АНГЛІЙСЬКИЙ SMS-СЛЕНГ ЯК СУЧАСНА ФОРМА УСНО-ПИСЬМОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  • Анастасія Романівна Бездітко Національна академія Національної гвардії України
Ключові слова: сленг, SMS-мова, текстове повідомлення, класифікація, криптографія, скорочення, текстонім, ідеограма

Анотація

Мета статті – проаналізувати явище SMS-сленгу та виявити основні види SMS-повідомлень на основі суцільної вибірки.

Методами дослідження виступають загальнотеоретичні методи наукового пізнання: вивчення та аналіз лінгвістичної, методичної літератури, SMS-повідомлень; методи емпіричного дослідження: бесіда зі студентами та курсантами; аналіз текстових повідомлень молоді в соціальних мережах Facebook та Twitter.

Результати. У статті окреслено розвиток і становлення SMS-мови як новітньої форми спілкування, досліджено поняття SMS-сленгу та його особливості на лексичному мовному рівні. Під час вивчення теоретичного аспекту SMS-мови виявлено три компоненти комунікативної компетенції, що дозволяють здійснювати електронну форму спілкування: лінгвістичний, соціолінгвістичний та прагматичний. Аналізуючи англійський SMS-сленг, визначено найголовнішу його характеристику – стислість, що виражається в різноманітних скороченнях (“abbreves”). Це зручно, якщо потрібно швидко надрукувати лист; абревіатури дозволяють швидше розкрити суть листа; їх застосування є доречним у разі обмежень за кількістю символів.

Загалом визначають такі основні риси цього виду сленгу: стислість, відносна концентрація нестандартних орфографічних маркерів, за формою – це «маленька розмова», моментальність, приватний характер змісту, сильна залежність від засобу передачі інформації. Усе це впливає на мовний образ SMS. На основі структурно-лінгвістичних особливостей текстових повідомлень англійського SMS-сленгу було виділено шість груп SMS-повідомлень (SMS-криптографія): криптографія абревіатур, криптографія заміни, криптографія цифр, криптографія літер, криптографія символів, авторська криптографія. Результати дослідження показали, що SMS-мова спирається на три ключові соціолінгвістичні аспекти: стислість і швидкість, паралінгвістичну рестрикцію, фонологічне наближення. SMS-сленг становить досить специфічну групу, що має суттєві відмінності від інших видів сленгу, які виражаються у формі та функціях цього соціолекту.

Висновки. Отже, встановлено, що SMS-сленг як електронна форма комунікації створює нову форму мислення, що характеризується прискореним і стисненим за обсягом обміном інформації. Основною метою створення і використання мови SMS є передача повідомлення, використовуючи найменшу кількість можливих символів, в результаті чого пунктуація, граматика і капіталізація ігноруються, тому SMS-сленг потребує більш детального дослідження й аналізу мовознавчими студіями, зокрема, з погляду лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики тощо. Практична значущість проведеного дослідження в тому, що воно надає важливий матеріал для дослідження інтересів, уподобань, мовних та психологічних особливостей сучасної молоді як окремої мовної спільноти.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Газизов Р.А. Речевой этикет в Интернете. Культура общения и ее формирование. Вып. 19. Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж: Истоки, 2007. 174 c.
2. Гальперин И.Р. О термине «сленг». Вопросы языкознания. № 6. 1956. С. 106–114.
3. Голденков М.А. Осторожно, hot dog! Современный активный English. 2-е изд., испр. и доп. Москва : ЧеРо, 1999. 272 с.
4. Ионина А.А. Особенности современного текстового мышления. SMS-язык. Москва, 2007. 270 с.
5. Павлова Е.Э., Селифонова Е.Д. Специфика молодежного сленга современного английского языка (на примере SMS переписки). В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сб. ст. по матер. IV междунар. науч.-практ. конф. № 12(55). Новосибирск : СибАК, 2015. 288 с.
6. Петришин О.Л., Лужецька О.М. Новітні англомовні запозичення як засіб міжкультурної комунікації. Young Scientist. 2018. № 3.1 (55.1). С. 135–138.
7. Поцулко О.А. Українськомовний комп’ютерний сленг як комунікативна девіація сучасної молоді. Теорія і практика сучасної психології. 2017. № 1. С. 69–73.
8. Таран О.С. Функціональні особливості сленгізмів у текстових повідомленнях (смс). Лінгвістичні дослідження. 2013. Вип. 35. 2013. С. 179–185.
9. Thurlow C. Generation Txt? The sociolinguistics of young people’s text messaging. URL: http://extra.shu. ac.uk/daol/articles (дата звернення: 15.04.2020).
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
56-60
Розділ
Романські, германські та східні мови