УОСОБЛЕННЯ КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ «ФАЗЕРЛАНД» К. КРАХТА

  • Людмила Володимирівна Водяна Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Анотація

Новаторський характер постмодерністської романістики К. Крахта посприяв розвитку нових модифікацій художнього дискурсу та нового персонажа, котрий відчував відсутність сенсу, чіткої стратегії буття, що викликає кризу людського існування.

Метою статті є спроба розкрити основні причини та наслідки кризи ідентичності Я-особи у романі «Фазерланд» К. Крахта.

Методи. У роботі домінували елементи біографічного, історико-культурного методів. Екзистенційно-феноменологічний та герменевтичний методи сприяли глибшому прочитанню та розумінню внутрішнього світу людини, а метод психоаналізу дозволив сконцентруватись на явищах художнього моделювання стану та поведінки особистості.

Результати. Виявлено, що ліричний герой – знак втраченої ідентичності, людина, що продукує імідж денді. Криза ідентичності, представлена різними формами Я-особи у романі «Фазерланд», є відображенням внутрішнього стану значної частини молоді Німеччини, спричинена плинністю сучасності, складним процесом соціальних трансформацій, нівелюванням духовних цінностей і комунікації.

К. Крахт яскраво відтворює прояви кризи ідентичності безіменного персонажу роману через алкогольну та наркотичну залежність. Унаслідок цієї звички відбувається духовна деградація споживача.

З’ясовано, що безіменний персонаж, на відміну від своїх знайомих та друзів, прагне знайти власну ідентичність, усвідомивши роль у суспільстві та особисті інтереси й здібності, що задають сенс й напрям життя. Потреба Я-особи щодо самовизначення, пошуку шляхів, які допомогли б відтворити цілісність та впорядкованість образу світу, призводить до індивідуального вибору особистості. К. Крахт у романі «Фазерланд» ще раз доводить, що категорія вибору є одним із центральних понять становлення духовності людини. Автор представляє два види вибори: активний і пасивний. Результатом цього є моральна та тілесна загибель одних (Нігель, Ролло, Олександр) та прагнення боротися інших (головний персонаж).

Таким чином, фігурант К. Крахта стоїть завжди перед вибором і відповідає за його результати, навіть якщо цей вибір – онтологічна самотність.

Висновки. У науковій розвідці зроблено висновок, що безіменний персонаж роману «Фазерланд» є показом безвихідного трагізму людського існування. Криза ідентичності пов’язана як із зовнішніми, так і внутрішніми причинами, а особливо з несформованим почуттям власної ідентичності. Перспективи досліджень Я-особи досить широкі, цікавими видаються основні проблеми людського існування, які знайшли своє художнє відтворення в романі «Фазерланд».

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд / Пер. с фр. с сокр.; Под ред. В.А. Базарова. Москва : Мысль, 1994. 399 с.
2. Крахт К. Фазерланд / Пер. А. Головко. Київ : Фоліо, 2012. 192 c .
3. Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении / Пер. А Костикова. Москва : Алетейя, 2003. 256 с.
4. Кучумова Г. Роман К. Крахта «Faserland»: формула человека эпохи «истекания индивидуальности». Мировая литература перекрестье культур и цивилизации. Симферополь: Изд-во КФУ имени В.И. Вернадского. № 3 (15). 2016. С. 37–38.
5. Лісовий О.В. Криза самоідентифікації особистості в умовах соціальних трансформацій. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. Вип. 19. С. 30–34.
6. Муха О. Формати ставлення до власного тіла: парадокс духовності ХХ сторіччя. Наука. Релігія. Культура. Донецьк, 2006. № 1. С. 141–146.
7. Donskis L. Modernity in Crisis: A Dialogue on the Culture of Belonging. New York: Palgrave Macmillan, 2011. 216 p.
8. Ferguson M. The Aquarіan Conspіracy: Personal and Socіal Transformatіon. London, 1980. 142 p.
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
38-41
Розділ
Література зарубіжних країн