ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЛИБИННОЇ СТРУКТУРИ ТЕКСТУ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ)

  • Ірина Карпівна Кобякова Сумський державний університет
  • Тетяна Юріївна Чайка Сумський державний університет
Ключові слова: глибинна структура, поверхнева структура, семантика, синтаксис, перекладацькі трансформації

Анотація

Мета статті – уточнити основні положення класичної концепції глибинних структур речення в контексті перекладацьких трансформацій і перекладацької майстерності, виявити основні труднощі при використанні концепції глибинних структур під час перекладу і визначити оптимальні шляхи їх вирішення.

Методи. У процесі дослідження були використані такі методи: аналізу і синтезу (визначення сутнісних характеристик поняття «глибинна структура»); зіставлень (дослідження моделей трансформації і їх особливостей у процесі перекладу текстів економічної спрямованості); системно-структурний (виявлення взаємозв’язків і взаємозалежностей глибинних та поверхневих структур).

Результати. Одна з найважливіших умов успішної перекладацької діяльності – максимально повне збереження змісту тексту в процесі перекладу. В умовах перетворення глибинної структури вихідного тексту на поверхневу структуру мовою перекладу перед перекладачем постає проблема вибору з безлічі допустимих поверхневих структур тієї єдиної, яка найкращим чином здатна передати не тільки експліцитні, а й імпліцитні компоненти тексту. У процесі перекладу спеціальних галузевих текстів ця задача особливо актуальна. Так, ігнорування фонових знань про національно-культурні традиції ділового спілкування може привести до серйозного спотворення первинного сенсу тексту. А це своєю чергою може стати причиною невдачі ділових контактів. Концепція глибинних і поверхневих структур є досить корисним інструментом, який дає змогу успішно здійснювати перекладацьку діяльність при перекладі складних із семантичної і синтаксичної точок зору конструкцій. Збереження семантики вихідного тексту при максимально повному врахуванні імпліцитного контексту і фонових знань – першочергове завдання перекладача. Теорія глибинних і поверхневих структур є одним з інструментів, який здатен допомогти перекладачеві не тільки структурувати текст, але й максимально ефективно працювати з його семантикою, синтаксисом і фонологією. Суттєвою перекладацькою проблемою залишається пошук найбільш релевантного варіанту поверхневої структури, яка здатна зберегти глибинну структуру тексту-оригіналу з урахуванням усього масиву імпліцитних смислів. З огляду на це, тексти економічної спрямованості становлять певний інтерес, оскільки традиції ділового спілкування в різних культурах є свого роду додатковими фоновими знаннями, які необхідно враховувати у процесі перекладу.

Висновки. Знання про особливості глибинних і поверхневих структур текстів тих чи інших жанрів дають перекладачеві змогу більш якісно здійснювати перекладацьку діяльність. Систематизація перекладацької діяльності в цьому контексті передбачає організацію роботи поетапно: спочатку аналізується поверхнева структура вихідного тексту, з використанням правил синтаксичних трансформацій перекладач описує глибинну структуру тексту, а потім з урахуванням специфіки мови перекладу переводить цю глибинну структуру в поверхневу структуру мови перекладу. Результати дослідження можуть бути використані в практичній перекладацькій діяльності для забезпечення більш чіткого уявлення про глибинну структуру і семантичної еквівалентності вихідного і цільового текстів. Результати дослідження сприяють удосконаленню практичних напрацювань щодо особливостей роботи з глибинними структурами перекладацьких текстів економічної спрямованості. Подальші перспективи дослідження можуть бути пов’язані з уточненням найбільш доцільних у конкретних перекладацьких ситуаціях моделей трансформації глибинної структури вихідного тексту в поверхневу структуру тексту перекладу.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Плоткіна М.Г. Речення в світлі генеративної граматики. Studia philologica. 2012. Вип. 1. С. 24‒28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2012_1_6 (дата звернення: 10.06.2020).
2. Арістова Н.А. Основні елементи великих і малих прозових форм (на матеріалах сучасної літератури англомовних країн). Young Scientist. 2015. № 2 (17). С. 175‒179.
3. Wu Y., Xu R. The Application of Chomsky’s Syntactic Theory in Translation Study. Journal of Language Teaching and Research. 2011. Т. 2. № 2. С. 396‒399.
4. Aarts B., Chalker S., Weiner E. The Oxford Dictionary of English Grammar Oxford, New York : Oxford University Press, 2014. 464 p.
5. Висоцький А.В. Поверхнева і глибинна структура речення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : збірник наукових праць. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. Вип. 2. С. 64–72.
6. Chomsky N. Three Factors in Language Design. Linguistic Inquiry. 2005. Vol. 36, No. 1. P. 1‒22.
7. Борковська І.П. Структурно-семантичний аспект тексту ділових документів. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія : Філологічна. 2015. Вип. 58. С. 89‒91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_58_35 (дата звернення: 10.06.2020).
8. Татьянченко Н. Зміст і форма інформаційно-реченнєвого висловлювання. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 2015. № 32. С. 95‒108.
9. Галкіна К.А. Основні поняття генеративної лінгвістики. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. 15–18 травня 2017 р. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 22‒24. URL: http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/3645 (дата звернення: 10.06.2020).
10. La Palombara L.E. An Introduction to Grammar: Traditional, Structural, Transformational. Cambridge, Massachusetts : Winthrop Publishers, Inc., 1976. 450 p.
11. Stockwell R.P. Foundations of Syntactic Theory New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1977. 217 p.
12. Pater J. Weighted constraints in generative linguistics. Cognitive science. 2009. Т. 33. №. 6. С. 999‒1035.
13. Добровольська Д.М. Методологія дослідження перекладу рекламного тексту: основні перекладацькі стратегії. Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe Budapest. Science and Education a New Dimension. Philology. 2016. № 98. С. 42‒46.
14. Швачко С.О. Перекладацькі трансформації у поетичному просторі. Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. Донецьк : ДонНУ, 2005. Т. 2, № 1. С. 90‒95.
15. Черноватий Л.М., Липко І.П. Співвідношення стратегій перекладу та рівня перекладацької компетентності майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету.Серія : Педагогічні науки. 2015. Вип. 131. С. 163‒167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_131_40 (дата звернення: 10.06.2020).
16. Мельник Ю.П. Глибинні структури та механізми їх переходу в поверхневі з урахуванням семантичних ролей. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія : Філологічні науки. 2012. Кн. 1. С. 59‒64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2012_1_15 (дата звернення: 10.06.2020).
17. Швачко С.О., Наливайко І.І. Стилістичні засоби омовлення негації на матеріалі англомовного художнього дискурсу. Філологічні трактати. 2014. Т. 6, № 1. С. 145‒148. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2014_6_1_25 (дата звернення: 10.06.2020).
18. Afrida N. Students’ ability in transforming a sentence: deep and surface structure. Journal of Linguistics, Literature and Language Teaching. 2017. № 2(2). P. 53‒66. URL: https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jl3t/article/view/14 (дата
звернення: 10.06.2020).
19. Кобякова І.К. Поверхнева та глибинна структури текстів: типологічні аспекти. Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. 2008. № 1. С. 35‒39.
20. Гридюшко О.О. Дискурсивні стратегії критики в електоральному дискурсі Німеччини й України (контрактивний аспект). Записки з українського мовознавства. 2019. Том 2, № 26. С. 285‒295.
21. Швачко С.О., Анохіна Т.О. Глибинна структура поверхневих лакун у синтаксичному дискурсі. Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. 2007. № 32. С. 114‒116.
22. Gong X. A Cross-Discipline Study of Surface Structure and Deep Structure. Journal of Social Science of Hunan Normal University. 2004. № 33. P. 23‒25.
23. Галкіна К.А. Основні поняття генеративної лінгвістики. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. 15–18 травня 2017 р. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 22‒24. URL: http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/3645 (дата звернення: 10.06.2020).
24. Волченко О.М. Використання синтаксичних трансформацій для досягнення еквівалентності перекладу. Молодий вчений. 2017. № 4.1. С. 89‒93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4 (дата звернення: 10.06.2020).
25. Lavie R. J. The Analogical Speaker or grammar put in its place : doctoral dissertation. Paris, 2003. URL: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00144458v1 (дата звернення: 10.06.2020).
26. Пташніченко А.М. Вилучення та додавання як основні синтаксичні трансформації при перекладі художніх прозових творів з англійської на українську мову. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Мовознавство. 2014. Вип. 1.(23). С. 147‒153. URL: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3278 (дата звернення: 10.06.2020).
27. Statistics Poland. Terms used in official statistics. URL: http://stat.gov.pl/en/metainformations/glossary/terms-used-inofficial-statistics/list.html (дата звернення: 10.06.2020).
28. Методологічні пояснення. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.06.2020).
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
84-93
Розділ
Перекладознавство