ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В СУЧАСНИХ ФРАНКОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

  • Тетяна Володимирівна Смушак Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Тетяна Василівна Беженар
Ключові слова: лінгвістичний засіб, вплив, маніпуляція, рекламний текст

Анотація

Мета. Метою статті є дослідження лінгвістичних засобів реалізації маніпулятивного впливу в сучасних франкомовних рекламних текстах косметичної продукції та парфумів.

Методи. У роботі використано такі методи дослідження: метод суцільної вибірки (формування фактичного матеріалу дослідження), описовий метод (спостереження, класифікація та інтерпретація досліджуваних лінгвістичних явищ), метод функціонального аналізу (з’ясування комунікативно-прагматичного призначення лінгвістичних засобів у рекламі).

Результати. Дослідивши лінгвістичну складову частину сучасних франкомовних рекламних текстів косметичної продукції та парфумів, виокремлено такі засоби увиразнення в них маніпулятивного впливу: вживання географічних назв, власних імен людей, наукових термінів, англіцизмів, чисел, прикметників у формі вищого ступеня порівняння, епітетів, імперативних конструкцій, слів із розмовного стилю, слів із відтінком гіперболізації, відкритих запитань та окличних фраз. За нашими спостереженнями, досить високою є частота вживання географічних назв та власних імен людей (знаменитостей, які є авторитетами для потенційних споживачів). Використання наукових термінів засвідчує той факт, що продукція є лабораторно протестованою. Англіцизми підсилюють ідею неповторності рекламованих товарів. Словоскладання, афіксація, скорочення – досить поширені прийоми словесної маніпуляції. Епітети підкреслюють характерні риси, визначальні якості товарів, додають рекламному тексту емоційності, образності. Імперативні конструкції (дієслова, вжиті у 2-ій особі множини наказового способу) прямолінійно підвищують мотивацію до покупки. Використання розмовної лексики сприяє налагодженню довіри, усуває класовий бар’єр. Важливу функцію виконують числа, адже переконують у правдивості поданої інформації. Особливе місце займають відкриті запитання, а також фрази, які завершуються знаком оклику. Одним із провідних методів впливу є гіпербола, яка у франкомовних рекламних текстах найчастіше твориться за допомогою слів extra, mega, super, hyper, ultra, maxi, multi, parfait. Маніпулювання відбувається, зокрема, шляхом урахування особливостей побудови рекламного тексту.

Висновки. Однією з найбільш ефективних стратегій, якою керуються сучасні рекламісти під час створення рекламних текстів косметичної продукції та парфумів, є маніпулятивна. Ця стратегія передбачає ретельний добір лінгвістичного матеріалу, а саме: географічних назв, власних імен, наукових термінів, англіцизмів, якісних прикметників, розмовної лексики, відкритих запитань, імперативних конструкцій, окличних фраз, чисел. Маніпулювання відбувається, зокрема, шляхом свідомого і цілеспрямованого урахування особливостей побудови рекламного тексту, його змістової наповненості. Доведено, що саме лінгвістичні засоби відіграють провідну роль у творенні впливової реклами, здатної керувати думками та діями своїх адресатів.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бернадская Ю.С. Текст в рекламе : учеб. пособие. Москва : ЮНИТИДАНА, 2008. 288 с.
2. Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : 10.02.04. Київ, 2006. 19 с.
3. ЗелінськаО.І. Лінгвальна характеристика рекламного тексту : дис. канд. філол. наук : 10.02.01 / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2002. 193 с.
4. Зирка В.В. Языковая парадигма манипулятивной игры в рекламе: дис. доктора филол. наук : 10.02.01 / Днепропетровский национальный университет. Днепропетровск, 2005. 462 с.
5. Ільницька Л.Л. Англомовний сугестивний дискурс : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2006. 20 с.
6. Кафтанджиев Х. Н. Тексты в печатной рекламе. Москва : Смысл, 2005. 128 с.
7. Лившиц Т.Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте. Таганрог : ТГУ, 1999. 212 с.
8. Grazia. 2015. № 273. URL : https://www.grazia.fr/ (дата звернення: 29.03.2020).
9. Gumperz J. J. Discourse strategies. Cambridge : Cambridge University Press, 1982. 225 p.
10. ELLE. 2020. № 3875. URL : https://www.elle.fr/ (дата звернення: 29.03.2020).
11. Marie Claire. 2020. № 812. URL : https://www.marieclaire.fr/ (дата звернення: 29.03.2020).
12. Marie France 2018. № 1. URL : https://Marie-France (дата звернення: 29.03.2020).
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
76-80
Розділ
Романські, германські та східні мови