ДІЄСЛОВА “AVOIR” ТА “ÊTRE” У ТВОРЕННІ ТЕРМІНІВ ФУТБОЛУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

  • Ольга Василівна Романчук Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  • Ростислав Семенович Коваль Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Ключові слова: футбольна термінологія, дослідження, французька мова, словник, переклад, смисл

Анотація

Мета роботи полягає у тематичному, лексико-семантичному та структурному аналізі особливостей термінів футболу у французькій мові, утворених із використанням як опорних компонентів дієслів “avoir” та “être”.

Методи суцільного вибору, аналізу словникових дефініцій, структурний, описовий, а також перекладознавчі та загальнонаукові є основними, які використані у нашій розвідці. Для досягнення мети проаналізовано тлумачні та перекладні галузеві словники, на основі чого відібрано 39 словосполучень з дієсловом “avoir” та 34 словосполучення з дієсловом “être”. Наукові положення роботи базуються на працях провідних фахівців з проблематики футбольної термінології.

Результати. Терміни були розділені на такі тематичні групи: для найменувань характеристики гри, результату, дій гравців, команди та суддів. У багатьох термінологічних словосполученнях смисл є зрозумілим: avoir du style; être motivé тощо. Однак додаткового пояснення потребує, наприклад, être lanterne rouge. Характерним є використання метафори: avoir un super banc чи être à la baguette; лексики арго: cerise, f → avoir la cerise / aller aux cerises; трапляються запозичення з англійської: être fair-play.

Виявлено, що розглянуті групи термінів також є притаманними для інших видів спорту. Функціонують такі структурні моделі з опорним дієсловом “avoir”: “avoir” + іменник, -и; прикметник, іменник; іменник, прикметник (відповідно, avoir la bougeotte; avoir des gants en peau de pêche; avoir la grande forme; avoir une défense étanche). Аналогічну картину спостерігаємо з опорним дієсловом “être”: “être” + іменник, -и; прикметник; прикметник, іменник; іменник, прикметник (відповідно, être remplaçant; être aux portes; être court; être en pleine bourre; être lanterne rouge).

Висновки. Дієслова “avoir” та “être” у французькій мові входять в основу термінологічних словосполучень для найменування всіх аспектів гри у футбол. Здебільшого їх смисл є зрозумілим, хоча окремі потребують експлікації. Трапляється використання метафори, лексики арго та запозичень з англійської. Структура проаналізованих термінів така: “avoir” / “être” + іменник, -и; прикметник, -и.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Боровська О.В. Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної культури та спорту : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.01. НАН України, Інститут української мови. Київ, 2004. 17 с.
2. Дубяк М.Б. Епоніми як терміни на позначення футбольних понять (на матеріалі французької та іспанської мов). Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови, 2016. Вип. 23. С. 81–86.
3. Дубяк М.Б. Ієрархічна структура найменувань фізичної дії на об’єкт у футбольній термінолексиці (на матеріалі французької та іспанської мов). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. № 17. Луцьк, 2009. С. 111–115.
4. Дудок Р.І. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 358 с.
5. Коваль Р.С. Проблеми перекладу футбольної термінології. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 14. 2010. С. 353–361.
6. Коваль Р.С. Синонімія у французькій футбольній лексиці. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 14, т. 2. Львів, 2010. С. 107–112.
7. Ларусс : французько-український словник. Українсько-французький словник: 2 в 1 т. 420000 одиниць пер. / гол. ред. В. Бусел. Київ, Ірпінь : Перун, 2011. XIV, 987, XXIV, 471 с.
8. Мова футболу. Шестимовний словник футбольної лексики / уклад.: Р.С. Помірко, М.Б. Дубяк, Т.Р. Іваньо, М.І. Проців. Львів : НВФ «Українські технології», 2009. 100 с.
9. Струганець Ю.Б. Семантика, структура, функціонування футбольної лексики в українській літературній мові початку XXI століття : дис. ... канд. філол. Наук : 10.02.01. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2016. 228 с.
10. Cerovšek M. Quelques défis de classification des expressions idiomatiques du football en français. Lublin Studies in Modern Languages and Literature, No. 42 (4), 2018, pp. 237–251. DOI: 10.17951/lsmll.2018.42.4.237 (дата звернення: 20.05.2020).
11. De Giovanni C. Les collocations et la langue du foot dans les dictionnaires bilingues. Le lingue dello sport, Actes du colloque international, Rome, libera università “San Pio V”, 1er octobre 2009, Fasano-Paris, 2010, pp. 161–170.
12. Berthou Th. Dictionnaire historique des clubs de football français. Mulhouse: White–Rovers, Pages de foot, 1999. 251 p.
13. Dotoli G. La langue du football. Éla. Études de linguistique appliquée, 2012/1, No. 165, pp. 29–42.
14. Goursau H. Le grand dictionnaire de football. Saint-Orens de Gameville : Éditions Henri Goursau, 2010. 480 p.
15. Langenscheidt UEFA. Praxis Wörterbuch Fußball. Deutsch – Englisch – Französisch. Berlin : Langenscheidt / UEFA, 2010. 569 S.
16. Lavric E., Steiner J. Football: le défi de la diversité linguistique. Bulletin VALS-ASLA, No. 95, 2012, pp. 15–33.
17. Lavric E., Pisek G., Skinner A., Stadler, W. (eds.). The Linguistics of Football. Tübingen: Gunter Narr, 2008. 418 p.
18. Le Petit Robert 2012. Dictionnaire multimédia. CD-ROM PC.
19. Merle P. L’Argot du foot. Paris : Mona Lisait, 1998. 79 p.
20. Meyer B. Dictionnaire du football. Le ballon rond dans tous ses sens. Paris : Honoré Champion, 2012. 496 p.
21. Oussadi Z. Le top des expressions du football, de la trompette au mec claqué. URL: http://www.onzemondial.com/dossiers/59541-lexique-supporters-football-vocabulaire (дата звернення: 24.02.2020).
22. Ritter D. Dictionnaire subjectif du football. Paris : L’harmattan, 2017. 260 p.
23. Teodorescu C.-N. Les couleurs dans le langage du football. Le stéréotype: est-il bon? Est-il mauvais? Conférence internationale, Bucarest, 10 et 11 juin 2016, Craiova, Editura universitaria, 2016. Pp. 216–223.
24. Yildirim K. Kauderwelsch Dictionary. Fußball-Wörterbuch in 7 Sprac Português-Türkçe. Bielefeld : Reise-Know-How Rump, 2006. 160 S.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
106-111
Розділ
Романські, германські та східні мови