ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ КОМБІНАТОРНИХ ЗМІН У ВІДМІННОСТЯХ МІЖ ІНТЕРПРЕТАЦІЄЮ ХАФСА І ВАРШ

  • Вугар Гарадагли Бакинський державний університет
Ключові слова: повна регресивна контактна асиміляція, гаплологія, повна регресивна дісконтактна асиміляція, Елісса, проростання, редуплікація, Коран, Асім, Нафи, інтерпретація Хафса, інтерпретація Варша

Анотація

Мета статті – провести порівняльний аналіз відмінностей між асиміляцією, гаплологією і асиміляцією з Еліс, гемінізацією і редуплікацією між інтерпретацією Хафса читання Асіма і інтерпретацією Варш читання Нафи Корану.

Методи дослідження. Авторський аналіз, заснований на методі порівняльного узгодження явищ у звуках арабської мови в інтерпретаціях, особливо в інтерпретації Варш, яка менш знайома широкій аудиторії, має особливе наукове і практичне значення. Робляться коментарі щодо раніше висловлених міркувань стосовно проблеми, і зроблено спробу переоцінити фонетичні явища і зробити відповідну оцінку.

Наукова новизна дослідження полягає в аналізі та класифікації фонетичних явищ в інтерпретаціях не з погляду принципів узагальнення, розроблених мусульмансько-арабськими дослідниками, а з погляду їх аналізу і класифікації шляхом включення їх в комбінаторні змінні.

Висновки полягають в тому, що підхід до фонетичних явищ в інтерпретаціях може відхилятися від загальних принципів, розроблених мусульмансько-арабськими дослідниками, і відрізняти їх від відповідних типів комбінаторних змінних. Відзначається, що:

  1. [ẕ], [d̆] və [t], які читаються з повною реалізацією в звукових комбінаціях [ẕt], [d̆ḍ], [d̆ẓ] і [tẓ] в читанні Aсіма і Хафса (AH), схильні до повної регресивної асиміляції контактів в читанні Нафи і Варша (NW): [tt], [ḍḍ], [ẓẓ] навпаки читаються з повною реалізацією як [s̠ẕ] / [ẕẕ] і [b̌m] / [mm] в NW, на які впливає повна регресія контактна асиміляція в AH: [s̠ẕ] і [b̌m].
  2. В одній інтерпретації ([ta]) в 3-ій особі жіночого роду, теперішнього та майбутнього часу використовується форма 2-ої і 3-ої особи однини, 2-е дієслово множини в 5-й та 6-й главах, втрачає склад, в іншій інтерпретації, один приголосний з його дисконтактним ефектом робить відкритий приголосний склад, що йому передує, асимільованим, і голосний між ними піддається вилученню. Неможливо погодитися з висновком про те, що цей процес закінчується асиміляцією, тому що за ним йде важливий фонетичний феномен, такий як елімінація голосного.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Ambros, Von Arne, “Haplologie und Assimilation im. V. und VI. Verbstamm im Koran”, Zeitschrift für Arabische Linguistik, 25 (1993), pp. 1-16.
2. Anīs, Ibrāhīm, al-Aṣwāt al-Lughawiyyah, (Cairo: Maktabah Nahḍah Miṣr, 1975).
3. al-Azharī, Abū Manṣūr, Ma‘ānī al-Qirā’āt, eds. ‘Īd Muṣṭafā Darwīsh, ‘Iwaḍ b. Ḥamd al-Qawzī, (Cairo: Dār al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1991).
4. Brockelmann, Carl, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, (Berlin: Verlag von Reuther&Reichard, 1908).
5. Grande, Benzion, Kurs arabskoy grammatiki v sravnitel’no-istoricheskom osveshshenii, (Moscow: Vostochnaya literatura, 2001).
6. al-Ḥuṣarī, Maḥmūd Khalīl, Aḥkām Qirā’ah al-Qur’ān al-Karīm, ed. Muḥammad Ṭalḥah Bilāl Minyār, (Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, 1997).
7. Ibn Khālawayh, Abū ‘Ubayd Allāh, al-Ḥujjah fī all-qirā’āt al-sab‘, ed. Aḥmad Farīd Ḥijāzī, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999).
8. Islam Ansiklopedisi, eds. B.Topaloğlu, Y.Kandemir [ao], (Ankara: Turkiye Diyanet Vakfı, 1997)
9. al-Rājiḥī, ‘Abduh, al-Lahajāt al-‘Arabiyyah Fī al-Qirā’āt al-Qur’āniyyah, (Alexandria: Dār al-Ma‘rifah al-Jāmi‘iyyah, 1996).
10. Sālim, Muḥy al-Dīn, “‘Ilal al-Qirā’āt al-Qur’āniyyah: Dirāsah Lughawiyyah Waṣfiyyah Taḥlīliyyah”, D, (Constantine: Jāmi‘ah Mantūrī, 2005).
11. Wightwick, Jane, Gaafar, Mahmoud, Arabic Verbs & Essentials of Grammar, (New York: McGraw-Hill, 2008).
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
42-46
Розділ
Література зарубіжних країн