МЕТАФОРИЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ НАЙМЕНУВАННЯ НІМЕЦЬКИХ ПОНЯТЬ РОБОТОТЕХНІКИ

Ключові слова: термін, науково-технічна термінологія, лексико-семантичний підхід, метафора, термінологічна метафоризація

Анотація

Мета. Мета статті – дослідити німецькомовні терміни робототехніки, які пов’язані метафоричними відношеннями, та визначити головні види та моделі (семантичні групи) метафоричних конструкцій, які є продуктивними у досліджуваній терміносистемі.

Методи. Дослідження ґрунтується на засадах застосування загальнонаукових (методи діалектики: індукції, дедукції та функціонального підходу) і спеціальних методів та методик аналізу мовного матеріалу лінгвістики. У роботі також використано прийоми спостереження, узагальнення, інтерпретації, моделювання та систематизації. Матеріалом для дослідження послугували німецькомовні терміни робототехніки (1 670 мовних одиниць), які були відібрані шляхом суцільної вибірки з фахових текстів робототехніки (журнальних статей, праць конференцій, навчальних посібників і т. д.).

Результати. Аналіз досліджуваної термінології дав змогу виявити особливості метафоричного походження термінів та визначити основні семантичні групи метафор. Відзначено, що термінологічна метафоризація – це семантичний спосіб найменування спеціального поняття на основі предметної, функціональної схожості наукових та побутових об’єктів, які ґрунтуються на порівнянні та зіставленні. Результати проведеного дослідження підтверджують той факт, що підґрунтям метафоричних перенесень у науково-технічній термінології робототехніки є функціональна та зовнішня подібність досліджуваних об’єктів.

Висновки. Доведено, що продуктивними джерелами поповнення німецької термінології з робототехніки, як засвідчує аналіз текстів галузі робототехніки, є терміни, утворені шляхом метафоризації (7% усіх термінів). Терміни концептосфери-джерела поповнюються найчастіше із соматизмів (30% термінів-метафор), назв частин рельєфу (21% термінів-метафор), природних явищ, назв явищ і процесів, пов’язаних із соціальним життям людини (20% термінів-метафор), назв геометричних фігур (13% термінів-метафор), назв побутових предметів та предметів з оточення людини (9,4% термінів-метафор), назв ознак предметів побуту (5% термінів-метафор), назв сімейних та родинних відносин (0,8% термінів-метафор), ботанічних термінів (0,8% термінів-метафор).

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Качан Б.М. Сфери-джерела німецьких метафоризованих психологічних термінів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Філологія. 2019. № 39(2). С. 26–29.
2. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник. Київ : Академія, 2010. 464 с.
3. Ковбасюк Л.А., Абрамова К.А. Метафори-композити в сучасній німецькій мові. Молодий вчений. Філологічні науки. 2017. № 1(41). С. 277−280.
4. Петренко О.В. Структурно-семантичні особливості німецькомовної термінології в галузі робототехніки : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 ; ЗНУ. Запоріжжя, 2019. 310 c.
5. Тараба І.О. Метафоризація та метонімізація як когнітивно-семантичні механізми неологізації німецької соматичної фразеології. Мова. 2016. № 25. С. 88–94.
6. Ткачева Л.Б. Происхождение и образование авиационных терминов в английском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Львов, 1973. 29 с.
7. Шарафутдинова Н.С. Лексико-семантические процессы в немецкой авиационной терминосистеме. Ульяновск : УлГТУ, 2016. 204 c.
8. Androutsopoulous J. Deutsche Jugendsprache. Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen. Frankfurt a/M. ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien : Peter Lang Verlag, 1998. 684 s.
9. Kontutyte E. Einführung in die Fachsprachenlinguistik. Vilniaus, 2017. 64 s.
10. Lakoff G. Metaphors. We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 242 p.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
92-95
Розділ
Романські, германські та східні мови