, тестування й спеціальні завдання для діагностичного зрізу рівня знань працівників бізнес-сфери; статистичні методи для кількісного та якісного аналізу отриманих емпіричних та експериментальних даних.

Результати. З’ясовано, що тема функціонування державної мови в бізнес-сфері залишається малодослідженою. Матеріалом послугувала практична мовна діяльність групи слухачів одного з приватних підприємств. Проаналізовано загальну характеристику слухачів, рівень володіння державною мовою перед навчанням і після, розроблено шкалу оцінювання рівня мовних навичок. Зазначено, що в російськомовному середовищі серед представників великого й малого бізнесу виникають труднощі стосовно україномовної комунікації, спричинені низьким рівнем мовленнєвих умінь і навичок, відсутністю необхідної лексичної бази, наявністю суржику й росіянізмів тощо.

Висновки. У результаті навчального процесу було визначено основні етапи опанування української мови як державної. Зауважено, що важливе місце в підготовці слухачів належить мотиваційному та базовому етапам; надано методичні рекомендації стосовно їх мовної підготовки. Доведено, що навіть при низькій мовній базі, але за умови високої мотивації можна досягти достатнього рівня мовленнєвих знань, умінь і навичок для подальшої професійної діяльності й комунікації державною мовою.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Соколова С. Українська мова в сучасних засобах масової комунікації: проблеми культури мови, стилістики та соціолінгвістики. Українська мова/ 2014. № 2. С. 133‒145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2014_2_18 (дата звернення: 22.04.2020).
2. Городовенко В. Принцип державної мови судочинства і діловодства в судах України: проблеми правозастосування. Вісник Академії правових наук України/ 2011. № 4. С. 161‒169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2011_4_18 (дата звернення: 21.04.2020).
3. Лопушинський І. Забезпечення конституційного статусу державної мови у вищій школі України сьогодення як належна перспектива мовленнєвої фахової практики. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej3/txts/SOCIALNA/04-LOPUSHCINSKIY.pdf (дата звернення: 20.04.2020).
4. Півень Н. Роль викладача як одна з важливих умов удосконалення викладання української мови у вишах технічного профілю. Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою». 2013. Випуск 10. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/31.pdf (дата звернення: 22.04.2020).
5. Заблоцький В. Державна мова в діяльності політичної еліти. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/11647/1/19_18Ukr_nac_ideya.pdf (дата звернення: 20.04.2020).
6. Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України. URL: http://insat.org.ua/files/menu/law/zakon_mova.pdf (дата звернення: 20.04.2020).
Опубліковано
2020-11-05
Сторінки
100-106
Розділ
Мова і засоби масової комунікації