КОНСТРУКЦІЙНА ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНАУГУРАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ В НОВИННИХ ТЕКСТАХ

  • Наталія Михайлівна Талавіра Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Ключові слова: трансформація, ідентична конструкція, модифікована конструкція, реконтекстуалізація, модель

Анотація

Мета представленої розвідки полягає у встановленні мовних засобів передачі ідей інавгураційної промови Дональда Трампа в англомовних новинних текстах. Для досягнення поставленої цілі були використані методи суцільної вибірки, кількісного, компонентного та конструкційного аналізу виокремлених одиниць.

Результати дослідження відображають трансформації, що відбуваються з мовними одиницями під час відображення змісту публічного виступу в новинах. Інавгураційна промова американського президента, яка є його першою офіційною можливістю репрезентувати власне бачення політики та своєї ролі в ній, широко представлена в різних виданнях у всьому світі. При цьому журналісти змінюють зміст і форму тексту через пряме чи непряме цитування мовця, тобто ми маємо справу з реконтекстуалізацією за рахунок субституції мовних одиниць, доповнення шляхом використання нових елементів для тлумачення реалій для широкої аудиторії. У проаналізованих десяти новинних статтях було виокремлено дві групи конструкцій: ідентичні та модифіковані. Ідентичні, тобто тотожні в обох в інаугураційній промові та новині про неї, конструкції, можуть містити два або три компоненти у своєму складі (мікроконструкції) чи включати ціле речення (макроконструкції). Модифіковані конструкції містять змінені компоненти у своєму складі. Зберігаючи ключові слова, трансформовані одиниці представлені узагальненими або специфікувальними елементами. Узагальнювальна модель модифікованих конструкцій утілена за допомогою двох операцій, що залежать від довжини трансформованих уривків з інавгураційної промови: моно-, тобто одного висловлення, та поліузагальнення, яке передає зміст одного або декількох абзаців. Операція моноузагальнення підсумовує головну ідею одного висловлення за допомогою модифікованої конструкції, яка представлена двома варіантами: спрощувальним, який виявляється у вживанні займенника або збірного іменника замість вихідної конструкції із промови, або акцентувальним, зі збереженням найбільш важливого компонента з низки представлених у промові.

Висновки. Специфікувальна модель модифікованих конструкцій представлена трьома операціями, такими як: роз’яснення, що пояснює значення елементів у вихідних конструкціях; субституція, що замінює вжиті мовцем компоненти на такі, які мають інше значення; інтенсифікація, у випадках коли квантифікатор, кваліфікатор або неозначений займенник трансформує семантику вихідної конструкції. Таким чином, проведене вивчення мовних одиниць у новинних текстах та їх зіставлення із промовою показало, що у статтях превалюють ідентичні макроконструкції.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Набок А.І. Вербалізація ефектів об’єктивності та суб’єктивності в англомовному новинному інтернет-дискурсі: когнітивно-риторичний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя. Ніжин, 2017. 240 с.
2. Щербак О.М. Дискурс німецькомовних інтернет-новин : лінгвориторичний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови» / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин, 2016. 216 с.
3. Blackledge A. Discourse and Power in a Multilingual World. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2005. 252 p.
4. Busch B. Media, politics and discourse interactions. Concise Encyclopedia of pragmatics. Oxford : Elsevier, 2009. P. 577–583.
5. Collins Online Dictionary. URL : https://www.collinsdictionary.com/ (дата звернення: 10.04.2020).
6. Fetzer A., Weizman E. Political discourse as mediated and public discourse. Journal of Pragmatics. 2006. Vol. 38, № 2. P. 143–153.
7. Goldberg A. E. Constructions at work. The nature of generalization in language. N. Y. : Oxford University Press, 2006. 280 p.
8. Lauerbach G.E., Fetzer A. Introduction. Political Discourse in the Media: Cross-cultural Perspectives. Political Discourse in the Media: Cross-cultural Perspectives. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2007. P. 3–30.
9. Potapenko S. I. Constructions in English : from paradigmatic to syntagmatic relations. Література і культура Полісся. 2017. Вип. 89. С. 172–180.
10. Radden G., Dirven R. Cognitive English Grammar. Amsterdam (Phil.) : John Benjamins Publishing Company, 2007. 374 p.
11. Talavira N. English orientating constructions denoting location : classification and article use. Lingua Posnaniensis. 2017. Vol. 59, Issue 2. P. 101–120.
12. Widiatmoko P. Analysis of presidential inaugural addresses using Searle’s taxonomy of speech acts. English Review: Journal of English Education. 2017. Vol. 5, Issue 2. P. 275–282.
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
81-85
Розділ
Романські, германські та східні мови