НОВЕЛІСТИКА ГАЛИНИ ЖУРБИ: ДИФУЗІЯ ЖАНРУ

  • Світлана Степанівна Журба Криворізький державний педагогічний університет
Ключові слова: проза, новела, казка, легенда, синтез, модифікація, взаємопроникнення жанрів, контамінація жанрів

Анотація

Мета. Мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століття вражає експериментальністю письма, жанровою еклектикою, модифікацією жанру, інтертекстуальністю. Мета статті – на прикладі творів «Казка про Змарагд», «В ясний день», «Ассірійська легенда» Галини Журби простежити художньо-образну організацію текстів, авторське поєднання різножанрових елементів у структурі новели. Питання дифузії жанрів майже не висвітлювалося в публікаціях про письменницю, тож потребує належного осмислення й аналізу.

Методи. Методологічні засади дослідження полягають у комплексному застосуванні історико-літературного, герменевтичного методів та рецептивної естетики, що дало змогу розкрити проблему дифузії жанру у літературі, вказати значення Галини Журби у модифікації жанру новели через аналіз її творів. Метод інтертекстуального аналізу було використано у дослідженні міжтекстових зв’язків прози письменниці та фольклору, міфології. Використано методику аналізу, синтезу, добору та систематизації матеріалу.

Результати. У процесі дослідження продемонстровано руйнування канонів жанру новели у літературі початку ХХ століття, вказано на динамізм і художні трансформації модерних творів, синтез різножанрових форм. У ранній прозі Галини Журби простежуємо експериментальні пошуки авторки у формозмістовій організації новели. Результати дослідження показали, що процес жанрового синтезу дав змогу авторці увиразнити ідейно-тематичний зміст творів, розширити горизонт читацького сприйняття. Філософське осмислення буття людини і світу, трансформація міфологічних образів «Казки про Змарагд», «В ясний день», «Ассірійської легенди» Галини Журби засвідчують індивідуально-стильову ознаку письма та творчі пошуки в жанрі новели. Виявлено особливості прози письменниці, до яких належить контамінація жанрів новели і казки, новели і легенди, трансформація фантастичних образів, мотивів у новелістичну структуру, інтертекстуальність.

Висновки. Отже, взаємопроникнення одного тексту в інший у малій прозі Галини Журби сприяє увиразненню сюжетно-композиційних можливостей текстів, збагаченню формозмістових елементів, міжтекстовій взаємодії. Авторська інтерпретація відомих міфологічних образів, фантастичні вкраплення, оновлення семантики текстів, композиційна організація текстів визначили нову жанрову модель творів «Казка про Змарагд», «В ясний день» як модерну казку, «Ассірійську легенду» –модерну легенду. Через модерні способи мислення письменниці відбувається становлення індивідуально-художнього стилю у співвідношенні з літературними здобутками прози доби.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бовсунівська Т.В. Теорія літературних жанрів : Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 519 с.
2. Бровко О.О. Новела в структурі української прози: модифікації та функції : монографія. Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. 400 с.
3. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століття : монографія. Львів : Академічний Експрес, 1999. 280 с.
4. Журба Г. Ассірійська легенда. Дерево пам’яті : у 4 випусках. Київ : Веселка, 1991. Вип. 3. С. 92–96.
5. Журба Г. Казка про Змарагд. Дивослово. 2012. № 10 (667). С. 59–64.
6. Журба Г. В ясний день. Українська хата. 1910. № 10. С. 642–647.
7. Колінько О. Новела рубежу ХІХ–ХХ ст.: традиції жанру чи руйнування канону? Слово і час. 2015. № 2. С. 63–70.
8. Мафтин Н.В. Західноукраїнська та еміграційна проза 20–30-х років ХХ століття: парадигма реконкісти : монографія. Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. 356 c.
9. Овчинникова Л. Русская литературная сказка ХХ века (история, классификация, поэтика). Москва : Ред-изд. центр «Альфа», 2001. 324 с.
10. Смірнова Н. Міфогенність імпресіоністичної поетики «Казки про змарагд» Г. Журби. Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : до 125-ї річниці від дня народження письменниці. Збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. Випуск 3. С. 103–112.
11. Сокол Г.Р. Жанрово-стильові особливості прози Галини Журби: текст і контекст : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.01.01. Івано-Франківськ, 2010. 19 с.
12. Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі: до 125-ї річниці від дня народження письменниці. Збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. Випуск 3. 536 с.
Опубліковано
2020-11-25
Сторінки
6-10
Розділ
Українська мова та література