СПЕЦИФІКА ІМЕНУВАНЬ ГОТЕЛІВ У СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

  • Олена Миколаївна Сидоренко Донецький національний медичний університет
Ключові слова: ергонім, топонім, антропонім, онімізація, трансонімізація, апелятив, лексема

Анотація

Мета. Метою статті є аналіз найменувань об’єктів готельного бізнесу, зафіксованих у східних областях України протягом останніх десяти років, за лексико-семантичними та структурними ознаками.

Методи. Дослідження здійснено за допомогою таких наукових методів, як описовий, ареальний, статистичний.

Результати. Досліджено численні українські ергоніми, зокрема 423 назви об’єктів готельного бізнесу, розташованих у східних регіонах України. Більшість імен подано українською мовою, а також наявні імена, запозичені з інших мов. Назви об’єктів готельного бізнесу, запозичені з англійської та французької мов, використовують такі засоби передачі іноземних слів, як пряме включення з повним збереженням початкової графіки, транскрипції та транслітерації. Частина українських слів була передана латинською графікою, крім англійських імен, перекладених кирилицею. Основний спосіб утворення назв – відапелятивний. Ці ергоніми було проаналізовано та зроблено спробу їх класифікації. Найменування об’єктів готельного бізнесу сходу України відапелятивного походження умовно поділено на одинадцять підгруп, а саме: патріотичні назви, назви з відображенням національного колориту, із вказівкою на вид діяльності клієнтів, на високу якість обслуговування, на географічні особливості місця розташування, із вказівкою на невеликий розмір об’єктів, із вказівкою на великий розмір об’єктів, привабливі романтичні назви, словосполучення з лексемою золотий, словосполучення з лексемою море, назви, утворені від назв рослин, птахів та тварин із позитивною конотацією. Усі аналізовані в поданій праці найменування мають позитивний стилістичний колір і виконують рекламну функцію. Також приділено увагу використанню різноманітних ергонімних термінів, які в деяких випадках служать іменами та вказують на розмір установи. Зазначено використання відонімного метода формування українських ергонімів. Серед відонімних назв проаналізовано ергоніми, утворені шляхом трансонімізації антропонімів, топонімів, міфонімів, поетонімів.

Висновки. Детальний аналіз виявив відапелятивний спосіб як основний для формування назв об’єктів готельного бізнесу східних областей України. З-поміж відонімних назв виокремлено відтопонімні та відантропонімні як найчисленніши.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Белей О.О. Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської області) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Львів, 2000. 209 с.
2. Дідур Ю.І. Особливості функціонування ергонімів у мові, мовленні та ментальному лексиконі (в українській, англійській та російській мовах) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. Одеса, 2015. 195 с.
3. Кутуза Н.В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м. Одеси) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Одеса, 2003. 214 с.
4. Лєсовець Н.М. Ергонімія м. Луганська: структурно-семантичний і соціально-функціональний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Луганськ, 2007. 295 с.
5. Сидоренко О.М. Номінаційні процеси в полілінгвальній ергонімії Донеччини : дис. ... канд. філол. н. : 10.02.15. Донецьк, 2013. 210 с.
6. Цілина М.М. Ергоніми м. Києва: структура, семантика, функціонування : дис. ... канд. філол. н. : 10.02.01. Київ, 2006. 243 с.
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
113-116
Розділ
Загальне мовознавство