ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СЕМАНТИЦІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Ключові слова: фразеологічне значення, фразеопродуктивність, екстралінгвальні чинники, національно-культурний компонент, транспорт

Анотація

Мета. У дослідженні проаналізовано фразеологічні одиниці сучасної німецької мови на позначення транспортних засобів із метою з’ясувати, як національно-культурна інформація знаходить відображення у їх семантиці. Визначено основні компоненти фразеологічного значення досліджуваних одиниць, розглянуто фразотворчу активність компонентів на позначення транспортних засобів та позамовні чинники виникнення досліджуваних фразеологізмів.

Методи. Описовий метод, компонентний аналіз, етимологічний аналіз, метод кореляції мовних та позамовних явищ.

Результати. З’ясовано, що семантична структура фразеологічних одиниць із компонентом на позначення транспортних засобів складається з денотативного, мотиваційного та конотативного блоків, до складу якого входять емотивно-оцінний, експресивний, функціонально-стилістичний та національно-культурний компоненти. Національно-культурна інформація закладена у денотативному блоці або культурних конотаціях. У розвідці проаналізовано фразеологічні одиниці сучасної німецької мови з компонентом на позначення транспортних засобів, у складі яких виявлено лише 18 слів – найменувань транспорту, які по-різному беруть участь в утворенні досліджуваних одиниць. Результати розвідки дають підстави стверджувати про високу фразеопродуктивність лише двох компонентів на позначення транспортних засобів (Schiff, Karre). Середньою фразотворчою активністю, тобто входженням до складу більше ніж 5 фразеологічних одиниць, відзначаються лексеми Zug, Wagen та Bahn. 13 компонентів на позначення транспортних засобів зустрічаються нечасто у складі досліджуваних фразеологічних одиниць, що зумовлено історією розвитку самого транспорту, адже автомобільний, залізничний та авіаційний виникає лише у XIX – на початку XX ст. У ході дослідження було встановлено, що основними причинами високої фразо творчої активності компонентів Schiff, Karre та екстралінгвальними чинниками виникнення досліджуваних фразеологічних одиниць є розвиток торгівлі як головного стимулу виникнення мореплавства та пов’язаного з ним кораблебудування, які сягають своїм корінням у сиву давнину, а також винахід колеса як одного з найбільших досягнень людства.

Висновки. Різні сфери та аспекти діяльності німецькомовного етносу знайшли своє відображення у фразеологічних одиницях із компонентом на позначення транспортних засобів: розвиток мореплавства та пов’язаних із ним професій та занять, пошук та винахід нових засобів для пересування, поява нових видів транспорту. Суспільні чинники вплинули на входження компонента на позначення транспортного засобу до складу досліджуваних фразеологічних одиниць та його фразо творчу активність.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм : монография. Москва : Элпис, 2008. 271 с.
2. Гаврись В.І. Сталі сполучення слів у сучасній німецькій мові (Походження та вживання). Київ : Радянська школа, 1971. 247 с.
3. Лапиніна О.Л. Національно-культурна своєрідність фразеологічних одиниць німецької мови з гастрономічним компонентом : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2016. 254 с.
4. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. Москва : Высшая школа, 1989. 287 с.
5. Райхштейн А.Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. Москва : Высшая школа, 1980. 143 с.
6. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва : Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.
7. Röhrich L. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten: in 5 Bänden. Berlin: Directmedia, 2000. B. 1. 632 S.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
67-71
Розділ
Романські, германські та східні мови