ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО КОМПЛІМЕНТУ ЯК ТАКТИК МОВЛЕННЄВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ

  • Ліна Євгеніївна Сорокіна Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: стратегії позитивної ввічливості, стратегії негативної ввічливості, самопрезентація, гендерна приналеж- ність, гомогенна група, гетерогенна група

Анотація

Метою статті є вивчення тактик прямого та непрямого компліменту для здійснення маніпулятивного впливу на прикладі англомовного діалогічного дискурсу.

Методи. Мета дослідження досягнута за допомогою таких наукових методів: лінгвістичного аналізу, описового методу, методу систематизації й узагальнення, а також контекстуального аналізу. Тактики розглянуто крізь призму стратегій позитивної та негативної ввічливості за теорією П. Браун та С. Левінсона. Основа позитивної ввічливості – це вербальне спілкування між індивідами, об’єднаними взаємним прагненням зберегти та зміцнити товариство, негативна ввічливість – це основа тактовної поведінки й взаємної поваги.

Результати. Доведено, що тактики прямого та непрямого компліменту ефективно сприяють здійсненню цілей маніпулятора шляхом скорочення комунікативної відстані та, відповідно, створення позитивного соціального обличчя адресанта. Тактика прямого компліменту реалізується в разі застосування експліцитних засобів вираження оцінки адресата. Тактика непрямого компліменту реалізується, якщо оцінка не стосується суб’єкта напряму і має форму питання, спонукання і/або порівняння. Встановлено, що смислове та функціональне навантаження компліменту в процесі комунікації з метою маніпуляції не обмежується лише прагненням бути люб’язним, встановити та підтримати контакт. Адже стимуляція позитивних емоцій за допомогою компліменту відкриває маніпулятору доступ до свідомості адресата. Особливу увагу також приділено гендерному аспекту. Імплементація компліментарних тактик із метою маніпуляції розглянута в гомогенних та гетерогенних групах.

Висновки. Після аналізу зроблено висновок, що, на відміну від чоловіків, жінки зрідка вдаються до компліментарних тактик із метою маніпуляції. Жіночі компліменти вирізняються непрямим або дещо нестандартним характером як у гетерогенних, так і гомогенних групах. Чоловіки ж застосовують оригінальні компліменти лише в гетерогенних групах у соціальній ситуації флірту.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Василенко Н.В. Манипулятивный потенциал речевой тактики комплимента. Мовні і концептуальні картини світу. 2009. Вип. 26. Ч. 1. С. 148‒152.
2. Вострикова Е.С. Комплимент как одна из форм фатического общения : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 «Германские языки». Санкт-Петербург, 2010. 17 c.
3. Галимова З.Ф. Тактики комплимента и похвалы в конструировании «положительного образа» женщины-собеседницы: на материале ток-шоу : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19. Ижевск, 2009. 168 с.
4. Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни. Москва : КАНОН-пресс, 2000. 301 с.
5. Гриценко Е.С. Гендер в английской лингвокультуре. Нижний Новгород : Нижегородский гос. лингв. ун-т им. Н.А. Добролюбова, 2008. 214 с.
6. Дементьев В.В. Непрямая коммуникация. Москва : ГНОЗИС, 2006. 376 с.
7. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Москва : Едиториал УРСС, 2002. 284 с.
8. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации : Сопоставление английских и русских лингво-культурных традиций. Москва : Языки славянских культур, 2009. 512 с.
9. Микитюк Ю.В. Комплімент як мовленнєвий акт (на матеріалі німецькомовних драматичних творів XVIII–XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Львів, 2017. 22 с.
10. Міщенко В.Я. Комплімент в мовленнєвій поведінці представників англомовних культур : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2000. 23 с.
11. Шейгал Е.И. Игровой дискурс : игра как коммуникативное событие. Известия РАН. Серия литературы и языка. 2008. Т. 67, № 1. С. 3‒20.
12. Alderson M. How to Break Your Own Heart. L. : Penguin Books, 2009. 380 p.
13. Bagshawe L. Sparkles. L. : Headline, 2006. 599 p.
14. Brown P., Levinson S.C. Politeness : Some universals in language usage. Cambridge : Cambridge University Press, 1987. 345 p.
15. Desperate Housewives. 2007. Season 3. Episode 22.
16. Forrester H. The Latchkey Kid. L. : Harper Collins, 2009. 240 p.
17. Haugh M., Bargiela-Chiappini F. Face in Interaction. Journal of Pragmatics. 2010. Vol. 42. P. 2073‒2077
18. Hiaasen C. Basket Case. N.Y. : Warner Books, 2002. 410p.
19. Holmes J. An Introduction to Sociolinguistics. Harlow : Pearson Education Limited, 2008. 504 p.
20. Jurčenko A. Politeness strategies in the interview with Michelle Obama. Odessa Linguistic Journal. 2019. Vol. 14. P. 37‒44.
21. Leech G. Politeness : Is there an East-West divide? Journal of Politeness Research. 2007. Vol. 3, № 2. P. 167‒206.
22. Nowik E.K. Politeness of the Impolite : Relevance Theory, Politeness and Banter. Relevance Studies in Poland. 2005. Vol. 2. P. 157‒166.
23. Sheldon S. Memories of. L. : Harper Collins Publishers, 1994. 392 p.
24. Vincenzi P. Almost a Crime. L. : Orion, 2000. 627 p.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
54-58
Розділ
Романські, германські та східні мови