МОВА РЕКЛАМИ В ЧАСИ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ТА СЛОВАЦЬКИХ ТЕКСТІВ)

Ключові слова: мова реклами, соціальна реклама, комерційна реклама, рекламний текст, пандемія, коронавірус, сленгові та розмовна лексика, фразеологізми, рекламні новотвори

Анотація

Метою дослідження є аналіз рекламної лексики (на матеріалі українських та словацьких текстів), поширення якої пов’язане з темою COVID-19.

У статті зосереджено увагу на оновленні лексики засобів масової інформації медичною термінологією, подано перелік найуживаніших українських і словацьких лексем, пов’язаних із зазначеним захворюванням. Зафіксовано появу нових лексем у мовленні споживачів, визначено причини активізації цих слів. Проаналізовано стан вивчення вибраної проблематики в українській та словацькій мовознавчих спільнотах. Актуальність дослідження обґрунтована відсутністю праць схожого характеру. Подано окремі газетні статті, присвячені лексичним інноваціям, що пов’язані з темою коронавірусного захворювання.

Методи. У процесі дослідження фактичного матеріалу застосовано описовий метод, метод аналізу і синтезу, метод лінгвістичного спостереження, метод систематичного спостереження, поєднання індуктивного та дедуктивного методів, метод порівняння.

У центрі дослідження перебуває мовотворення реклами, зокрема соціальної та комерційної, поширеної на початку 2020 року. Розглянуто тематику соціальних текстів із виокремленням дитячої цільової аудиторії. У межах соціальної реклами наведені приклади світових слоганів-закликів, тексти зі сленговою та розмовною лексикою, фразеологізмами та рекламними неологізмами. У роботі також звернено увагу на креативні підходи при мовному оформленні соціальних текстів, зокрема йдеться про вживання цитат. Щодо комерційної реклами зафіксовано, що деякі рекламні компанії також використовують соціальні слогани, інші – вдало поєднують рекламу свого продукту з відомими соціальними лозунгами. Мова комерційної реклами також збагатилася сленговими та розмовними компонентами, зафіксовані й іншомовні елементи. На особливу увагу заслуговують рекламні новотвори, які урізноманітнюють та збагачують мовний простір реклами.

Результати та висновки. «Коронавірусна» лексика розширила мовний діапазон текстів, як українського, так і словацького рекламного простору. У дослідженні репрезентовано тематику найчастотніших слоганів, мовні особливості творення соціальної та комерційної реклами (використання сленгової та розмовної лексики, рекламних неологізмів, іншомовних компонентів тощо).

Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
130-134
Розділ
Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство