МОВНА СИНЕСТЕЗІЯ ТА СИНЕСТЕЗІЙНА МЕТАФОРА

  • Оксана Вікторівна Борисович Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-8709-2849
  • Тетяна Андріївна Чаюк Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-5318-688X
Ключові слова: когніція, мовна синестезія, полімодальне явище, полісенсорне відчуття, перцепція, синестезійна метафора

Анотація

Мета. Метою статті є визначення сутності та надання загальної характеристики таких понять, як «мовна синестезія» та «синестезійна метафора». Досягнення подібної мети стає можливим завдяки з’ясуванню взаємозв’язку синестезії з мовою, визначенню походження синестезійної метафори, встановленню її ролі в процесі метафоризації та фіксації чуттєвого досвіду людини, аналізі лінгвокогнітивних і перцептивних особливостей синестезійної метафори.

Методи. Застосування методів опису, теоретичного узагальнення та аналізу дозволило здійснити системний і комплексний аналіз понять «мовна синестезія» та «синестезійна метафора» та схарактеризувати синестезійну метафору як складне лінгво-когнітивне, перцептивне та полімодальне явище.

Результати. Феномен синестезії, що є специфічним утворенням різних модусів людської перцепції, досліджується різними науками гуманітарного циклу, пов’язаними з людиною, її відчуттями, афективно-когнітивно-перцептивною системою, мовленням. Аналіз синестезії як мовного явища дозволяє з’ясувати, що воно визначає та фіксує особливості чуттєвого досвіду людини, а також її полісенсорні враження та відчуття. Засобами вербалізації подібного досвіду є синестезій ні метафори. Синестезійні метафори є емоційно-оцінними одиницями мовного кодування взаємозв’язків полісенсорного сприйняття запахів, звуків, кольорів, смаків, температури різними органами людської перцепції. Синестезійні метафори є результатом когнітивно-символічної інтеграції чуттєвого досвіду людини. Полімодальність образу, віддзеркаленого у синестезій ній метафорі, та його перцептивна природа стосуються проблем тілесності. Основою формування тілесності є афективно-когнітивно-перцептивна система людини. Отже, синестезійна метафора належить до рівнів перцепції, когніції та мовної актуалізації, що зумовлює її складний та багатоаспектний характер. Складна організація синестетичних метафор виділяє їх серед інших. Саме тому багато науковців вважають синестезійні метафори особливим та окремим видом когнітивних метафор.

Висновки. Синестезія є мовною універсалією, що знаходить своє відображення у вигляді синестезійних метафор, здатних вербалізувати полісенсорний досвід людини. Синестезійні метафори є особливим видом когнітивних метафор на позначення результатів взаємодії зорових, слухових, смакових, ольфакторних, тактильних і температурних відчуттів. Подібні метафоричні одиниці кодують у своєму значенні інформацію різного перцептивного ряду. Вони слугують засобами вербалізації чуттєвого досвіду людини, мотивованого її тілесними відчуттями та взаємодією її сенсорних систем. Являючи собою складне, багатоаспектне лінгвокогнітивне, полімодальне та перцептивне явище, синестезійні метафори стають невіддільною частиною лінгвокогнітивних і психолінгвістичних досліджень

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. Москва : Помовский и партнеры, 1994. 330 c.
2. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1973. 246 с.
3. Газарова Е.Э. Психология телесности. Москва : Институт jбщегуманитарных исследований, 2002. 192 с.
4. Ивакина E.B. Проявление языковой синестезии в процессе наименования акустических явлений. Филологические этюды. 2001. Вып. 4. С. 170–173.
5. Колодкина E.H. Полимодальная образность в психологической структуре слова. Актуальные проблемы психолингвистики. 1996. № 4. С. 9–17.
6. Крюкова Н.Ф. Метафорика и смысловая организация текста : монография. Тверь : Издательство Тверского государственного университета, 2000. 163 с.
7. Нюбина Л.М., Белютин Р.В. Синестезическая метафора как механизм репрезентации ментального мира (на примере языковой экспликации концепта «Gedanke»). Когнитивная лингвистика : ментальные основы и языковая реализация : сборник статей к юбилею профессора H.A. Кобриной. Санкт-Петербург : Тригон, 2005. С. 125–131.
8. Панкратова С.А. Когнитивно-семантические аспекты метафорического моделирования. Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 2009. № 87. С. 88–99.
9. Петров В.В. Метафора: от семантических представлений к когнитивному анализу. Вопросы языкознания. 1990. № 3. С. 20–32.
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер Ком, 1998. 192 с.
11. Рузин И.Г. Когнитивные стратегии именования : модусы перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и их выражение в языке. Вопросы языкознания. 1994. № 6. C. 16–26.
12. Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. Санкт-Петербург : Наука, 1993. 152 с.
13. Солсо P.Л. Когнитивная психология. Москва : «Либерея», 2002. 600 с.
14. Чудинов А.П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. Екатеринбург : УрГПУ, 2003. 248 с.
15. Baron-Cohen S. Synaesthesia : Prevalence and Familiarity. Perception. 2015. V. 25 (9). P. 1073–1079.
16. Gibbs R.W. The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding. Cambridge : Cambridge University Press, 1994. 518 p.
17. Grossenbacher P.G. Mechanisms of Synaesthesia : Cognitive and Physiological Contains. Trends in Cognitive Sciences. 2001. V. 5. № 1. P. 36–41.
18. Johnson M. The Body in the Mind : The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago : The University of Chicago Press, 2013. 274 p.
19. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago : University of Chicago Press, 1980. 242 p.
20. Norman J. Assassin of Gor (Gorean Saga). L. : New Beacon Books, 2014. 396 p.
21. Norman J. Priest-Kings of Gor (Gorean Saga). L. : New Beacon Books, 2014. 326 p.
22. Norman J. Raiders of Gor (Gorean Saga). L. : New Beacon Books, 2014. 332 p.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
54-59
Розділ
Романські, германські та східні мови