СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ ГАЛУЗЕЙ ФІЗІОТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ

  • Ксенія Олександрівна Чумакова Хортицька національна академія
Ключові слова: лексична система, термінологія, структурні особливості, афіксація, абревіація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню способів творення терміноодиниць галузей фізичної терапії та ерготерапії, що наразі набувають популярності в Україні. Дослідження фокусується на структурних і семантичних характеристиках зазначених терміноодиниць.

Метою наукової розвідки є дослідження структурних особливостей зазначених термінів в англійській мові. Для її досягнення у дослідженні необхідно виконати такі завдання:

– проаналізувати морфологічні характеристики, які є типовими для досліджуваних терміноодиниць;

– визначити основні способи їх творення;

– визначити структурні моделі, що використовуються для творення мультикомпонентних термінологічних одиниць досліджуваної галузі в англійській мові.

Методи, використані в дослідженні, включали як суто лінгвістичні (наприклад, метод суцільного вибору, метод морфемного та словотворчого аналізу, методи структурно-семантичного й етимологічного аналізу), так і загальнонаукові (наприклад, метод кількісних підрахунків, систематизацію та класифікацію, узагальнення).

Результатами цього дослідження є: а) складання глосарію фізіо- та ерготерапевтичних термінів; б) огляд основних методів їх творення в англійській мові; в) визначення найчастіше використовуваних моделей.

Висновки. Упродовж останніх десятиліть терміносистеми привертають дедалі більшу увагу лінгвістів. Незважаючи на той факт, що терміноодиниці належать до лексичної системи мови (а отже, для них характерні ті ж способи творення, що застосовуються для творення загальновживаних лексем), співвідношення різних процесів номінації може відрізнятися. Серед досліджених термінів галузі фізіотерапії та ерготерапії в англійській мові 20% представлені монолексемними терміноодини цями, тоді як 75% є мультикомпонентними термінами. Більшість термінів-слів утворено за допомогою афіксації. Більшість полілексемних одиниць складається з двох елементів, а найбільш уживаною структурою таких термінів є N + N. Абревіатури (5% загальної кількості досліджених терміноодиниць) вживаються паралельно з повними їхніми формами.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Алексеева Л.М. Медицинский дискурс: теоретические основы и принципы анализа. Пермь : Изд-во Пермского ун-та, 2002. 200 с.
2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. Москва : Высшая школа, 1998. 315 с.
3. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1963. 391 с.
4. Гореликова С.Н. Природа термина и некоторые особенности терминообразования в английском языке. Вестник Оренбургского государственного университета. 2002. № 6. C. 129–136.
5. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение. Москва : Академия, 2008. 304 с.
6. Дрезен Э.К. Стандартизация научно-технических понятий, обозначений и терминов. Москва ; Ленинград : Стандартизация и рационализация, 1934. 108 с.
7. Канделаки Т.Л. Семантика и мотивированность терминов. Москва : Наука, 1977. 167 с.
8. Кияк Т.Р. Фахові мови та проблеми термінознавства. Нова філологія : збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2007. № 27. С. 203–208.
9. Коваль Р.С. Вимоги до терміна реабілітації. Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine : Conference Proceedings, Lublin, 28–29 April, 2017. Lublin, 2017. P. 91–94.
10. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Москва : Либроком, 2006. 256 с.
11. Литвиненко Г.И. Способы словообразования как фактор системности в терминологии (на материале терминов химического машиностроения). Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологія». 2007. № 1. С. 142–150.
12. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии: вопросы теории и методики. Москва, 1961. 159 с.
13. Реформатский А.А. Мысли о терминологии. Современные проблемы русской терминологии. Москва : Наука, 1986. С. 165–198.
14. Чернышова Л.А. Отраслевая терминология в свете антропоцентрической парадигмы. Москва : Изд-во МГОУ, 2010. 206 с.
15. Dictionary of Nursing / E. Martin, T. McFerran (eds.). London : A & C Black, 2003. 336 p.
16. Recovery for performance in sport / C. Hausswirth, I. Mujika (eds.). Paris : Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance, 2010. 280 p.
17. Herbert R., Jamtvedt G. Evidence-Based Physiotherapy. Edinburgh : Elsevier Ltd., 2011. 173 p.
18. Jacobs K. Quick Reference Dictionary for Occupational Therapy. Boston : SLACK Incorporated, 2015. 724 p.
19. Porter S. Dictionary of Physiotherapy. Butterworth-Heinemann, 2005. 414 p.
20. Rice J. Medical Terminology for Health Care Professionals. New York : Pearson, 2016. 845 p.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
67-70
Розділ
Романські, германські та східні мови