МІЖКОНЦЕПТУАЛЬНІ КОРЕЛЯЦІЇ В КОНЦЕПТОСИСТЕМІ СУЧАСНОГО НІМЕЦЬКОМОВНОГО МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ

  • Ірина Миколаївна Осовська Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
  • Євгенія Володимирівна Сяйлева Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Ключові слова: медичний дискурс, концепт, домен, автохтон, міжконцептуальні відношення координації, субординації, слідування, каузації

Анотація

Мета. Метою представленої статті є встановлення особливостей концептосистеми сучасного німецькомовного медичного дискурсу, а саме виявлення ключових одиниць його концептуального простору як ментального ресурсу та визначення взаємозв’язків між ними. Дослідження виконане в межах сучасної когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістичних досліджень, спрямованої, зокрема, на встановлення мисленнєво-мовленнєвих особливостей дискурсивних практик етнокультурних спільнот, особливостей комплементарності їхніх ментальних і вербальних ресурсів, що дає змогу описати їх ментальну зумовленість.

Методи. У роботі була використана методика когнітивного картування, шляхом якої здійснено інтерпретацію смислового плану тексту як складника дискурсу. Вона складалась із поетапного застосування концептуального методу – для встановлення множини концептів-автохтонів та аналізу регулярних суміжних пар, шляхом якого вдалося встановити пари концептів, що вживаються в найближчому контексті, кількісного аналізу, який обґрунтував закономірність встановлених пар для цього типу дискурсу, а також логіко-семантичного аналізу, на основі якого сформульовані логічні інтерпретації – основні пресупозиції в основі сучасного німецькомовного медичного дискурсу.

Результати. На матеріалі 500 дискурсивних актів визначено 2367 концептів, об’єднаних за змістовним принципом у 14 доменів, з яких об’єктивно встановлено 65 концептів-автохтонів, що створюють каркас концептосистеми сучасного німецькомовного медичного дискурсу, а також регулярні міжавтохтонні кореляції імплікації, слідування, каузації та координації, що демонструють певні смислові залежності у свідомості його учасників. Це дало змогу представити встановлені концепти як стрижні німецького уявлення про медичну сферу, зіставити його когнітивну репрезентованість та мовну об’єктивацію.

Висновки. Через експлікацію основної структури концептосистеми досліджуваної дискурсивної практики сформульовані ключові етноспецифічні пресупозиції основних актантів сучасного німецькомовного медичного дискурсу, які засвідчують, що кооперативна партнерська атмосфера між сучасним німецьким пацієнтом та лікарем формується як симбіоз усвідомлення й дотримання прийнятих у суспільстві законів, норм поведінки, цінностей, професійних обов’язків у процесі здійснення конкретної лікарської діяльності, а також висловлення емоційної підтримки один одного.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія, 2004. 342 с.
2. Бейлисон Л.С. Характеристики медико-педагогического дискурса (на материале логопедических рекомендаций) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Волгоградский гос. пед. ун-т. Волгоград, 2001. 19 с.
3. Осовська І.М. Сучасний німецькомовний сімейний дискурс: ментальний і вербальний ресурс. Чернівці : РОДОВІД, 2013. 304 с.
4. Приходько А.Н. Концепты и концептосистемы. Днепропетровск : СПД Белая Е.А., 2013. 307 с.
5. Шаніна О.С. Комунікативний аспект у медичному дискурсі. Література. Фольклор. Проблеми поетики : Збірник наук. праць. 2009. Вип. 33. Ч. 1. С. 734–742.
6. Шаніна О.С. Медичний дискурс: комунікативно-прагматичний і сугестивний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Одеса, 2015. 23 с.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
72-76
Розділ
Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство